Handlingsplaner for likestilling og mangfold

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

I Norge er alle offentlige virksomheter ved lov påbudt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver. I tillegg stilles det krav fra EU om at alle som søker forskningsmidler må ha en handlingsplan for likestilling.

På denne siden gir vi først en oversikt over de nasjonale føringene for hvordan universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter skal jobbe med likestilling, så kravene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Deretter presenterer vil handlingsplaner til universiteter og høgskoler i Norge.

Nasjonale føringer for likestilling

EUs krav til handlingsplaner

Oversikt over handlingsplaner

Nasjonale føringer for likestilling

Norge har en rekke nasjonale føringer for arbeidet med likestilling og mangfold i høyere utdanning og forskning.

Dette er de norske lovkravene:

 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 24 og § 26. Aktivitets- og redegjørelsesplikten pålegger alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 ansatte å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling.
 • Universitets- og høyskoleloven (UH-loven) har § 6-2 Likestilling som gjentar deler av det som står i aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Se mer under lover og avtaler

Flere føringer og ressurser i Norge:
 • I det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA), som Norge er en del av, står målet om inkluderende handlingsplaner for likestilling som ett av 14 aktiviteter for å forme det nye ERA. Målet er å oppnå likestilling mellom kvinner og menn i forskning og innovasjon.
 • Forskningsrådet har en egen policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon. I tillegg har de BALANSE-programmet som støtter forskningsinstitusjonenes arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning.
 • I de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet til UH-sektoren står det at [Kunnskapsdepartementet] «forventer at virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større mangfold»
 • Kunnskapsdepartementet har siden 2004 hatt en egen komité, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, som støtter opp om, og gir anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved UH-institusjoner og forskningsinstitutter og dermed medvirker til økt mangfold blant personale og i forskningen.

Hvorfor er likestilling viktig? Se: Argumentasjon for økt kjønnsbalanse og mangfold 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

I Norge har allerede alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 ansatte krav om å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Virksomhetene skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver. Dette gjelder de aller fleste universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i Norge i dag.

Mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir)

EUs krav til handlingsplaner

Med innføringen av EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa, styrker EU sin satsing på likestilling og kjønnsbalanse i forskning fra forrige rammeprogram Horisont 2020.

Tre områder for arbeidet med kjønnsbalanse vil styrkes gjennom Horisont Europa:

 • Handlingsplan (Gender Equality Plan (GEP)) for likestilling blir et kvalifiseringskrav for forskningsmidler.
 • Integrering av et kjønnsperspektiv blir et standardkrav i alle programmene i Horisont Europa .
 • Kjønnsbalanse i forskerteam blir ett av fem kriterier for tildeling av forskningsmidler.

Les EU-kommisjonens guide til arbeid med handlingsplaner: Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans
Les mer: Gender equality: a strengthened commitment in Horizon Europe

Se også Forskningsrådets svar på spørsmål om kravene til handlingsplaner

Krav til handlingsplaner for likestilling

Når gjelder kravet fra?

For utlysninger med frist i 2022 og senere, er kravet om handlingsplaner for å få forskningsmidler gjennom Horisont Europa absolutt. Dette betyr at de som får et prosjektforslag godkjent for finansiering, har frist på seg frem til kontrakt (Grant Agreement) med å bekrefte at egen institusjon har en handlingsplan på plass.

Kravet gjelder både for EU-medlemmer og assosierte medlemmer som Norge.

Dersom flere institusjoner er med i et konsortium, må alle institusjonene vise til at de oppfyller kravet. Hvis en av deltakerne ikke oppfyller kravet til handlingsplan, kan man risikere at hele prosjektfinansieringen faller bort for alle deltakerne.

Hvilke institusjoner gjelder kravet for?

Det er tre typer virksomheter som er innbefattet dette kravet:

 • offentlige enheter, inkludert departementer, forskningsfinansierende institusjoner, kommuner og museer
 • forskningsinstitutter (offentlige og private)
 • høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner; universiteter og høyskoler, både offentlige og private

Hvordan oppfyller man kravet om handlingsplaner?

