Dokumenter

En gul konvolutt

Her er en oversikt over brev som Kif-komiteen har sendt til forskjellige aktører. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

På denne siden vil du finne offentlige brev, innstillinger, utlysninger, møtereferat og uttalelser fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Merk at brev fra nåværende komité må ses i sammenheng med komiteens tidligere brev, fra periodene 2018–2021, 2014–2017, 2010–2013 og 2007–2010 (se under).

Dokumenter fra Kif-komiteen 2022–2025

Her kan du lese offentlige brev, innstillinger, utlysninger og uttalelser fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022–2025:

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Innspill til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering (30.11.2022)

Til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Til HK-dir:
Kif-komiteens innspill til forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger (19.04.2024)

Til Helse- og omsorgsdepartementet:

Til Helse- og omsorgsdepartementet:
Kif-komiteens uttalelse til NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (02.05.2023)

Til Kultur- og likestillingsdepartementet

Til Kultur- og likestillingsdepartementet:
Kif-komiteens innspill til Nasjonal strategi for likestilling (30.01.2024)

Til Kultur- og likestillingsdepartementet:
Innspill fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning til stortingsmelding om seksuell trakassering (til Reform, 21.04.2023)

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet:
Tildelingsbrev til høyere utdannings- og forskningssektoren for 2024 (01.03.2024)

Til Kunnskapsdepartementet:
Tildelingsbrev 2024 fra Kunnskapsdepartementet (31.10.2023)

Til Kunnskapsdepartementet:
Møte mellom forskningsministeren og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 3. november 2023 (27.10.2023)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til stortingsmelding om forskningssystemet – Forskningsrådet (11.09.2023)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høring – NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler (09.03.2023)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning til Stortingsmelding om profesjonsutdanninger
(06.03.2023)

Til Kunnskapsdepartementet:
Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2023 (22.11.2022)

Til Kunnskapsdepartementet:
Kunnskapsbehov i lys av Kif-komiteens nye mandat i perioden 2022–25 (07.09.2022)

Andre brev

Til Norges forskningsråd
Kif-komiteens kommentarer til Forskningsrådets strategi (26.01.2024)

Til Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet
Kif-komiteens henvendelse om nasjonal kartlegging av trakassering (19.10.2023)

Til Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet:
Trakassering i UH-sektoren – oppfordring til ny nasjonal kartlegging (05.06.2023)

Til Norges musikkhøgskole:
Kif-komiteens besøk på Norges musikkhøgskole 27.01.2023 (06.03.2023)

Til Universitetet i Bergen:
Besøk fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning ved Universitetet i Bergen 29. august 2022 (17.10.2022)

Strategi for Kif-komiteen
Kif-komiteens årsrapporter

Dokumenter fra Kif-komiteen 20182021

Her kan du lese offentlige brev, innstillinger, utlysninger og uttalelser fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2018–2021:

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Til Barne- og likestillingsdepartementet:
Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet (01.10.2018)

Til Barne- og likestillingsdepartementet:
Høring – Forslag om etablering av et lavterskeltilbud om for behandling av saker om seksuell trakassering (28.09.2018)

Til Barne- og likestillingsdepartementet:
Innspill til varig endring etter #Metoo fra Kif-komiteen (30.01.2018)

Til Kulturdepartementet

Til Kulturdepartementet:
NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom (02.03.2020)

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet:
Kif-komiteens innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-32 (10.09.2021)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til strategi for digital omstilling for universitets- og høgskolesektoren 2021-2025 fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (18.08.2021)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler (04.06.2020)

Til Kunnskapsdepartementet:
Input on the future of ERA from Committee for Gender Balance and Diversity in Research (KIF) (03.04.2020)

Til Kunnskapsdepartementet:
Tildelingsbrev til universiteter og høgskoler for 2020 (18.11.2019)

Til Kunnskapsdepartementet:
NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne (20.09.2019)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til Oppfølging av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren – gevinstrealiseringsplan (14.06.2019)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til handlingsplan mot rasisme og diskriminering: bakgrunnsnotat om utfordringsbildet (11.03.2019)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til UH-lovutvalget- Kap 6 Ansettelser (31.01.2019)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høring om studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø (30.11.2018)

