Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høgskolesektoren oppnevnte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif) for en treårsperiode. Neste komité var i funksjon fra 2007-2010, med et utvidet mandat som også omfattet forskningsinstituttene. En ny komité ble oppnevnt fra 1. april 2010 under navnet Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Oppnevningsperioden ble forlenget til fire år og perioden utløp 31. desember 2013. Den fjerde komiteen ble oppnevnt for perioden 1. januar 2014–31. desember 2017. Komiteen skiftet navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og inkluderte mangfold i mandatet. Kif-komité nummer fem i rekka ble oppnevnt for perioden f.o.m. 1. januar 2018 t.o.m. 31. desember 2021.

Nåværende komité er oppnevnt med følgende mandat fra Kunnskapsdepartementet:

Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022–2025

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til bedre integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer økt kunnskap om hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger. Komiteen skal se norske forhold i en internasjonal kontekst og være en pådriver i det internasjonale arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold.

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Organisering og sammensetning
Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for normalt fire år. Departementet fastsetter komiteens sammensetning og størrelse.

Komiteen bør normalt ha følgende kjerne, som suppleres med flere medlemmer dersom det anses hensiktsmessig:

- Tre medlemmer fra universitetene og høyskolene med to varamedlemmer
- To medlemmer fra forskningsinstituttene (hvorav ett fra de teknisk-industrielle instituttene) med ett varamedlem
- Ett medlem fra Norsk studentorganisasjon med ett varamedlem
- Ett medlem fra Akademiet for yngre forskere med ett varamedlem
- Ett medlem fra Stipendiatorganisasjonene i Norge med ett varamedlem
- Ett medlem fra Norges forskningsråd med ett varamedlem

Komiteen skal ha en representant fra Kunnskapsdepartementet som observatører. I tillegg kan komiteen ha en representant fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som observatør.

Samlet skal komiteens medlemmer ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, ha kunnskap om komiteens saksområder og ha et sterkt engasjement i mangfoldsarbeidet ved institusjonene. Komiteen bør også ha representanter med ulik etnisk bakgrunn. Videre skal likestillings- og diskrimineringslovens krav om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv. følges, jf. § 28.

Departementet oppnevner komiteens medlemmer på fritt grunnlag. Departementet utpeker komiteens ledelse. Ledelsen består av en leder og nestleder. Universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren skal være representert i ledelsen. Departementet innhenter forslag til medlemmer fra relevante aktører som Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, Norsk studentorganisasjon, Akademiet for yngre forskere, Stipendiatorganisasjonene i Norge og Norges forskningsråd. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes, men ingen kan normalt sitte lenger enn to perioder sammenhengende. Representanter fra Norsk studentorganisasjon, Akademiet for yngre forskere og Stipendiatorganisasjonene i Norge oppnevnes for to år ad gangen.

Kunnskapsdepartementet finansierer komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariat for komiteen, samt tiltaksmidler for mangfoldsarbeidet innenfor akademia og på forskningsinstituttene. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det forventes at komitémedlemmene bidrar til noe aktivitet utover komitémøtene. Komiteen og sekretariatet forventes å ha en rådgivende rolle ut mot sektoren. Komiteen selv gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet. Komiteen skal regelmessig rapportere til Kunnskapsdepartementet.

Note til første setning: I tråd med regjeringens strategi for helhetlig instituttpolitikk gjelder det forskningsinstitutter som får grunnbevilgning via Norges forskningsråd, forskningsinstitutter som får driftsbevilgning direkte fra departementene og offentlige institutter med FoU, men med annet hovedformål. Se mer: Strategi for helhetlig instituttpolitikk (s. 6).

Mandat til tidligere komiteer

Mandat for Kif-komiteen 2018–2021: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021

Mandat for Kif-komiteen 2014–2017: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017

Mandat for Kif-komiteen 2010–2013: Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Mandat for Kif-komiteen 2007–2010: Mandat for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

Mandat for Kif-komiteen: 2004–2007: Mandat