Egne publikasjoner

Her er en oversikt over publikasjoner fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Framside av politikknotatet «A new ERA of inclusion and intersectionality»
Politikknotatet fra 12. februar 2024 (skjermbilde, 2024).

Politikknotat: A new ERA of inclusion and intersectionality

Bakgrunn: Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh fra Kif-komiteens sekretariat og Ross Woods fra Irlands Higher Education Authority skrev i 2023 rapporten Benchmarking report on terminology and policy on intersectionality, som en del av EU-prosjektet GENDERACTIONplus.

Målet med studien var å kartlegge hvilke land som hadde nasjonale krav om å jobbe med flere grunnlag enn kjønn i lover og politikk for universitets- og høyskolesektoren. Videre skulle studien se på hvorvidt land med slike krav også hadde en interseksjonell tilnærming i likestillingsarbeidet.

I februar 2024 samlet de anbefalingene i et politikknotat.

Innhold: Politikknotatet er delt inn i anbefalinger på europeisk nivå, på nasjonalt nivå og for forskningsfinansiører. De skiller også mellom begreper som mangfold, inkludering og interseksjonalitet.

Les om arbeidet med rapporten i nyhetssaken på Kifinfo: I startgropa for en bred forståelse av likestilling

Les politikknotatet

Skjermbilde av Kif-komiteens brosjyre om likestillings- og mangfoldsrapportering.
Kif-komiteens brosjyre om likestillings- og mangfoldsrapportering (skjermbilde, 2023).

Brosjyre: Likestillings- og mangfoldsrapportering for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter

Bakgrunn: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) laget i 2022 en veileder til oppfylling av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Veilederen kan brukes som et verktøy for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og supplerer Likestillings- og diskrimineringsombudet og ARP-veilederen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Innhold: Brosjyren tar for seg de viktigste elementene innen likestillings- og mangfoldsrapportering for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Den skal være et tillegg til «Veileder til rapportering om likestilling og mangfold» (mer om veilederen under).

Kif-komiteen, 2023.

Les brosjyren

Framside av politikknotat fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2023).

Politikknotat: Likestillings- og mangfoldsarbeidet i forskningsinstitusjonene – nå og fremover

Bakgrunn: På oppdrag fra Kif-komiteen har AFI ved Cathrine Egeland laget et politikknotat med de viktigste funnene og anbefalinger fra studien og rapporten fra 2022 (se under).

Innhold: Politikknotatet trekker fram de de viktigste organisatoriske grepene som kan tas for å oppnå bedre kjønnsbalanse og mangfold i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren og gir noen anbefalinger for det videre arbeidet.

Les politikknotatet: Likestillings- og mangfoldsarbeidet i forskningsinstitusjonene – nå og fremover (AFI 2023)

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2022).

Rapport: Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner?

Bakgrunn: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort en kvalitativ studie om hvordan ulike forskningsinstitusjoner organiserer sitt likestillingsarbeid. AFI har skrevet rapporten på oppdrag for Kif-komiteen.

Innhold: AFI har gjort en kvalitativ studie om hvordan ulike forskningsinstitusjoner organiserer sitt likestillingsarbeid. Studien bygger på intervjuer med blant annet ledere, utvalg, tillitsvalgte og/eller likestillings- og mangfoldsrådgivere ved to universiteter, en høgskole og to forskningsinstitutter. Filosof og arbeidslivsforsker Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og forsker Ida Drange står bak rapporten

Kif-komiteen lanserte rapporten 6. desember 2022 i Oslo. Seminaret ble også strømmet. Se opptak på Kif-komiteens YouTube-kanal.

Les rapporten: Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner? (AFI-rapport 2022)

Les nyhetssak om rapporten: – Handlingsplaner er mer enn fine ord og vakre ønsker

Kif-komiteens veileder (skjermbilde fra Universitets- og høgskolerådet, 2022).

Veileder til rapportering om likestilling og mangfold

Bakgrunn: Veilederen skal være et verktøy for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, og den er utviklet av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Veilederen skal supplere ressursene hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og ARP-veilederen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Innhold: En veileder med informasjon om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Veilederen inneholder også definisjoner og ofte stilte spørsmål.

Kif-komiteen, 2022.

Les veilederen hos Universitets- og høgskolerådet

Skjermbilde fra film 1 i Kif-komiteens filmserie (2021).

