Seksuell trakassering på agendaen

For første gang går Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennom alle sakene fra seks års arbeid mot seksuell trakassering. Rapporten er klar til nyttår.

LDO, her ved ombud Sunniva Ørstavik, håper at rapporten blir nyttig både for arbeidsgivere og arbeidstakere. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

– Vi vil lage noe som kan hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidet mot seksuell trakassering, sier Helene Jesnes, jurist og rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

En undersøkelse STAMI og Universitetet i Bergen gjorde i 2012 viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen. I 2009 ble Universitetet i Oslo eksempel på hvordan utdannings- og høgskolesektoren heller ikke er unntatt denne problematikken. Da havnet anklager om seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet blant annet i Dagbladet.

Viktig analysearbeid

LDO har laget andre oppsummeringer tidligere, blant annet om alders- og graviditetsdiskriminering, men nå er turen kommet til trakassering i arbeidslivet.

Selv om rapporten ikke er offentlig før ved årsskiftet, vil Jesnes allerede i morgen fortelle om LDOs gjennomgang av alle sakene om trakassering i arbeidslivet, inkludert seksuell trakassering. Det skjer på seminaret Seksuell trakassering - problemet som (ikke) finnes?, som LDO arrangerer sammen med Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).

Det er brukt nasjonale og internasjonale lover for å se på sakene som er kommet inn til LDO, og på de som er gått videre til domstolene. På seminaret vil Jesnes presentere noen av funnene fra sakene.

– Det er lite litteratur på feltet, og ikke så lett for utenforstående å sette seg inn i. Derfor håper vi med denne oppsummeringa å lage noe nyttig for de der ute. Formålet er å veilede arbeidsgivere og arbeidstakere om hvilke plikter og rettigheter de har, etter forbudet mot trakassering i arbeidslivet, sier hun.

60 saker om seksuell trakassering

LDO håndhever i dag alle trakasseringssaker, bortsett fra nettopp de om seksuell trakassering. I henhold til likestillingslovens § 8a skal disse til domstolene.

– Siden forbudet mot seksuell trakassering ligger i likestillingsloven, plikter LDO likevel å veilede de som henvender seg til oss om dette. Ombudet har fått rundt 60 saker om seksuell trakassering.

I tillegg til veiledningen, kan ombudet ta stilling til om arbeidsgiver og utdanningsinstitusjoner har oppfylt plikten til å forebygge og hindre seksuell trakassering. Og LDO håndhever forbudet mot gjengjeldelse på varsel om trakassering.

– Utover veiledningssakene, har vi en del saker der arbeidstaker mener seg utsatt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver etter å ha varslet om seksuell trakassering, forteller Jesnes.

Oppsummeringa er en oversikt over jussen på hele trakasseringsfeltet. Trakassering i arbeidslivet generelt, for eksempel på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, alder, nedsatt funksjonsevne og etnisitet. I tillegg omhandler den seksuell trakassering, både de sakene som har gått til retten og de ombudet har mottatt.

Unge kvinner mest utsatt

I gjennomgangen trekker ombudet fram funnene knyttet til bevisproblematikk, ansvarsforhold hvor den som trakasserer er kollega og ikke overordnet, terskel for trakassering og vektleggingen av subjektiv opplevelse.

– Vi skriver om typiske funn ved trakasseringssaker. På seminaret skal jeg snakke om en del av det vi ser, som viktigheten av den subjektive opplevelsen til den som opplever seg trakassert, bevis og arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre trakassering. I tillegg vil jeg snakke om hva vi i LDO kan gjøre i disse sakene.

Arbeidsgivere har en plikt til både å forebygge og å hindre seksuell trakassering. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Vi ser noen tendenser i sakene. Et eksempel er at det ofte er unge kvinner som blir seksuelt trakassert, sier hun.

Arbeidsgivers plikt

– På seminaret kommer jeg til å snakke særlig om arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre trakassering. Det er viktig fordi den gir oss en plikt til å undersøke om en arbeidsgiver har rutinene i orden. Når noen klager til oss, kan vi undersøke om arbeidsgiver eller organisasjonen har rutinene i orden, og forhåpentligvis forebygge at trakassering skjer igjen, sier Jesnes.

LDO har tidligere irettesatt universitets- og høgskolesektoren på grunnlag av manglende rutiner etter likestillingsloven. Blant annet fikk Universitetet i Oslo kritikk fordi universitetet i en kontroll i 2010 ikke kunne vise tilstrekkelige rutiner for å hindre trakassering. LDO trakk senere kritikken, etter at universitetet likevel kunne vise til gode rutiner.

Både arbeidsgiver og ledelsen i utdanningssektoren har ansvar for at organisasjonen forebygger og søker å hindre trakassering.

– Det er viktig at institusjonene har en uttalt holdning, klare retningslinjer mot trakassering og fremgangsmåter for varsling av trakassering. Dette er noe vi også ofte tar stilling til, sier Jesnes.

Svært få som går videre

– Vi har kun funnet fem saker om seksuell trakassering som har gått til domstolene, påpeker Jesnes.

Basert på nevnte undersøkelser og oppslag i media fremstår dette tallet lavt. Ifølge Jesnes ligger forklaringen blant annet i at det er vanskelig å bevise seksuell trakassering:

– I disse sakene er det sjelden vitner til stede. Den som trakasserer gjør det gjerne når ingen andre er nærheten, og på den måten kan det bli ord mot ord.

Loven sier at det både må være grunn til å tro at trakassering har skjedd, og at det er uønsket.

– Det kan det være vanskelig å bevise, sier hun.

På tross av at det er vanskelig å bevise, viser en av de fem sakene som gikk til domstolene at vitner ikke trenger å være til stede i øyeblikket. Saksøker kan få medhold, dersom de konkret og detaljert har blitt fortalt det som har skjedd. I den bestemte saken hadde en kvinne fortalt detaljert om trakasseringen til sin lege, og det var referert i legejournalen.

Vil ha lavterskeltilbud

Jesnes' sjef, likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, har siden 2010 gått inn for et lavterskeltilbud til ofre for seksuell trakassering. Tidligere i år sa Ørstavik at terskelen til domstolene er for høy, og at ofrene ofte ikke sier i fra. Hun mener at loven ville blitt håndhevet bedre dersom seksuell trakassering ble håndhevet på samme måte som annen trakassering.

– Vi ser behovet for en annen måte å håndtere disse sakene på, sier Jesnes.

Ombudet er ikke alene med tanken om at det bør være et lavtersketilbud for seksuell trakassering. Også FNs kvinnekomitè har anbefalt Norge å vurdere dette i håndhevelsen av seksuell trakassering.

Fakta

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Kif-komiteen arrangerer seminaret Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes? fredag 8. november på Håndverkeren i Oslo.

Foruten Helene Jesnes fra LDO, skal Ståle Einarsen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, innlede om seksuell trakassering og diskriminering i akademia. Gunilla Carstensen, fil.dr. fra Högskolan i Dalarna, skal ha en innledning om strategier mot seksuell trakassering i akademia.

Det blir også paneldebatt med tittelen: "Seksuell trakassering - Nei, jeg bare tulla".

Se også