For å møte kvalifiseringskravet om handlingsplaner, må institusjonene oppfylle fire obligatoriske krav («building blocks») til handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP).

Obligatoriske krav:

 1. Handlingsplanen skal være offentlig tilgjengelig.
 2. Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet med likestilling.
 3. Handlingsplanen skal inkludere informasjon om organisering av datainnsamling og hvordan arbeidet skal følges opp og kontrolleres.
 4. Arbeidet for likestilling skal støttes av opplæring og kompetansebygging.

I tillegg til de obligatoriske kravene, anbefaler EU-kommisjonen også å inkludere flere innsatsområder i handlingsplanene.

Anbefalte innsatsområder:

 • organisasjonskultur og balanse mellom jobb og privatliv
 • kjønnsbalanse i ledelse og beslutningstaking
 • kjønnsbalanse i rekruttering og karriereutvikling
 • integrering av et kjønnsperspektiv i forskning og undervisningsinnhold
 • tiltak mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering
Likheter og forskjeller mellom EU-krav og norske føringer

Hvordan passer kravene fra EU inn med nasjonale føringer og aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven? Er de nasjonale føringene for likestillingsarbeid i samsvar med EUs krav til handlingsplaner?

Her er noen spørsmål og svar:

Kan man bruke en allerede eksisterende handlingsplan for å møte kvalifiseringskravet?

Hvis de fire obligatoriske kravene (building blocks) til en handlingsplan allerede er oppfylt i et annet strategisk dokument, som en eksisterende likestillings- og mangfoldsplan, kan dette dokumentet oppfylle kravet.

Man må imidlertid dokumentere at den allerede eksisterende planen oppfyller de fire obligatoriske kravene. EU-kommisjonen anbefaler å lage et eget oppsummerende dokument som viser spesifikt hvordan kravene møtes gjennom allerede eksisterende planer eller dokumenter. Dette dokumentet bør være tilgjengelig på institusjonens hjemmeside.

Må handlingsplanen være på engelsk?

Nei, handlingsplanen kan være skrevet på det språket som institusjonen bruker.

Hva er fremgangsmåten for å vise at man har en handlingsplan?

For å bevise at man oppfyller kravet, vil man bli bedt å komme med en egenerklæring i søknadsfasen. Det har form av et nettbasert spørreskjema som lister de fire obligatoriske kravene til handlingsplaner og de fem anbefalte innsatsområdene. Virksomheter vil ikke bli bedt om å laste opp sine handlingsplaner, kun fylle ut spørreskjemaet.

Les mer: Gender Equality Plans (GEPs): Frequently Asked Questions

Oversikt over handlingsplaner

Under her er en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold ved alle universiteter og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet: 33 medlemmer (per 2020). Ved flere av institusjonene har fakultetene egne likestillingsplaner integrert i sine årsplaner, i tillegg til de overordnede handlingsplanene. Disse er ikke med i denne listen. 

Tiltak for kjønnsbalanse og mangfold blant studenter og ansatte ved institusjonene er et av flere sentrale temaer i handlingsplanene.

Oversikten inneholder universitetenes og høgskolenes overordnede handlingsplaner som finnes tilgjengelig på nett, og lenkene viser direkte til handlingsplanene eller til institusjonenes nettsider om likestilling og mangfold.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Handlingsplan ved NMBU 2018-2021

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
NTNUs Handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021

OsloMet – storbyuniversitetet
Handlingsplan for mangfold 2020-2023

Universitetet i Agder
Likestilling, inkludering og mangfold - Handlingsplan for UiA 2021-2024

Universitetet i Bergen
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017-2020 og: grunnlagsdokumenter
Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2020

Universitetet i Oslo
Likestillingsarbeid
Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021–2024

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge
Handlingsplan for likestilling og inkludering 2017-2021

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Likestilling, mangfold og inkludering. Handlingsplan for 2020-2022