Filmserie om handlingsplaner for likestilling og mangfold

Bakgrunn: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) jobber med å gi råd og støtte til forskningssektorens arbeid med handlingsplaner.

Innhold: En del av Kif-komiteens råd og tips blir presentert i denne filmserien i tre deler om handlingsplaner.

Filmene er produsert av Von kommunikasjon i november 2021. Selda Ekiz presenterer rådene.

Se filmene: Filmserie om handlingsplaner

Les nyhetssaken: Kif-komiteen lanserer: Filmserie om handlingsplaner for likestilling

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2021).

Rapport: Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter

Bakgrunn: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) gjennomførte en kartlegging i 2020. Bakgrunnen var Kif-komiteens ønske om å innhente mer kunnskap og status for arbeidet på kjønnsbalanse og mangfold i forskning som de kunne benytte i deres fremtidige arbeid.

Innhold: Kif-komiteen har utformet og sendt en spørreundersøkelse til ulike forsknings- og undervisningsinstitusjoner på høyere nivå. Svarene på denne kartleggingen utgjør det empiriske materialet for denne rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Sabina Tica på oppdrag fra Kif-komiteen.

Kif-komiteen, Sabina Tica (rapportforfatter), 2021.

Last ned utskriftsvennlig eller lesbar versjon av rapporten. Les sammendrag av rapporten.

Les mer om webinaret: Lansering av rapporten «Fra visjon til praksis»

Les om funnene i nyhetssaken Ny rapport: Arbeidet med likestilling mangler ressurser

Framside av Kif-komiteens politikknotat (skjermbilde, 2017).

Policy brief: Oppsummering av Kif-komiteens (2014–2017) arbeid og veien fremover

Bakgrunn: 8.–9. november 2017 arrangerte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) en stor fellesnordisk konferanse. Medarrangører var NordForsk, Kunnskapsdepartementet og Nordisk ministerråd.

Innhold: I forbindelse med konferansen publiserte komiteen et policy brief som oppsummerer arbeidet fra nåværende periode og peker på utfordringer og muligheter i tiden som kommer.

Kif-komiteen, Curt Rice (leder), 2017.

Last ned utskriftsvennlig eller lesbar versjon av policy briefet.

Les mer om konferansen Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic research excellence towards 2030.

Publikasjonen kan bestilles i trykt eksemplar hos Kif-sekretariatet.

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2016).

Arbeidsgruppens rapport: Handling for mangfold. Anbefalte tiltak til fremme av mangfold blant akademiske ansatte i forskning og høyere utdanning

Bakgrunn: I 2015 ga Kif-komiteen i oppdrag å utarbeide en rapport om mangfold i forskningen. Rapporten «Å være utlending er ingen fordel» ble utformet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Rapporten ble lagt frem i mars 2016, og komiteen utpekte en arbeidsgruppe til å følge opp funnene med et sett av anbefalinger.

Innhold: Rapportens ene del gir en kort beskrivelse av enkelte utfordringer og drøfter noen viktige begreper, kategorier og kontekstuelle faktorer for etnisk mangfold i akademia. Den andre delen handler om mangfoldstiltak, og beskriver først begrunnelsen for mangfold.

Kif-komiteens arbeidsgruppe, 2016.

Les rapporten: Anbefalte tiltak til fremme av mangfold blant akademiske ansatte i forskning og høyere utdanning

Les om anbefalingene i nyhetssakene:
– Må forske mer på barrierer for innvandrere
– Mangfoldsarbeid må skreddersys

Framside av veilederen fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2016).

Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold 

Bakgrunn: Fra 1. januar 2016 ble en rekke universiteter og høgskoler slått sammen.

Innhold: Kif-komiteen har utarbeidet en veileder for å gi høgskoler og universiteter et praktisk redskap i omstillingsarbeidet, og for å minne dem på å ha kjønnsbalanse og mangfold framme i bevisstheten.

Veilederen er en oppfølging av konferansen NTNU og Kif-komiteen arrangerte i juni 2016.

Kif-komiteen, Curt Rice (leder), 2016.

Last ned veilederen: leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon
Bestilles i trykt eksemplar hos Kif-sekretariatet

Les om veilederen i nyhetssakene:
Veileder for likestilling – nå også på engelsk
Lanserer veileder for likestilling
Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2012).

Rapport: Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013

Bakgrunn: Kif-komiteen er nedsatt til 31. desember 2013. Denne rapporten er utarbeidet for å gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å bestemme hva som skal skje etter at den nåværende komiteens periode går ut.

Innhold: Styrk satsingen viser både innspill fra forskningssektoren og Kif-komiteens forslag til satsingsområder framover.

Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde (leder), 2012.

Les rapporten: Styrk satsingen
Les nyhetssaken: Styrk satsingen!

Framsiden av ressursheftet fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2011).

Ressurshefte: Fremtidsdrømmer. Råd om kjønnsbalanserte studievalg

Bakgrunn: Ressursheftet baserer seg på konferansen Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinner og menns utradisjonelle studievalg i september 2011, arrangert av Kif-komiteen, Senter for likestilling og Universitetet i Agder.

Innhold: Målet var å sette fokus på nasjonal politikk, forskning på feltet og gode eksempler fra studier som har lykkes med rekruttering på tvers av kjønnsstereotypiene.

Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2011.

Les ressursheftet: Fremtidsdrømmer
Les om ressursheftet i nyhetssaken: Balansedrømmer

Framside av håndboka fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2010).

Håndbok: Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse

Innhold: I håndboka er det intervjuer med ledere som har jobbet aktivt for å fremme likestilling i sin institusjon. I tillegg inneholder Talenter på spill statistikk som blant annet viser kjønnsfordeling innenfor ulike fagområder og ulike stillingsnivåer. Dessuten inneholder håndboka en rekke konkrete tips og ideer til likestillingstiltak.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2010.

Les håndboka: Talenter på spill
Les om håndboka i nyhetssaken: Lanserer håndbok for ledere

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2008).

Rapport: Nasjonal satsning på integrering av kvinner i forskning: utfordringer og muligheter 2008–2010

Innhold: Kif-komiteen kommer i denne rapporten med forslag til konkrete og målrettede tiltak som kan styrke rekrutteringen av kvinner til forskning og kvalifisere og stimulere kvinner til en forskerkarriere.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, Gerd Bjørhovde (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2008.

Les rapporten: Nasjonal satsning på integrering av kvinner i forskning
Les om rapporten i nyhetssaken: Anbefaler øremerking

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2007).

Rapport: Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter : sluttrapport fra Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 2004–2006

Innhold: I denne rapporten gir den første Kif-komiteen sine anbefalinger til videre arbeid for å fremme likestilling i UoH-sektoren til Kunnskapsdepartementet.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, Kari Melby (leder). [Trykt: Oslo: Komiteen], 2007. Sidetall: 65 s. ill.

Les sluttrapporten fra den første Kif-komiteen
Les nyhetssaker om rapporten:
Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner
Kort og godt fornøyde

Framside av rapporten fra Kif-komiteen (skjermbilde, 2004).

Rapport: Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren 2004 : en rapport fra Komité for integreringstiltak

Innhold: Rapporten inneholder en gjennomgang av UoH-institusjonenes handlingsplaner med anbefalinger.

Kvinner i forskning. - Note: Rapporten har et vedlegg med likestillingsoversikter fra alle UoH-institusjoner omtalt i rapporten.

Les rapporten om status og planer

Flere rapporter

Kif-komiteen har også initiert og/eller bidratt med finansiering til en rekke forsknings- og utredningsprosjekter:

Se flere publikasjoner om kjønn, likestilling, sosial og etnisk bakgrunn i forskning i vår litteraturoversikt

Hvordan Norge oppfyller EU-krav om handlingsplaner

Kif-komiteen har oppsummert hvordan Norge oppfyller EUs krav om handlingsplaner: National fulfilment of Horizon Europe's mandatory requirements for a GEP – Norway (2022)

Politikknotat fra EUs likestillingsgruppe SWG GRI

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI), tidligere kalt Helsinkigruppa. Gruppa er ledet av den tsjekkiske sosiologen Marcela Linkova. Norge er representert i SWG GRI ved Heidi Zachariassen fra Kif-komiteen og Jesper Simonsen fra Forskningsrådet.

Mer om Helsinkigruppa (SWG GRI)

Plakater fra Kif-komiteen

Kif-komiteen oppdaterte plakaten Equality in Norway. Inequality in academia (2023).

Kif-komiteen utarbeidet plakaten Equality in Norway. Inequality in academia (2016).

Kif-komiteens plakat Mission: Gender Balance (fra 2011) vant plakatkonkurransen på EU-konferansen European Gender Summit, som ble avholdt 8.-9. november 2011: Mission: Gender Balance