Til Kunnskapsdepartementet:
Møte om behov for statistikk på Kifs mandatområde (28.11.2018)

Til Kunnskapsdepartementet:
Ad Tildelingsbrev til universiteter og høgskoler for 2019 (22.11.2018)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringsinnspill – Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet («Underdalsutvalget») (28.09.2018)

Til Kunnskapsdepartementet:
Anmodning om møte med statsråd Iselin Nybø og statssekretær Rebecca Borsch 18. september (27.06.2018)

Til Kunnskapsdepartementet fra Norges forskningsråd og Kif-komiteen:
Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (05.03.2018)
Norwegian position paper on gender – the EU Framework Program for Research and Innovation (FP9) (Vedlegg til brev, 05.03.2018)

Til Norges forskningsråd

Til Forskningsrådet:
Punktvis oppsummering av Kif-komiteens innspill til Forskningsrådets strategi (02.04.2020)

Til Forskningsrådet:
Innspill til policy for åpen forskning fra Kif-komiteen (31.01.2019)

Til Forskningsrådet:
Møte mellom Norges forskningsråd og Kif-komiteen i 2018 (04.07.2018)

Kif-komiteens innspill til BALANSE-programmet (16.04.2018)

Andre brev

Til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):
Oppsummering av møte mellom Kif-komiteen og NMBU 20. mai 2020 (01.07.2020)

Til Høgskolen i Molde:
Brev til Høgskolen i Molde etter møte med Kif-komiteen (19.06.2020)

Til VID vitenskapelige høgskole:
Oppsummerende brev etter møte mellom VID vitenskapelig høgskole og Kif (28.02.2020)

Til Universitets- og høgskolerådet (UHR):
Kif-komiteens innspill til UHRs arbeid med strategi og handlingsplan (07.12.2018)

Til Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) ved Frank Reichert:
Kartlegging og forskning på trakassering (07.06.2018)

Dokumenter fra Kif-komiteen 20142017

Her kan du lese offentlige brev, innstillinger, utlysninger og uttalelser fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014–2017:

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
Høringssvar fra Kif-komiteen om felles likestillings- og diskrimineringslov (22.01.2016)

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet:
Innspill til Likestillingsmeldingen (03.02.2015)

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Til Justis- og beredskapsdepartementet:
Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillit. Høringsbrev fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (23.06.2017)

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet:
Omorganisering i Kunnskapsdepartementet (13.11.2017)

Til Kunnskapsdepartementet:
Møte mellom Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og Kunnskapsdepartementet 27.oktober 2017 (17.10.2017)

Til Kunnskapsdepartementet:
Kif-komiteens innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (26.09.2017)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringssvar fra Kif-komiteen - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som dekker ansiktet i utdanningsinstitusjoner (12.09.2017)

Til Kunnskapsdepartementet:
Brev fra Kif angående midtveisgjennomgang av H2020 (21.03.2017)

Til Kunnskapsdepartementet:
Kif-komiteens høringssvar: Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning (05.10.2016)

Til Kunnskapsdepartementet:
Møte mellom Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og Kunnskapsdepartementet (24.08.2015)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringssvar fra Kif-komiteen vedr. forslag om endringer i forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
(28.04.2015)

Til Kunnskapsdepartementet:
Statistikk etnisk mangfold i høyere utdanning og forskning (11.02.2015)

Til Kunnskapsdepartementet:
Kif-komiteens innspill til statsbudsjett 2016 (11.02.2015)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringsinnspill til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (07.01.2015)

Til Kunnskapsdepartementet:
Søknad om tilleggsbevilgning til utredning (19.06.2014)

Til Kunnskapsdepartementet:
Forslag til nytt mandat for Kif-komiteen (10.06.2014)

Til Kunnskapsdepartementet:
Likestillingsprisen 2014? (22.04.2014)

