Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
 
Er du interessert i statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge? På denne siden presenterer Kifinfo utvalgt statistikk over forskning og utviklingsarbeid (FoU). Vi samler statistikk fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), som har statistikkansvaret for universitets-, og høgskole- og instituttsektoren, og fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som har ansvaret for å samle inn tall fra næringslivet. Statistikken oppdateres fortløpende. 
 
Her finner du statistikk om: 

Kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger

 • I 2020 var 33,5 prosent av de faglige toppstillingene dosent- og professorstillinger besatt av kvinner (32 prosent i 2019).
 • Mannsandelen var 66,5 prosent i dosent- og professorstillinger i 2020 (68 prosent i 2018).
 • Dersom vi skiller mellom dosent- og professorstillinger, viser foreløpige tall at 33 prosent av professorene i 2020 var kvinner. Tilsvarende var kvinneandelen for dosenter 43 prosent.  
 • Kvinneandelen blant stipendiater var på 54 prosent i 2020, det samme som foregående år. 
 • I 2020 var kjønnsbalansen blant førsteamanuenser jevn med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn, viser foreløpige tall.
 • Blant nye professorer økte andelen kvinner samlet sett med 10 prosentpoeng fra 2008 til 2017.

Kilde: NIFU, Forskerpersonalregisteret, NIFU, Kjønnsbalanse i forskning 2020Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 og Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 

For å nå målet om jevn kjønnsbalanse blant professorer ved norske universiteter og høyskoler innen 2026, er det beregnet at det må tilsettes om lag 3150 kvinner i professorstillinger, ifølge NIFU Arbeidsnotat 2018:1.

Figuren, som gjerne kalles et saksediagram, viser prosentfordelingen kvinner og menn på de ulike nivåene, fra student til professor, i 2011 og 2016. (Kilde: Core, DBH/NIFU)
 

Doktorgrader

Første halvår 2021

 • I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før. 
 • Like mange kvinner som menn disputerer ved norske læresteder (i likhet med foregående år).
 • Blant de nye doktorene våren 2021, var 43 prosent utenlandske statsborgere.
 • Det er fortsatt en skjev kjønnsfordeling innen flere fagområder. Innen teknologi var kun 24 prosent av doktorene kvinner, mens kvinnene utgjorde hele 65 prosent av de nye doktorene innen medisin og helsefag.
 • Andelen utenlandske statsborgere varierer også mye mellom fagområdene. Andelen utlendinger er fortsatt høyest i teknologi (60 prosent) og matematikk og naturvitenskap (66 prosent) og lavest innen samfunnsvitenskap (27 prosent).

2020

 • I 2020 ble det avlagt 1634 doktorgrader i Norge. Det er 51 flere enn i 2019.
 • I 2020 er kjønnsbalansen fortsatt jevn blant avlagte doktorgrader; 826 kvinner og 808 menn. 51 prosent av de nye doktorene var kvinner. 
 • Samlet sett har kjønnsbalansen blant avlagte doktorgrader vært jevn siden 2012.
 • 2014 var det første året der flere kvinner enn menn tok doktorgrad, med 730 kvinner mot 718 menn.

Doktorgrader: fag, kjønn og land

 • Økningen i doktorgrader for 2020 fant sted innenfor medisin og helsefag, der antall grader økte fra 474 (2019) til 552 grader (2020).
 • Kvinner er i flertall blant de som tar en doktorgrad innenfor medisin og helsefag, samfunnsvitenskap og humaniora. I disse fagområdene var om lag 6 av 10 nye doktorer kvinner i 2020.
 • Kjønnsbalansen er fortsatt svak innenfor teknologi og matematikk og naturvitenskap (få kvinner), men også i samfunnsvitenskap (få menn). 
 • Kvinneandelen økte med 5 prosentpoeng innen samfunnsvitenskap, noe som bringer andelen opp til 62 prosent, mens innen teknologi økte andelen fra 26 til 28 prosent (2 prosentpoeng) fra 2019 til 2020.
 • 978 norske statsborgere tok doktorgraden i 2020, en økning fra 934 i 2019  
 • 40 prosent av doktorgradene i 2020 ble avlagt av utenlandske statsborgere, det samme som i 2019. I 2020 utgjør det 655 avlagte doktorgrader.
 • Andelen utlendinger er i 2020 høyest i teknologi (60 prosent), matematikk og naturvitenskap (54 prosent) og landbruksvitenskap og veterinærmedisin (53 prosent), der gruppen utgjør over halvparten av de nye doktorene 
 • I 2017 kom 54 prosent av de utenlandske doktorene fra Europa, 27 prosent hadde asiatisk bakgrunn, 10 prosent var fra Afrika, mens 8 prosent hadde statsborgerskap i et amerikansk land.

