Egne publikasjoner

Her er en oversikt over publikasjoner fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Filmserie om handlingsplaner for likestilling og mangfold

Bakgrunn: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) jobber med å gi råd og støtte til forskningssektorens arbeid med handlingsplaner.

Innhold: En del av Kif-komiteens råd og tips blir presentert i denne filmserien i tre deler om handlingsplaner.

Filmene er produsert av Von kommunikasjon i november 2021. Selda Ekiz presenterer rådene.

Se filmene: Filmserie om handlingsplaner

Les nyhetssaken: Kif-komiteen lanserer: Filmserie om handlingsplaner for likestilling

Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter

Bakgrunn: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) gjennomførte en kartlegging i 2020. Bakgrunnen var Kif-komiteens ønske om å innhente mer kunnskap og status for arbeidet på kjønnsbalanse og mangfold i forskning som de kunne benytte i deres fremtidige arbeid.

Innhold: Kif-komiteen har utformet og sendt en spørreundersøkelse til ulike forsknings- og undervisningsinstitusjoner på høyere nivå. Svarene på denne kartleggingen utgjør det empiriske materialet for denne rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Sabina Tica på oppdrag fra Kif-komiteen.

Kif-komiteen, Sabina Tica (rapportforfatter), 2021.

Last ned utskriftsvennlig eller lesbar versjon av rapporten. Les sammendrag av rapporten.

Les mer om webinaret: Lansering av rapporten «Fra visjon til praksis»

Les om funnene i nyhetssaken Ny rapport: Arbeidet med likestilling mangler ressurser

Policy brief: Oppsummering av Kif-komiteens (2014-2017) arbeid og veien fremover

Bakgrunn: 8.-9. november 2017 arrangerte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) en stor fellesnordisk konferanse. Medarrangører var NordForsk, Kunnskapsdepartementet og Nordisk ministerråd.

Innhold: I forbindelse med konferansen publiserte komiteen et policy brief som oppsummerer arbeidet fra nåværende periode og peker på utfordringer og muligheter i tiden som kommer.

Kif-komiteen, Curt Rice (leder), 2017.

Last ned utskriftsvennlig eller lesbar versjon av policy briefet.

Les mer om konferansen Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic research excellence towards 2030.

Publikasjonen kan bestilles i trykt eksemplar hos Kif-sekretariatet.

Arbeidsgruppens rapport: Handling for mangfold. Anbefalte tiltak til fremme av mangfold blant akademiske ansatte i forskning og høyere utdanning

Bakgrunn: I 2015 ga Kif-komiteen i oppdrag å utarbeide en rapport om mangfold i forskningen. Rapporten «Å være utlending er ingen fordel» ble utformet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Rapporten ble lagt frem i mars 2016, og komiteen utpekte en arbeidsgruppe til å følge opp funnene med et sett av anbefalinger.

Innhold: Rapportens ene del gir en kort beskrivelse av enkelte utfordringer og drøfter noen viktige begreper, kategorier og kontekstuelle faktorer for etnisk mangfold i akademia. Den andre delen handler om mangfoldstiltak, og beskriver først begrunnelsen for mangfold.

Kif-komiteens arbeidsgruppe, 2016.

Les rapporten: Anbefalte tiltak til fremme av mangfold blant akademiske ansatte i forskning og høyere utdanning

Les om anbefalingene:
– Må forske mer på barrierer for innvandrere
– Mangfoldsarbeid må skreddersys

Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold

 

Bakgrunn: Fra 1. januar 2016 ble en rekke universiteter og høgskoler slått sammen.

Innhold: Kif-komiteen har utarbeidet en veileder for å gi høgskoler og universiteter et praktisk redskap i omstillingsarbeidet, og for å minne dem på å ha kjønnsbalanse og mangfold framme i bevisstheten.

Veilederen er en oppfølging av konferansen NTNU og Kif-komiteen arrangerte i juni 2016.

Kif-komiteen, Curt Rice (leder), 2016.