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019-2020

MF vitenskapelig høyskole
Handlingsplan for kjønnslikestilling 2018-2021

Handelshøyskolen BI
Diversity and Equality at BI – action plan 2020–2022

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Handlingsplan for likestilling

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole
Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger ved NHH

Norges idrettshøgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Norges idrettshøgskole 2016-2020

Norges musikkhøgskole

VID vitenskapelige høgskole (VID)
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019 - 2021

Akkrediterte høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Ansgarskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Handlingsplan for likestilling og mangfold

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forsvarets etterretningshøgskole (underlagt samme handlingsplan som Forsvarets høskole)
Forsvarets høgskole
Handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse 2019-2023

Høgskolen i Innlandet
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020–22

Høgskolen i Østfold
Handlingsplan for likestilling og mangfold (2019-2022)

Høgskulen i Volda
Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020

Høgskulen på Vestlandet
Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020–2023

Høyskolen Kristiania
Handlingsplan for likestilling og mangfold for perioden 2020–2023

Lovisenberg diakonale høgskole

NLA Høgskolen

Politihøgskolen
Overordnet handlingsplan for mangfoldsarbeidet ved Politihøgskolen 2018-2022

Sàmi allaskuvla / Samisk høgskole

Se også handlingsplaner mot seksuell trakassering.

Hva er en god handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold?

Arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i universitets-, høgskole- og instituttsektoren (UH- og I-sektoren) er et kontinuerlig arbeid med et langtidsperspektiv. Det har etter hvert blitt opparbeidet mye kunnskap og erfaring fra dette arbeidet både i norsk og internasjonal kontekst.

Kif-komiteen mener, basert på både forskning og lang erfaring, at det er visse faktorer som bør ligge til grunn for at arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold skal få de ønskede resultater, både for den enkelte vitenskapelige ansatte, men også for sektorens mange institusjoner. Et arbeid med kjønnsbalanse som mål, krever endring både av en institusjons kultur og struktur.

Les mer om Kif-komiteens anbefalinger for arbeidet med kjønnsbalanse.

Her finner du eksempler på gode tiltak for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfold:

Tiltak for kjønnsbalanse og Tiltak for etnisk mangfold

Kartleggingsrapport
Våren 2021 publiserte Kif-komiteen en kartleggingsrapport om UH- og I-sektorens arbeid med kjønnsbalanse og mangfold. Rapporten inkluderer også en oversikt over hvilke universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som har en handlingsplan for likestilling og mangfold.

Les rapporten: Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter

Les nyhetssak om funnene: Arbeidet med likestilling mangler ressurser

Mer om EUs arbeid for likestilling

EUs fornyede satsing på likestilling gjenspeiles også i EU-kommisjonens strategi for likestilling 2020-2025, Union of Equality, og i det nye European Research Area (ERA), det europeiske forskningsområdet.

I kommunikasjonen til det nye ERA blir det påpekt at det er mye arbeid som gjenstår før man oppnår kjønnsbalanse og likestilling. Ett av de 14 tiltakene i ERA er:

 • For å oppnå likestilling mellom kjønnene i forskning og innovasjon, skal medlemslandene utvikle handlingsplaner i samsvar med kravene fra Horisont Europa.

Mer utdypende om de obligatoriske kravene (building blocks) og de anbefalte innsatsområdene finner du hos EU-kommisjonen: Likestilling i forskning og innovasjon.

Flere detaljer om kravene i vedlegg til arbeidsprogrammet (s. 12-13)

Faktaark om EUs krav til handlingsplaner: Gender Equality Plans (GEPs)

Film fra EU-prosjektet ACT: Gender Equality Plans

Les også kronikken Nå krever EU likestillingsplan for å gi midler og nyhetssaken Vil EU-krav endre arbeidet for likestilling ved norske universiteter og høgskoler?

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Les om aktivitets- og redegjørelsesplikten hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir).

Ta kontakt!

Mangler handlingsplanen for din institusjon? Send oss en e-post med lenke: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Se også Dette er Kif-komiteen og Kifinfo