Kilde: Doktorgrader, NIFU

Kjønnsbalanse i instituttsektoren 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utvikling (NIFU) har for første gang samlet statistikk for kjønnsbalanse i instituttsektoren. Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra Kif-komiteen.

Vitenskapelig ansatte

 • I 2020 var det 45 prosent kvinnelige forskere totalt i instituttsektoren. 
 • Andelen kvinnelige forskere og faglig FoU-personale har økt fra 40 til 45 prosent på ti år. Størst økning ved museer og arkiv og ved helseforetak.
 • Det faglige personale består av 87 prosent forskere der 2426 er kvinner og 3672 menn, og 13 prosent rekrutteringsstillinger (postdoktorer og stipendiater).
 • Andelen med doktorgrad øker for begge kjønn og innenfor alle instituttgrupper.

Fagområder

Det er store forskjeller i kjønnsbalansen mellom fagområdene: 

 • Innefor medisin og helsefag er 65 prosent kvinner og 74 prosent menn, mens innen matematikk og naturvitenskap og teknologi er mannlige forskere i flertall med henholdsvis 61 og 72 prosent. Ellers er kjønnsfordelingen relativt jevn innenfor de andre fagområdene.
 • Andelen forskere med doktorgrad er høyest blant mannlige forskere i de fleste fagområder, unntatt matematikk og naturvitenskap.
 • Det er stor variasjon i andelen forskerårsverk utført av kvinner mellom instituttene. Den er høyest blant samfunnsvitenskapelige institutter (52 prosent), og lavest blant teknisk-industrielle institutter (30 prosent).

Toppstilling

 • Det er svakest kjønnsbalanse blant forskere i toppstilling, der en av tre forskere i toppstilling er kvinner.
 • Andelen kvinner i toppstilling har økt de siste ti årene: Størst andel i primærnæringsinstituttene med 45 prosent og lavest ved de teknisk-industrielle instituttene med 23 prosent.

Forskningsledere

 • Det er en økning i kvinnelige forskningsledere, særlig ved teknisk-industrielle institutter - der kvinneandelen er lavest.
 • I 2010 var kun 1 av 5 forskningsledere ved teknisk-industrielle institutter kvinner. I 2020 var det gått opp til 1 av 3.

Kilde: NIFU, Nye tall om kjønnsbalansen i instituttsektorenKjønnsbalansen i instituttsektoren (NIFU innsikt 2021:13)

Mangfoldsstatistikk

Mangfoldsstatistikken er den første statistiske oversikten over innvandrere og etterkommere etter innvandrere i stillinger innenfor forskning og høyere utdanning. Statistikken er så langt utarbeidet for årene 2007, 2010, 2014 og 2018. Se egen nettside for mangfoldsstatistikken hos NIFU. 

Mangfoldsstatistikken viser blant annet (fra 2018):

 • Innvandrere og etterkommere av innvandrere utgjorde 29 prosent av forskerpersonalet i norsk forskning og høyere utdanning i 2018. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. 
 • 80 prosent av forskerpersonalet med innvandrerbakgrunn er internasjonalt mobile forskere med høyere utdanning fra utlandet. Den største gruppen innvandrere i norsk forskning kommer fra Tyskland (1339), fulgt av Sverige (823) og Kina (522).
Figuren gir en oversikt over mobile forskeres landbakgrunn, og fordeling på kjønn. (Kilde: NIFU/SSB, mangfoldsstatistikken)
 • Universitetene og høgskolene hadde i 2018 den høyeste andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere (30 prosent), mens helseforetakene hadde den laveste andelen (18 prosent). I instituttsektoren utgjorde denne gruppen 28 prosent av forskerpersonalet.
 • Etterkommerne utgjorde 0,5 prosent av forskerne i 2018 (0,4 prosent i 2007), men 1,2 prosent av alle sysselsatte i Norge.
 • 3,6 prosent av studentene var etterkommere av innvandrere i 2018 (1,3 prosent i 2007).
 • Av 190 etterkommere av innvandrere blant forskerne i 2018, var om lag 40 tilsatt i faste vitenskapelige og faglige stillinger, inkludert leger som deltar i FoU ved helseforetakene og forskere i instituttsektoren. De øvrige 150 var tilsatt i midlertidige forskerstillinger og rekrutteringsstillinger. 
 • Fra 2007 til 2018 har det skjedd en økning i rekruttering av postdoktorer fra land som Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa (utenom EU/EFTA), Oseania (utenom Australia og New Zealand). Antall mannlige postdoktorer er mer enn tredoblet, og antall kvinner er over fire ganger så høyt.
Figuren viser landbakgrunn (region) for postdoktorene i 2007 og 2018 etter kjønn. (Kilde: NIFU/SSB, mangfoldsstatistikken)
 • Kvinneandelen blant forskere med innvandrerbakgrunn og etterkommere av innvandrere var 44 prosent i 2018. Blant norske forskere var kvinneandelen 50 prosent.
 • Det er flest innvandrere og etterkommere i stillinger som postdoktor i UoH-sektoren (59 prosent), postdoktor i institutt-sektoren og stipendiat i UoH-sektoren (42 prosent).
 • Nesten halvparten (48 prosent) av forskerne i midlertidige stillinger har innvandrerbakgrunn. 
Andel innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskerpersonale i faste og midlertidige stillinger etter lærested. (Kilde: NIFU/SSB, mangfoldsstatistikken)
 • Fagområdene matematikk og naturvitenskap (nesten 50 prosent) og teknologi (40 prosent) har de høyeste andelene med innvandrere og etterkommere. 
 • De siste årene har andelen kvinnelige forskere med innvandrerbakgrunn vært høyere enn blant de mannlige innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.
 • 26 prosent av kvinnelige professorer i Norge hadde innvandrerbakgrunn i 2018, det samme gjaldt for 27 prosent av de mannlige professorene. 