Til Kunnskapsdepartementet:
Endelig versjon av søknad om bevilgning til Komité for kjønnsbalanse i forskning i forbindelse med utvidet mandat (17.03.2014)

Til Norges forskningsråd

Møte mellom Forskningsrådet og Kif 2017 (17.08.2017)

Brev til Norges forskningsråd (16.06.2016)

Høringsinnspill Forskningsrådets rekrutteringspolicy (08.03.2016)

Brev fra Kif-komiteen etter møte med Norges forskningsråd (07.04.2015)

Kif-komiteens høringsuttalelse til Forskningsrådets hovedstrategi 2015-2020 (07.11.2014)

Til Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Til Universitets- og høgskolerådet:
UHR i omstilling (20.02.2017)

Andre brev

Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningkomité (KUF-komiteen):
Anmodning om møte med KUF-komiteen fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (11.01.2017)

Til styreledere ved universiteter og høgskoler uten handlingsplaner:
Handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold (24.11.2016)

Til Gunnar Bovim, NTNU:
Evaluering av fusjonsprosessen ved NTNU (06.10.2015)

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (06.01.2015)
Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Dokumenter fra Kif-komiteen 20102013

Her kan du lese offentlige brev, innstillinger, utlysninger og uttalelser fra Komité for kjønnsbalanse i forskning 2010–2013:

Til institusjonene

Til UHRs medlemsinstitusjoner, private høyskoler utenfor UHR og forskningsinstitutter:
Likestillingsprisen 2013 - utlysning (12.08.2013)
Veiledning for innmelding av kandidatur/søknad

Til UHRs medlemsinstitusjoner:
Forslag til representanter til ny Kif-komité fra 1. januar 2014 (26.06.2013)
Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Til UHRs medlemsinstitusjoner, private høyskoler utenfor UHR og forskningsinstitutter:
Likestillingsprisen 2012 - utlysning (06.09.2012)

Til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter:
Likestillingsprisen 2012 - varsel om søknadsfrist (19.06.2012)

Til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter:
Forslag om å støtte nettverk for å styrke kjønnsbalansen i forskning (12.12.2011)

Til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter:
Likestillingsprisen 2011 - varsel om søknadsfrist (14.06.2011)

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet:
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) - forslag som kan bedre
kjønnsbalansen i toppstillinger ved universiteter og høgskoler
(29.11.2013)
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) - forslag som kan bedre
kjønnsbalansen i toppstillinger ved universiteter og høgskoler, kilder
(29.11.2013)
Forslag som kan bedre kjønnsbalansen i toppstillinger i UH- og instituttsektoren (29.11.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
Innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning (14.10.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
Rapporteringsmal for aktivitets- og rapporteringsplikten (12.06.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
En ny studie som viser viktigheten av å ha med kjønnsperspektiver i arbeidet med læringsutbytte og studiekvalitet (10.06.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
Oppfølging etter møtet mellom Kunnskapsdepartementet og Kif-komiteen (13.02.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
Møte mellom Komité for kjønnsbalanse i forskning og Kunnskapsdepartementet 21. januar 2013 (08.01.2013)

Til Kunnskapsdepartementet:
Styrk satsingen - om videreføring av Komité for kjønnsbalanse og dens arbeid etter 2013 (09.10.2012)
Rapporten: Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013

Til Kunnskapsdepartementet:
Kjønnsbalanse i forskning - innspill til forskningsmeldingen (19.03.2012)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets innspill til Kommisjonens forslag til Horizon 2020 (09.01.2012)

Til Kunnskapsdepartementet:
Høringssvar til Fagerbergutvalgets utredning Et åpnere forskningssystem (NOU 2011:6) (13.10.2011)

Til Kunnskapsdepartementet:
Gender balance furthers excellence in research and innovation
(Komiteens innspill til EUs nye forskningspolitikk) (12.04.2011)

Til Kunnskapsdepartementet:
Oppfølging av handlingsplaner for likestilling i UH-sektoren (14.01.2011)

Til Norges forskningsråd

Til Forskningsrådet:
Kommentarer til grunnlagsnotatet for Balanse (15.04.2013)

Til Forskningsrådet:
Oppfølging etter møtet mellom Norges forskningsråd og Kif-komiteen (13.02.2013)

Til Forskningsrådet:
Forberedelse til møtet mellom Komité for kjønnsbalanse i forskning og Norges forskningsråd 22. januar 2013 (10.12.2012)

Til Forskningsrådet:
Innspill til Norges forskningsråds nye satsning Balanse i toppstillinger og forskningsledelse (13.06.2012)

Til Forskningsrådet:
Oppfølging etter møtet mellom Norges forskningsråd og Kif-komiteen 31. januar 2012 (08.03.2012)

Til Forskningsrådet:
Videre arbeid med Forskningsrådets satsning Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (Balanseprosjektet) (13.10.2011)

Til Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Til Universitets- og høgskolerådet (UHR):
Ledelse - et sentralt premiss i likestillingsarbeidet i UH-sektoren
(20.09.2010)

Andre brev

Til Norges idrettshøgskole:
Oppfølging etter møtet mellom Norges Idrettshøgskole og Kif-komiteen (02.10.2013)

Til Høgskolen i Oslo og Akershus:
Oppfølging etter møtet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-komiteen (02.10.2013)

Til Vestlandsforsking:
Oppfølging etter møtet mellom Vestlandsforskning og Kif-komiteen (09.08.2013)

Til Høgskulen i Sogn og Fjordane:
Oppfølging etter møtet mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Kif-komiteen (27.06.2013)

Til NOKUT:
Integrering av kjønnsperspektiver i arbeidet med læringsutbytte og studiekvalitet (10.06.2013)

Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité:
Kif-komiteens tilleggskommentarer til Meld. St.18 (2012-2013) - Lange linjer - Kunnskap gir muligheter (06.05.2013)

Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningkomité:
Kif-komiteens innspill til Stortingets KUF-komité (04.04.2013)

Til Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Aktivitets- og redegjørelsesplikten for instituttsektoren - utarbeiding av veileder (04.04.2013)

Til Abelia:
Oppfølging etter møtet mellom Abelia og Kif-komiteen (13.02.2013)

Til Barne- og likestillingsdepartementet:
Høringssvar NOU 2012:15 Politikk for likestilling (25.01.2013)

Til diverse mottakere:
Tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn - uttalelse fra Kif-komiteen (18.04.2012)

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
Høringssvar - Struktur for likestilling NOU 2011: 18 (05.03.2012)

Til NOKUT:
Oppfølging av likestillingsaspektet i Forskrift om kvalitet i høyere utdanning (11.08.2010)

Pressemelding

Kjønnsbalanse i forskning nedprioriteres? (11.10.2012)

Dokumenter fra Kif-komiteen 2007–2010

Her kan du lese et utvalg offentlige brev, innstillinger, utlysninger og uttalelser fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning 2007–2010:

Til institusjonene

Til ledelse ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter:

Utlysning av Likestillingsprisen 2009 (24.08.2009)

Likestillingsprisen 2009 (22.06.2009)

Til Kunnskapsdepartementet

Til Kunnskapsdepartementet:
Evaluering av Norges forskningsråd - innspill til mandat (01.11.2010)

Til Kunnskapsdepartementet:
Virksomhetsrapport for perioden 2007-2010 fra Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning (05.05.2010)

Til Norges forskningsråd

Til Norges forskningsråd:
Aktivitets- og rapporteringsplikten - utvikling av mer nyansert statistikk (12.11.2009)

Andre brev

Til Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Hvordan tolke aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillingsloven? (21.05.2007)

Evaluering av Kif-komiteen

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har Agenda Kaupang evaluert Kif-komiteen. Les Evaluering av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) (15.09.2021)

Møtereferat fra tidligere Kif-komiteer

Her finner du referat fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for de fem tidligere periodene: 2018–2021, 2014–2017, 2010–2013, 2007–2010 og 2004–2007.

Møtereferat 2018–2021

Møtereferat 2014–2017

Møtereferat 2010–2013

Møtereferat 2007–2010

Møtereferat 2004–2007