Trakassering

Illustrasjon av en kvinne som står i midten omringet av hender.
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det er flere typer trakassering, blant annet på grunn av kjønn og etnisitet. På disse sidene fokuserer vi mest på seksuell trakassering.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) jobber for å fremme kjønnsbalanse og mangfold i akademia. Arbeidet mot seksuell trakassering er et av virkemidlene i innsatsen for likestilling i forskningssektoren.

I august 2019 ble den første nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren (UH) presentert. Rapporten viste blant annet et skrikende behov for forskning på seksuell trakassering.

299 av de 17 984 respondentene i kartleggingen oppga at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året. Av disse utgjør 79 prosent kvinner, og 21 prosent menn. Det er også en overrepresentasjon av yngre ansatte som oppga å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Respondenter under 40 år utgjør 30,5 prosent av respondentene, og opplever 51,2 prosent av all seksuell trakassering. Et annet funn i kartleggingen er at stipendiater er den stillingsgruppen som har opplevd mest seksuell trakassering.

Det har ikke vært grunn til å tro at akademia er et unntak når det gjelder seksuell trakassering. Da metoo-kampanjen mot seksuell trakassering kom høsten 2017, var det protester og opprop mot seksuell trakassering på mange samfunnsområder: i media, politikken, kulturbransjen – og i akademia: #MeTooAkademia.

Fra 1. januar 2020 har Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle klager om seksuell trakassering. Stortinget vedtok lavterskeltilbudet for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i juni 2019. Dette innebærer at ofre for seksuell trakassering kan varsle Diskrimineringsnemnda dersom de ikke ønsker å reise sak for de ordinære domstolene. 

Les mer om lavterskeltilbudet hos Diskrimineringsnemnda.

Hva er trakassering?

Med trakassering siktes det som regel til gjentakende, vedvarende eller grove handlinger eller ytringer som virker krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende.

Men også et enkeltstående tilfelle av uønsket adferd kan være ulovlig trakassering. Adferden må være uønsket og plagsom for den som blir utsatt for den. Dette er subjektivt, og kan være vanskelig å vurdere objektivt. Den subjektive opplevelsen til den fornærmede tillegges stor betydning i avveiningen av hvorvidt noe defineres som seksuell trakassering eller ikke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier videre at "en rekke momenter kan ha relevans, eksempelvis om den som oppmerksomheten retter seg mot opplever handlingen som plagsom, handlingens karakter, tid og sted for handlingen og relasjonen mellom handlingspersonen og den som den seksuelle oppmerksomheten retter seg mot."

Les mer om seksuell trakassering:
Arbeidstilsynet om seksuell trakassering
LDO om trakassering og seksuell trakassering
Rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (2014)
Rapport fra Fafo:
Seksuell trakassering i arbeidslivet (Fafo-rapport 2017:09)

Se mer under Lover

Type trakassering

  • Seksuell trakassering
  • Trakassering på grunn av: kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion og livssyn

Seksuell trakassering kan arte seg på ulikt vis

  • Fysisk: berøring, overgrep, voldtektsforsøk.
  • Verbalt: nærgående kommentarer om kropp, klær og privatliv, spøk med seksuelle undertoner.
  • Ikke-verbalt: plystring og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner, nærgående blikk, blotting, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.

Trakassering – et vanskelig begrep

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering kan være vanskelige å skille. Men når trakasseringen er seksuelt betont, kalles det seksuell trakassering. Trakassering er en måte å utøve makt på og må forstås i lys av makt- og ulikhetsstrukturer som kjønn, alder, klasse og etnisitet (se Meld. St. 44).

Når er det seksuell trakassering?
En utfordring for de som forsker på seksuell trakassering er at selv hendelser som etter loven kan defineres som det, ikke alltid kalles seksuell trakassering av offeret selv. Noen forskere spør derfor spesifikt etter adferd og opplevelser, heller enn ‘seksuell trakassering’, når de forsker på temaet.

Hvem rapporterer seksuell trakassering?
Forskning fra feltet avdekker at kvinner i større grad enn menn rapporterer om seksuell trakassering. Yngre kvinner er mest utsatt for trakassering.

Kritikk
En vanlig kritikk er at mye av forskningslitteraturen ikke skiller mellom mobbing og seksuell trakassering. 

Kartlegging og forskning

Det finnes lite forskning på seksuell trakassering i akademia. 

26 universiteter og høgskoler tok initiativ til en felles kartlegging av mobbing og trakassering i forskningssektoren. Rapporten ble presentert i august 2019.
Les Nasjonal rapport: mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren (august 2019)

Les om funnene i nyhetssaken: Skrikende behov for forskning på seksuell trakassering, viser ny kartlegging (2019)

I 2018 opprettet Universitets- og høgskolerådet (UHR) UHRMOT, en arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren.
Les Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) (mai 2019)

Les kronikk av Øystein Gullvåg Holter, professor ved UiO, medlem i Kif-komiteen og UHRMOT: Vi må ønske kartlegging av seksuell trakassering velkommen – ikke si nei til kunnskap! (november 2018)

Se mer under Litteratur og handlingsplaner

Les nyhetssakene våre om seksuell trakassering

Kif-komiteens arbeid mot trakassering

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og mangfold i UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren. Arbeidsmiljøer med dårlig kjønnsbalanse er mer utsatt for direkte og indirekte diskriminering. Det å arbeide mot seksuell trakassering i akademia er også en måte å fremme likestilling for studenter og forskere på.

Som en viktig del av arbeidet for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i forskningssektoren, har Kif-komiteen lenge vært opptatt av å få på plass jevnlige, nasjonale kartlegginger av seksuell trakassering, trakassering og mobbing.

Den første – og hittil eneste – nasjonale kartleggingen av trakassering og mobbing ved universiteter og høgskoler kom i 2019.

Ragnhild Hennum, dekan ved Universitetet i Oslo og leder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), har foreslått faste kartlegginger. Det gjorde hun blant annet i 2023 da hun deltok på innspillsmøtet til departementets arbeid med en ny stortingsmelding om seksuell trakassering.

Les: Vil ha jevnlige undersøkelser av seksuell trakassering

I juni 2023 sendte Kif-komiteen et brev til Sunniva Whittaker, som styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), for å be UHR ta initiativ til kartleggingen. Komiteen understreker også behovet for oppdatert kunnskap og status på området.

Les: Kif-komiteen med klar oppfordring til Universitets- og høgskolerådet

Kif-komiteen har blant annet engasjert seg i lavterskeltilbud for å behandle saker om seksuell trakassering, behovet for forskning om temaet og tatt opp seksuell trakassering på ulike seminarer.

Tidligere har Kif-komiteen blant annet kommet med Åtte råd for varig endring etter #MeToo (2018), på barne- og likestillingsministerens innspillsmøte om #metoo.

Tilbake i 2013 arrangerte Kif-komiteen seminaret Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes? sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Se flere nyhetssaker om seksuell trakassering

Genusprogrammet

Genusprogrammet er et forsknings- og samarbeidsprogram for å motvirke seksuell trakassering og kjønnsbasert utsatthet i svensk akademia, lansert 8. mars 2019.

Programmet fokuserer på hvordan svensk høgskolesektor sammen kan forbedre arbeids- og studiemiljøene på sine læresteder.

Mer om trakassering

Fafo har gjort en undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg (2017) for å se på blant annet omfang og konsekvenser av seksuell trakassering.

Fafos prosjekt Seksuell trakassering i arbeidslivet og Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen.

Les også Fafo-rapport 2017:09

Se vår oversikt over lovverket om trakassering: Lover