Litteratur og handlingsplaner

Nærbilde av bøker.
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Her presenterer vi et utvalg publikasjoner om trakassering og mobbing i arbeidslivet. Vi har samlet norsk og nordisk forskning på seksuell trakassering i akademia, samt litteratur om trakassering i arbeidslivet som kan være nyttig i arbeidet mot seksuell trakassering i forskningssektoren.

Nederst på siden er det en presentasjon av universiteter og høgskoler som har handlingsplaner eller varslingssystemer og retningslinjer mot seksuell trakassering.

Litteratur

Akademiet for yngre forskere (2019). Rom for mangfold i akademia? En surveyundersøkelse om internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge. Oslo: Akademiet for yngre forskere.

Bondestam, F. & Lundqvist, M. (2018). Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt, Vetenskapsrådet.

Bondestam, F. & Carstensen, G. (2004). Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld. Working Paper Series 2004/1, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Brantsæter, M. C. & Widerberg, K. (1992). Sex i arbeid(et) i Norge, Oslo:Tiden.

Bråten, M. (2020). Sexual Harassment in Various Parts of Working Life in Light of #MeToo. Tidsskrift for kjønnsforskning, 44(1), 23-38.

Carstensen, G. (2004). Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld. Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin. Gondolin.

Egeland, L., Hole, T. & Brucker, I. F. (2020). Seksuell trakassering i arbeidslivet. 1. utgave. Gyldendal.

Einarsen, S. & Pedersen, H. (2021). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet : jus og psykologi. 3. utgave. Gyldendal.

Einarsen, S. V., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. L. (Eds.) (2020). Bullying and Harassment in the Workplace: Theory, Research and Practice. 3 ed. Milton: CRC Press.

Einarsen, S. & Skogstad, A. (red.) (2011). Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer.

Einarsen, S. & Pedersen, H. (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. L. (Eds.) (2010) Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research and Practice.

ERAC (European Research Area and Innovation Committee) Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (2020). Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector: National Policies and Measures in EU Member States and Associated Countries.

Fjeldstad, I. Aa. (2019). Få varsler, og enda færre får hjelp, dersom de utsettes for seksuell trakassering. Hva bør gjøres? Kritisk juss, 44(3), 151-165.

Fjørtoft, K. (2020). Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet. Tidsskrift for kjønnsforskning, 44(1), 39-52.

Haldorsen, A. K. (2017). Det diskrimineringsrettslige individuelle vernet mot seksuell trakassering og kjønnstrakassering i arbeidslivet. En komparativ studie av vernets materielle innhold i Norge og Sverige med fokus på arbeidsgivers ansvar. [Masteroppgave]. Universitetet i Oslo.

Holter, Ø. G. & Snickare, L. (2021). Seksuell trakassering – ikke et isolert problem. I Ø. G. Holter & L. Snickare (Red.), Likestilling i akademia : fra kunnskap til endring. Oslo: Cappelen Damm akademisk NOASP.

Jardim, P. S. J., Gaustad, J. V., Langøien, L. J. & Næss, G. E. (2022). Omfang av seksuell trakassering i Norge: en hurtigoversikt. Folkehelseinstituttet, 2022.

Jämställdhetsmyndigheten (2021). Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i akademin (2021:5).

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2014). Forbudet mot trakassering i arbeidslivet. Oppsummeringsrapport av LDOs saker om trakassering i arbeidslivet.

McClimans, E. L. (2018). Seksuell trakassering - plagsom uønsket seksuell oppmerksomhet - et vern for de få? Kritisk juss, 44(2), 91-114. 

Motrøen, M. (2019). Nasjonal rapport: mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren.
Noter: Rapporten er utført av Ipsos på vegne av Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

Nielsen, M. B., Bjørkelo, B., Notelaers, G. & Einarsen, S. (2010). Sexual Harassment: Prevalence, Outcomes, and Gender Differences Assessed by Three Different Estimation Methods. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 19(3).

Nielsen, M. B. & Einarsen, S. (2012). Prospective relationships between workplace sexual harassment and psychological distress. Occupational Medicine, 62(3), 226–228.

