Resultater fra innhold

Kif-komiteens nettverksmidler går i år til både veletablerte og til ferske nettverk. Ti forskernettverk får til sammen 416 000 kroner.

21. desember 2011

Midlertidige stillinger, mobilitet og publiseringspress. – En akademisk karriere er ikke familievennlig, mener Christel Fricke, professor ved Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

13. desember 2011

De dristigste vitenskapelige prosjektene står ofte i fare for å falle gjennom når komiteer skal vurdere kvalitet. Kjønn er en faktor som påvirker utfallet av slike vurderinger.

09. desember 2011

BALANSE-satsingen vil komme i gang, tross manglende bevilgning på årets statsbudsjett. Det lover Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.

08. desember 2011

– I ambulansen tror jeg det er mer action med blod og gørr og krise. Der handler det lite om å hjelpe gamle personer ut av senga. Det sier IT-studenten Ulrik. Han er én av mange unge menn som ikke vil bli sykepleier. Hvorfor vil de ikke det, og hva kan gjøres? I dag utgir Kif-komiteen ressursheftet som prøver å svare på disse, og andre spørsmål om kjønnsbalansert studierekruttering.

02. desember 2011

Mens andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger har økt, har den stått på stedet hvil på professornivå. Nå vedtar SV-fakultet ved UiO ny likestillingsplan.

30. november 2011

På den store EU-konferansen i Brussel nylig ble det norsk vinner i plakatkonkurransen – plakaten Mission: Gender Balance.

25. november 2011

Tyske forskere gir klare anbefalinger for å øke innovasjonsnivået blant kvinnelige forskere. Det handler om barnepass og pappapermisjon, men også om mangfold i forskergrupper, mentorer og et miljø som tar hensyn til individuelle behov.

22. november 2011

Faghierarkiet sier at sosiologi har lav status, mens matte har høy status. Både faghierarkiene og fagfellevurderingen har trekk som strukturelt degraderer kvinners posisjon i akademia.

17. november 2011

Til tross for at studier viser at kvinner og menn ikke har samme muligheter innenfor akademia, beskrives forskerverdenen gjerne som merittbasert og rettferdig. I et banebrytende prosjekt ved Umeå universitet forteller kvinnelige forskere selv hvilke hindre de har møtt på i løpet av karrieren.

04. november 2011

Et nasjonalt forskningslederprogram i regi av Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet vil få flere kvinnelige forskere til å søke lederstillinger. Det tror Pia Lane som akkurat har gått fra postdoktor til forskningssjef.

01. november 2011

Det er slutt på øremerkede økonomiske midler for likestillingstiltak når nye sentre for fremragende forskning skal opprettes.

26. oktober 2011

Uppsala universitet (UU) er stolte over sitt nye verktøy som avdekker kjønnsbalansen med noen få tastetrykk. Gudrun Schyman i Feministiskt initiativ er også positiv. Det samme er statsrådene Tora Aasland og Audun Lysbakken. Norske utdanningsinstitusjoner virker derimot skeptiske.

18. oktober 2011

Ekspertutvalg som skal vurdere måloppnåelse i forskning må inkludere et likestillingsperspektiv, selv når det ikke ligger i mandatet. Det sier Kif-komiteen i sin høringsuttalelse til Fagerbergutredningen.

14. oktober 2011

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 bevilges det ikke penger til Forskningsrådets prosjekt Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Forskningsrådets divisjonsdirektør Anders Hanneborg bekrefter at det dermed spøker for satsingen.

07. oktober 2011

Det finnes flere vellykkede satsinger for å få jenter til å velge realfag. Vil lignende tiltak løse problemet med å rekruttere gutter til sykepleierutdanningene? Nei, mener Runar Bakken ved Høgskolen i Telemark.

30. september 2011

Forskernettverk i fag med skjev kjønnsbalanse kan igjen søke om pengestøtte fra Kif. Søknadsfrist er 1. november.

29. september 2011

I 2007 uttalte rektor ved Norges musikkhøgskole (NMH) at det skulle settes inn tiltak for å bedre den skjeve kjønnsbalansen blant de vitenskapelig tilsatte. Han viste til tall som avdekket at 3 av professorene var kvinner, mens 41 var menn. Innen utgangen av 2011 er 53 professorer menn, 7 er kvinner. Tora Aasland er ikke fornøyd.

20. september 2011

– Når jenter velger bort naturfag er det ikke fordi de er mindre rasjonelle enn gutter. De velger noe de tror blir nyttig for fremtiden deres, og langt færre jenter enn gutter ser på fysikk som nyttig, sier professor Jacquelynne Eccles.

02. september 2011

Tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet slår seg sammen for å jobbe konkret med likestilling og kjønnsbalanse. – Dette er viktig, sier viserektor ved Universitetet i Agder, som støtter initiativet med 25 000 kroner.

30. august 2011