Last ned veilederen: leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon
Bestilles i trykt eksemplar hos Kif-sekretariatet

Les om veilederen:
Veileder for likestilling – nå også på engelsk
Lanserer veileder for likestilling
Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013

Bakgrunn:

Kif-komiteen er nedsatt til 31. desember 2013. Denne rapporten er utarbeidet for å gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å bestemme hva som skal skje etter at den nåværende komiteens periode går ut.

Innhold: Styrk satsingen viser både innspill fra forskningssektoren og Kif-komiteens forslag til satsingsområder framover.

Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde (leder), 2012.

Les rapporten: Styrk satsingen
Les nyhetssaken: Styrk satsingen!

Fremtidsdrømmer. Råd om kjønnsbalanserte studievalg

Bakgrunn:

Ressursheftet baserer seg på konferansen

Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinner og menns utradisjonelle studievalg

i september 2011, arrangert av Kif-komiteen, Senter for likestilling og Universitetet i Agder.

Innhold: Målet var å sette fokus på nasjonal politikk, forskning på feltet og gode eksempler fra studier som har lykkes med rekruttering på tvers av kjønnsstereotypiene.

Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2011.

Les ressursheftet: Fremtidsdrømmer
Les om ressursheftet i nyhetssaken: Balansedrømmer

Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse

Innhold: I håndboka er det intervjuer med ledere som har jobbet aktivt for å fremme likestilling i sin institusjon. I tillegg inneholder Talenter på spill statistikk som blant annet viser kjønnsfordeling innenfor ulike fagområder og ulike stillingsnivåer.  Dessuten inneholder håndboka en rekke konkrete tips og ideer til likestillingstiltak.

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2010.

Les håndboka: Talenter på spill
Les om håndboka: Lanserer håndbok for ledere

Nasjonal satsning på integrering av kvinner i forskning: utfordringer og muligheter 2008-2010

Innhold: Kif-komiteen kommer i denne rapporten med forslag til konkrete og målrettede tiltak som kan styrke rekrutteringen av kvinner til forskning og kvalifisere og stimulere kvinner til en forskerkarriere.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2008.

Les rapporten: Nasjonal satsning på integrering av kvinner i forskning
Les om rapporten: Anbefaler øremerking

Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter : sluttrapport fra Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning 2004-2006

Innhold: I denne rapporten gir den første Kif-komiteen sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet.

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning, Kari Melby (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2007. Sidetall: 65 s. ill.

Les sluttrapporten fra den første Kif-komiteen
Les nyhetssaker om rapporten:
Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner
Kort og godt fornøyde

Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren 2004 : en rapport fra Komité for integreringstiltak

Innhold: Rapporten inneholder en gjennomgang av UoH-institusjonenes handlingsplaner med anbefalinger.

Kvinner i forskning. - Note: Rapporten har et vedlegg med likestillingsoversikter fra alle UoH-institusjoner omtalt i rapporten.

Les rapporten om status og planer

Hvordan Norge oppfyller EU-krav om handlingsplaner

Kif-komiteen har oppsummert hvordan Norge oppfyller EUs krav om handlingsplaner: National fulfilment of Horizon Europe's mandatory requirements for a GEP – Norway (2022)

Politikknotat fra EUs likestillingsgruppe SWG GRI

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI), tidligere kalt Helsinkigruppa. Gruppa er ledet av den tsjekkiske sosiologen Marcela Linkova. Norge er representert i SWG GRI ved Heidi Zachariassen fra Kif-komiteen og Jesper Simonsen fra Forskningsrådet.

Mer om Helsinkigruppa (SWG GRI)

Plakat

Kif-komiteen oppdaterte plakaten Equality in Norway. Inequality in academia (2023).

Kif-komiteen utarbeidet plakaten Equality in Norway. Inequality in academia (2016).

Kif-komiteens plakat Mission: Gender Balance (fra 2011) vant plakatkonkurransen på EU-konferansen European Gender Summit, som ble avholdt 8.-9. november 2011: Mission: Gender Balance