Lover

Både likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering.

Oversikten på denne siden presenterer eksempler fra lovverket når det gjelder arbeidsmiljø, mobbing og forskjellige typer trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering.

Domstolene håndhever seksuell trakassering

Seksuell trakassering er et vanskelig begrep, både med tanke på juss, etikk og som forskningstema. Dessuten er det all grunn til å anta at rettspraksis ikke gjenspeiler omfanget.

I likestillingsloven står det tydelig at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og den tilhørende nemnda ikke kan håndheve og ta stilling til enkelttilfeller av klager om seksuell trakassering. LDO kan kun undersøke at plikten til å forebygge og hindre seksuell trakassering blir fulgt opp, samt gi veiledning og foreslå tiltak.

Dette innebærer at de som har blitt utsatt for seksuell trakassering ikke får tilgang på det samme lavterskeltilbudet som ellers gjelder for diskrimineringssaker, men må søke hjelp i rettsvesenet.

Likestillingsutvalget påpekte i NOU 18:2012 Struktur for likestilling at seksuell trakassering er utbredt på ulike samfunnsarenaer i Norge, og at det er behov for et lavterskeltilbud for klager på seksuell trakassering. FNs kvinnekomité har også anbefalt Norge å vurdere dette i håndhevelsen av seksuell trakassering.

LDO støtter forslaget om et lavterskeltilbud, men dette forslaget har blitt avslått. 

Likestillings- og diskrimineringsloven

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).
Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i likestillingsloven i 2002.

§ 13. Forbud mot å trakassere

Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Forbudet omfatter trakassering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og trakasseringen skjer på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

(2) Arbeidstaker skal:
d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

§ 13-1. Forbud mot diskriminering
(1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt.
(2) Trakassering og instruks om å diskriminere personer av grunner nevnt i første ledd anses som diskriminering.

Universitets- og høyskoleloven

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).
§ 4-3. Læringsmiljø
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og veileder om kravene regelverket stiller. På Arbeidstilsynets faktasider om mobbing og trakassering på arbeidsplassen står det at:
Om arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil vurdere saken på selvstendig grunnlag, og eventuelt gi pålegg om hva som skal gjøres. Dette gjelder både i forhold til enkeltsaken og eventuelle bakenforliggende årsaker. Det vil være et mål å hindre at en tilsvarende situasjon skal oppstå igjen