Høyere utdanning 

 • 37,8 prosent av 19-24 åringer var i høyere utdanning i 2020.
 • I 2020 var det 306 367 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter fra Norge i utlandet. Dette gir en økning på 10 185 studenter fra året før. 
 • Den største prosentvise økningen i antall studenter i 2020 finner vi blant 19-åringene, der det var registrert 1 900 flere studenter i Norge enn fjoråret. 
 • I 2020 studerte 13 500 norske gradsstudenter i utlandet. Dette er det laveste registrerte antallet studenter siden 2010.
 • Kjønnsfordelingen blant studenter i høyere utdannelse var i 2020 i underkant av 40 prosent menn og rett over 60 prosent kvinner.
 • Andelen norskfødte studenter med innvandrerforeldre ligger 10 prosentpoeng høyere enn snittet i den øvrige befolkningen  

Andelen studenter i aldersgruppen 19-34 år med ulik bakgrunn:

 • 27,9 prosent av norskfødte menn med innvandrerforeldre, og hele 37,1 prosent av kvinnene. 
 • For den øvrige befolkningen viser tallene at 18,4 prosent av menn gikk på et universitet eller en høgskole i 2020, mens 27,4 prosent av kvinnene studerte.
 • Blant innvandrere var det 9,5 prosent av mennene og 13,4 prosent av kvinnene som studerte ved et universitet eller en høgskole. 
 • Det er høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på MNT-fagene odontologi og farmasi, mens personer med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert innenfor lærerutdanningene.
 • I 2020 tok over 33 152 studenter med innvandrerbakgrunn høyere utdanning i Norge. Dette utgjør nesten 3 000 flere enn året før, en økning på over ni prosent.
 • Over tid har det vært en tydelig vekst i studenter med innvandrerbakgrunn fra totalt 6 prosent i 2003 til 11 prosent i 2020
For mer informasjon om antall innvandrere i høyere utdanning fordelt på universiteter og høyskoler, innvandringskategori og landbakgrunn her  

Studiepoeng og fullført høyere utdanning

 • Kvinner tar flere studiepoeng enn menn.
 • Kvinner stod for 61 prosent av de fullførte utdanningene på bachelornivå i 2020. Det er en noe jevnere kjønnsfordeling blant de som fullførte utdanning på masternivå i 2020, med en kvinneandel på 57 prosent.
 • Profesjonsstudier er de mest kjønnsskjeve utdanningene. Her stod kvinner for hele 73 prosent av de fullførte utdanningene. 
 • Omvendt finner vi at forskerutdanninger er de mest kjønnsjevne, med et knapt mannlig flertall på 51 prosent blant dem som fullførte utdanningen i 2020.
 • Andelen kvinner med lang utdanning nærmer seg andelen menn med lang utdanning.
Kilde: Studiepoeng og fullført høyere utdanning, Statistisk sentralbyrå
 
Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 og Statistisk sentralbyrå (SSB):

Søkertall                                

Samordna opptak presenterer søkertallene til høyere utdanning for skoleåret 2019 og tidligere år på sine nettsider. Her finner du blant annet oversikt over antallet førsteprioriterte kvinnelige søkere fordelt på utdanningsområder, studium og læresteder.

Les mer hos Samordna opptak

Internasjonalt

Flere tall

Statistikk og indikatorer for forskningssystemet presenteres i Indikatorrapporten. Den inneholder blant annet kjønnsfordelingen blant doktorander, i toppstillinger og blant forskerpersonalet i Norge. Les tidligere rapporter, fra 2015 til 2019, hos Forskningsrådet.

Finn mer statistikk!

Her er flere aktuelle lenker for deg som er på utkikk etter statistikk:

Internasjonal statistikk: 

Se rapporten She figures 2021

Universitets- og høgskolerådets medlemsinstitusjoner

Universiteter og høgskoler er inndelt i ulike kategorier. Se oversikt over medlemsinstitusjoner hos Universitets- og høgskolerådet.