Nielsen, M. B., Magerøy, N., Gjerstad, J. & Einarsen, S. (2014). Workplace bullying and subsequent health problemsTidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke134(12-13), 1233–1238. 

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) (2020). Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt i korthet. NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådet (2020). Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt.

Rudolfsson, L., Dahlman-Wright, K., Löfgren, L., Toropova, A. & Björklund, C. (2022). Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor. Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, 2022.

Røyseng, S. (2021). Seksuell trakassering i høyere musikkutdanning i lys av #metoo. I S. Karlsen & S. G. Nielsen (Red.), Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. NMH-publikasjoner. Norges musikkhøgskole.

Sletteland, A. & Helseth, H. (2018). Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering. Forlaget Manifest.

Sletteland, A. (2018). Da #metoo kom til Norge. Et ufullendt normskifte mot seksuell trakassering. Tidsskrift for kjønnsforskning, 42(3), 142-161.

Universitets- og høgskolerådet (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT)

Universitets- och högskolerådet (2019). Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin En internationell forskningsöversikt.

Widerberg, K. (2020). Fra #metoo til sex i arbeid(et). Tidsskrift for kjønnsforskning, 44(1), 80-86.

Seksuell trakassering: tiltak og varsling

Nord universitet
Varsling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nulltoleranse for trakassering!

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
Film om seksuell trakassering | Seksuell trakassering – Maktmisbruk vi ikke tolererer | Seksuell trakassering | Varsling

OsloMet - storbyuniversitetet
Retningslinjer mot trakassering | Varsling - ansatt | Har du opplevd seksuell oppmerksomhet eller trakassering som student ved OsloMet?

Universitetet i Agder
Si ifra | Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ved UiA? 

Universitetet i Bergen
Seksuell trakassering | Si fra om studentmiljøet | Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat

Universitetet i Oslo
Si fra | Trakassering: mobbing og seksuell trakassering | Retningslinjer mot trakassering

Universitetet i Stavanger
Si ifra | Seksuell trakassering - uforenlig med våre verdier

Universitetet i Sørøst-Norge
Varsling av kritikkverdige forhold

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Varsling om seksuell trakassering

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Varsling

MF vitenskapelig høyskole
Trakassering

Handelshøyskolen BI
Varsling av trakassering og utilbørlig oppførsel

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Si fra!Trakassering 

Kunsthøgskolen i Oslo
Si ifra om læringsmiljøet

Norges Handelshøyskole
Sei frå | Har du opplevd trakassering?

Norges idrettshøgskole
Si fra | Mobbing, trakassering og seksuell trakassering, retningslinjer mot seksuell trakassering

Norges musikkhøgskole
Si fra - ansattUønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

VID vitenskapelige høgskole (VID)
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering | Meld fra om alvorlige forhold | Retningslinjer ved uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Varsling

Høgskolen i Innlandet (INN)
Si ifra | Varslingsrutine

Høgskolen i Østfold
Seksuell trakassering: retningslinjer | Varslingsrutiner

Høgskulen i Volda
Sei i frå

Høgskulen på Vestlandet
Uønsket seksuell opmerksomhet - trakassering | Varsling av alvorlege hendingar | Rutiner for varsling

Høyskolen Kristiania
Si fra

Lovisenberg Diakonale Høgskole
Si ifra

NLA Høgskolen
Handlingsplan mot seksuell trakassering 

Politihøgskolen
Si ifra!

Les mer

Mangler vi tiltaksplanen eller informasjon om varsling og retningslinjer for din institusjon? Send gjerne en lenke til oss i en e-post: kifinfo@kilden.forskningsradet.no.

For publikasjoner om kjønn, likestilling, sosial bakgrunn og etnisk mangfold i forskning, se Litteraturliste.

Den nasjonale arbeidsmiljøundersøkelsen for universiteter og høgskoler (ARK) ble lansert i 2013. Det er ikke spørsmål om seksuell trakassering i undersøkelsen. Mer i nyhetssaken: Taushet om seksuell trakassering er fortsatt et problem i akademia.

Les flere nyhetssaker om seksuell trakassering.

Mer å lese i lenkene under:

Se også: