Trakassering

Det er flere typer trakassering, blant annet på grunn av kjønn og etnisitet. På disse sidene fokuserer vi mest på seksuell trakassering.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) jobber for å fremme kjønnsbalanse og mangfold i akademia. Arbeidet mot seksuell trakassering er et av virkemidlene i innsatsen for likestilling i forskningssektoren.

Det er lite forskning på trakassering i forskningssektoren i Norge. Er det kanskje blitt som psykolog Ståle Einarsen sier, at arbeidslivet er blitt mer opptatt av å øke trivselen for de mange enn av å se problemene til de få?

Både kvinner og menn trakasserer og blir utsatt for trakassering. Norsk forskning viser at hver sjette arbeidstaker, av begge kjønn, har blitt utsatt for handlinger som kan oppleves som seksuell trakassering på arbeidsplassen sin (Statens arbeidsmiljøinstitutt).

Det er ingen grunn til å tro at akademia er et unntak. Høsten 2017 kom #MeToo-kampanjen mot seksuell trakassering. Det var protester og opprop mot seksuell trakassering på mange samfunnsområder, som i media, politikken, kulturbransjen – og i akademia: #MeTooAkademia.

Hva er trakassering?

Med trakassering siktes det som regel til gjentakende, vedvarende eller grove handlinger eller ytringer som virker krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende.

Men også et enkeltstående tilfelle av uønsket adferd kan være ulovlig trakassering. Adferden må være uønsket og plagsom for den som blir utsatt for den. Dette er subjektivt, og kan være vanskelig å vurdere objektivt. Den subjektive opplevelsen til den fornærmede tillegges stor betydning i avveiningen av hvorvidt noe defineres som seksuell trakassering eller ikke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet sier videre at “en rekke momenter kan ha relevans, eksempelvis om den som oppmerksomheten retter seg mot opplever handlingen som plagsom, handlingens karakter, tid og sted for handlingen og relasjonen mellom handlingspersonen og den som den seksuelle oppmerksomheten retter seg mot.”

Les mer om seksuell trakassering:
Arbeidstilsynet om seksuell trakassering
Rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (2014)
Rapport fra Fafo:
Seksuell trakassering i arbeidslivet (Fafo-rapport 2017:09)

Se mer under Lover

Type trakassering

  • Seksuell trakassering
  • Trakassering på grunn av: kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion og livssyn

Seksuell trakassering kan arte seg på ulikt vis

  • Fysisk: berøring, overgrep, voldtektsforsøk.
  • Verbalt: nærgående kommentarer om kropp, klær og privatliv, spøk med seksuelle undertoner.
  • Ikke-verbalt: plystring og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner, nærgående blikk, blotting, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.

Trakassering – et vanskelig begrep

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering kan være vanskelige å skille. Men når trakasseringen er seksuelt betont, kalles det seksuell trakassering. Trakassering er en måte å utøve makt på og må forstås i lys av makt- og ulikhetsstrukturer som kjønn, alder, klasse og etnisitet (se Meld. St. 44).

Når er det seksuell trakassering?
En utfordring for de som forsker på seksuell trakassering er at selv hendelser som etter loven kan defineres som det, ikke alltid kalles seksuell trakassering av offeret selv. Noen forskere spør derfor spesifikt etter adferd og opplevelser, heller enn ‘seksuell trakassering’, når de forsker på temaet.

Hvem rapporterer seksuell trakassering?
Forskning fra feltet avdekker at kvinner i større grad enn menn rapporterer om seksuell trakassering. Yngre kvinner er mest utsatt for trakassering.

Kritikk
En vanlig kritikk er at mye av forskningslitteraturen ikke skiller mellom mobbing og seksuell trakassering. 

Kartlegging og forskning

Det finnes lite forskning på seksuell trakassering i akademia. 

I 2018 opprettet Universitets- og høgskolerådet (UHR) UHRMOT, en arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren. UHRMOT foreslo en nasjonal kartlegging av seksuell og annen trakassering, men dette ble avslått av UHR. Flere universiteter og høgskoler har likevel tatt initiativ til en felles kartlegging av mobbing og trakassering i forskningssektoren. Kartleggingen foregår våren 2019.

Les Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) (mai 2019)

Les kronikk av Øystein Gullvåg Holter, professor ved UiO, medlem i Kif-komiteen og UHRMOT: Vi må ønske kartlegging av seksuell trakassering velkommen – ikke si nei til kunnskap!

 

 

Kif-komiteens arbeid med trakassering

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og mangfold i UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren. Arbeidsmiljøer med dårlig kjønnsbalanse er mer utsatt for direkte og indirekte diskriminering. Det å arbeide mot seksuell trakassering i akademia er også en måte å fremme likestilling for studenter og forskere på.

Uttalelse fra Kif-komiteen til styrene i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR): Trakassering i UH-sektoren – tid for handling (2017)

Kif-komiteen arrangerte seminaret Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes? (2013).

På disse sidene har vi samlet informasjon om seksuell trakassering, og i lista under kan du lese våre nyhetssaker om temaet.

Mer om trakassering

Fafo har gjort en undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg (2017) for å se på blant annet omfang og konsekvenser av seksuell trakassering.

I en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen (fra 2012) går det frem at hver sjette norske arbeidstaker, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form på arbeidsplassen.

STAMI: Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Fafos prosjekt Seksuell trakassering i arbeidslivet og Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen.
Les også Fafo-rapport 2017:09