Lover

Bilde av en vektskål og Justitia, romersk gudinne for rettferdighet.
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Både likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering.

Oversikten på denne siden presenterer eksempler fra lovverket når det gjelder arbeidsmiljø, mobbing og forskjellige typer trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.

Varsling og behandling av seksuell trakassering

Seksuell trakassering er et vanskelig begrep, både med tanke på juss, etikk og som forskningstema. Dessuten er det all grunn til å anta at rettspraksis ikke gjenspeiler omfanget.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er en pådriver for likestilling og mot diskriminering, og kan gi råd og veiledning i saker om seksuell trakassering. I tillegg har ombudet ansvar for oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven. Les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten hos LDO og hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

LDO, sammen med blant andre FNs kvinnekomité og Kif-komiteen, etterlyste et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Siden det helt fram til ut 2019 kun var domstolene som håndhevet seksuell trakassering, kan terskelen ha vært veldig høy. Etter endring av likestilling- og diskrimineringssloven fikk Diskrimineringsnemnda fra 1. januar 2020 myndighet til å behandle klager om seksuell trakassering, som et lavterskeltilbud. Dette innebærer at ofre for seksuell trakassering kan varsle Diskrimineringsnemnda dersom de ikke ønsker å reise sak for de ordinære domstolene. 

I arbeidsmiljøloven er det flere punkter som er gjeldende for seksuell trakassering og diskriminering. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og veileder om kravene regelverket stiller. 

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).
Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i likestillingsloven i 2002.

§ 13. Forbud mot å trakassere

Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Forbudet omfatter trakassering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og trakasseringen skjer på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre trakassering og seksuell trakassering.

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt

Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.

Offentlige myndigheter skal redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Offentlige myndigheter skal redegjøre for hvordan de arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover. Redegjørelsen skal gis i årsrapport, i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

§26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Første ledd:
Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Se likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

§ 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

(2) Arbeidstaker skal:
d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

§ 13-1. Forbud mot diskriminering
(1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt.
(2) Trakassering og instruks om å diskriminere personer av grunner nevnt i første ledd anses som diskriminering.

Se arbeidsmiljøloven

Universitets- og høyskoleloven

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).
§ 4-3. Læringsmiljø
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Styret skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13.

Se universitets- og høyskoleloven

Straffeloven

Lov om straff.
§ 185. Hatefulle ytringer
§ 291. Voldtekt
§ 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende
§ 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke

Se straffeloven

Mer om trakassering

Les om hva arbeidsgivere kan gjøre for å forebygge og hindre trakassering: Arbeidsgivers plikter

Les nyhetssaker om seksuell trakassering.

Se lenker til ulike lover og relevante aktører: