KIF-KOMITEEN MENER: Høringer om ny stillingsstruktur, arbeidsgivers plikter og lavterskeltilbud

Kif-komiteen har nylig levert høringsinnspill på tre saker som alle har betydning for likestilling i akademia.

Først til våren vil barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland komme til Stortinget med et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten og om et lavterskeltilbud i saker om seksuell trakassering. Kunnskapsdepartementet opplyser på sin side at forslagene om ny stillingsstruktur vil ta tid. (Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arbeider på mange områder innenfor temaet kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Høringsinnspill er et av verktøyene komiteen bruker for å påvirke likestillingspolitikken i forskningssektoren.

Nylig leverte komiteen tre høringsuttalelser, ett til Kunnskapsdepartementet (KD) og to til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Innspillene er til forslaget om en ny stillingsstruktur, om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og om aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Ønsker lavterskeltilbud

I motsetning til andre former for trakassering, håndheves ikke forbudet mot seksuell trakassering av Diskrimineringsnemnda. Men i vår fikk opposisjonspartiene på Stortinget flertall for at nemnda skal få myndighet til å behandle også slike saker, og i sommer sendte BLD ut et høringsnotat med forslag om et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Les vår sak om manglende tilbud: – Total mangel på rettssikkerhet for ofre for seksuell trakassering

Kif-komiteen gir sin fulle støtte til et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. De mener også at det trengs et offentlig finansiert rettshjelpssystem.

I sitt høringssvar skriver Kif-komiteen at de støtter følgende:

 • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven,
 • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker i arbeidslivet,
 • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge erstatning i slike saker på alle samfunnsområder.

Siden studenter ikke faller inn under lover som gjelder arbeidslivet, ønsker Kif-komiteen i tillegg en utvidelse av området slik at også studenter og personer i organisasjonslivet blir inkludert.

Les hele innspillet om forslaget om etablering av et lavterskeltilbud.

Vil styrke arbeidsgivers plikt til å redegjøre for tiltak

Plikten til å redegjøre årlig for hvilke tiltak arbeidsgivere bruker for å overholde aktivitetsplikten i likestillingsloven, kalles sammenlagt for aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Dette er omtalt i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven.

Det vakte oppsikt da regjeringen i fjor foreslo å fjerne arbeidsgivernes redegjørelsesplikt. Stortinget ba imidlertid regjeringen om å bevare og styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Les mer om dette i saken: Ny diskrimineringslov med en vri

I juli i år fulgte BLD opp Stortingets vedtak. De sendte forslag om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og enkelte andre lover på høring, med mål om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten.

BLD la fram tre ulike modeller, men anbefaler selv den ene: samfunnsansvarsmodellen. Det får støtte fra Kif-komiteen, som begrunner det med:

 • Et helhetlig likestillingsarbeid krever at ledere tar ansvar for at de ulike elementene i dette arbeidet henger sammen.
 • Dette inkluderer et godt HMS-arbeid og et aktivt likestillingsutvalg.

Komiteen synes det er positivt at innholdet i aktivitetsplikten konkretiseres i forslaget til ny lovtekst, og understreker at samfunnsansvarsmodellen vil stille særlig krav til god rapportering på hva som gjøres for likestilling.

Les høringsinnspillet om styrking av ARP på likestillingsområdet.

Dosentløpet har et B-stempel

Regjeringen ba et utvalg ledet av Aril Underdal om å vurdere stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høgskoler. Underdalsutvalget leverte sin rapport i vår, og forslagene til endringer ble deretter lagt ut på høring med frist 1. oktober.

Les saken om forslagene fra Underdalsutvalget: Stigetrøbbel i akademia

Noen av Kif-komiteens innspill til KD er:

 • Støtter en utfasing av dosentløpet.
 • Støtter ikke å innføre forsker-lektor-stige.
 • Støtter ikke innføring av stillingskategorien fakultetsprofessor.
 • Ønsker professorstigen som den eneste stigen, og kun én tittel for toppstilling: professor.

Begrunnelsen for å støtte utfasing av dosentløpet, er at komiteen mener det har et B-stempel i akademia. Dette handler også om kjønnsbalanse, siden det i dosentløpet er flest kvinner. Kif-komiteen foretrekker derfor en professorstige med økt fleksibilitet i kvalifisering til professor. Slik kan vi unngå et A- og B-lag i toppstillingene i akademia, skriver komiteen.

Negative konsekvenser for likestilling og kjønnsbalanse er også en grunn til at Kif-komiteen er negativ til innføring av en ny stillingskategori: fakultetsprofessor. Komiteen sammenligner dette forslaget fra Underdalsutvalget med en form for «superprofessor», som for ledere av Sentre for fremragende forskning (SFF), altså stillingskategorien 1404, professor med lederansvar. Kvinneandelen blant disse var 17 prosent i 2017, sammenlignet med 29 prosent kvinnelige professorer generelt, skriver komiteen. De mener derfor at en slik stillingskategori vil være uheldig for kjønnsbalansen i toppen av akademia.

Komiteen går imot en profesjonsdoktorgrad av samme grunn, at det vil bli oppfattet som en B-doktorgrad lignende forsker-lektor-stigen og dosentløpet.

Kif-komiteen er positive til at Underdalsrapporten belyser karriereutfordringer for kvinnelige forskere og forskere med innvandrerbakgrunn, men savner flere tiltak for å bøte på dette. De mener blant annet at:

 • Lederutviklingsprogrammer må gi opplæring i kjønn- og mangfoldstematikk.
 • Karriereutvikling og inkludering bør inngå i lederprogrammer.
 • Det trengs opplæring i karrierefremmende tiltak for menn og kvinner og etniske minoriteter.

Les innspillet til forslagene om ny stillingsstruktur.

Hva nå?

Departementet vil gå grundig gjennom forslagene om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten og om lavterskeltilbud i saker om seksuell trakassering som har kommet inn, opplyser Barne- og likestillingsdepartementet på e-post. Gangen videre er at BLD vil følge opp med en proposisjon for Stortinget til våren.

Kunnskapsdepartementets svar tyder også på at både Kif-komiteen og andre må smøre seg med tålmodighet.

– Oppfølgingen av Underdalsutvalgets innstilling om ny stillingsstruktur er under behandling. Det er mange og kompliserte elementer, forslagene vil blant annet kunne medføre behov for endringer i tariffavtaler og forskrifter om de følges opp. Det vil derfor ta noe tid, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet.

Mer om høringsinnspillene

Les høringsinnspillene fra Kif-komiteen:

Til Barne- og likestillingsdepartementet:

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet (sendt 01.10.2018)

Høring – Forslag om etablering av et lavterskeltilbud om for behandling av saker om seksuell trakassering (sendt 28.09.2018)

Til Kunnskapsdepartementet:

Høringsinnspill – Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet («Underdalsutvalget») (sendt 28.09.2018)

Høringssvar fra andre organisasjoner kan leses hos Kunnskapsdepartementet her og hos Barne- og likestillingsdepartementet her og her.