Travle tider for Kif-komiteen: Viktige møter og høringsinnspill

Semesteret er godt i gang. Det betyr også at Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning har fullt opp med aktiviteter.

Curt Rice, rektor ved OsloMet, er leder for Kif-komiteen, som denne høsten blant annet har møter med både forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og med Forskningsrådet, i tillegg til å levere innspill i tre høringssaker. (Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet)

Noe av det som står på planen for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) denne høsten er høringsinnspill, møter med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet og innspill til EUs kommende forskningsprogram Horisont Europa.

Arbeidet til Kif-komiteen tar utgangspunkt i disse fire prioriterte områdene:

 • Fremme kjønnsbalanse i toppstillinger
 • Økt etnisk mangfold i forskning
 • Fremme kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning
 • Arbeide mot seksuell trakassering

Mer i strategi for Kif-komiteen 2018-2021

Manglende mangfold

Integrering av etnisk mangfold står på agendaen for dagens møte med Forskningsrådet, og er et av punktene komiteen har trukket fram i brevet de sendte i forkant.

Den lave andelen norske innvandrere og etterkommere av innvandrere er lite omtalt i Forskningsrådets arbeid, ifølge Kif-komiteen. De foreslår derfor at etnisk mangfold bør være en del av Forskningsrådets strategier og likestillingsarbeid.

I brevet til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø understreker Kif-komiteen hvor viktig det er med tydelige føringer fra Kunnskapsdepartementet til forskningssektoren. Det har vært – og er – viktig i arbeidet for kjønnsbalanse. Nå ønsker komiteen den samme støtten i arbeidet for etnisk mangfold.

Kif-komiteen understreker behovet for statistikk for å dokumentere tilstand og utvikling. På samme måte som det er behov for mer statistikk om kjønnsbalanse og kvinners karrierer, bør mangfoldsstatistikken videreutvikles. I brevet til statsråden påpeker komiteen at statistikken om etnisk mangfold i forskningssektoren, som kom for første gang i 2016, bør holde fram og utvikles videre.

Les saken om den første offisielle mangfoldstatistikken for akademia.

Ønsker flere med på laget i arbeidet mot seksuell trakassering

Kif-komiteen sendte allerede før sommeren en henvendelse til Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og mobbing, UHRMOT, for å be om fortgang i arbeidet. UHRMOT er i gang med en kartlegging av seksuell trakassering, men ifølge Kif-komiteen trengs både en kartlegging av omfanget i hele UH-sektoren og et forskningsprosjekt om mekanismene bak trakassering.

Kif-komiteen mener vi blant annet trenger forskning om:

 • Hvilke faktorer som kan påvirke trakassering i akademia, som arbeidsmiljø, hierarki, rekruttering, karrieremønster og maktrelasjoner.
 • Konsekvensene for dem som rammes med hensyn til helse og livskvalitet.
 • Det forebyggende arbeidet som er gjort frem til i dag.
 • Håndteringen av varslersaker og hvilke tiltak som kan gi effekt.
 • Hvem som utøver trakassering.

Les brevet fra komiteen til UHRMOT: Kartlegging og forskning på trakassering

Seksuell trakassering står også på agendaen for årets møte med Norges forskningsråd. Komiteen er opptatt av både kunnskap og handling, og påpeker hvor lite forskning det er i Norden på dette området. De etterlyser forskning om seksuell trakassering i akademia og at Forskningsrådet finansierer slik forskning.

Mer forskning på området er også ett av fire punkter på møteplanen for Kif-komiteens årlige møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Komiteen ønsker dialog med ministeren og departementet om behovene for norsk og nordisk forskning på seksuell trakassering i forskningssektoren.

Innspill til departementet om stillingsstruktur, lavterskeltilbud og aktivitetsplikt

Foreløpig står tre høringssaker på Kif-komiteens plan denne høsten. Det første som skal besvares er Underdalsutvalgets forslag til ny stillingsstruktur for universitets- og høgskolesektoren med frist 1. oktober. Noen av forslagene fra Underdalsutvalget er å fase ut dosentløpet som en karrieremulighet og å opprette et enda høyere nivå for professorstigen, som skal kalles fakultetsprofessor.

Det er motstridende syn på flere av forslagene. Les saken om mulige likestillingskonsekvenser endringene kan få.

Barne- og likestillingsdepartementet har på høring et forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Innen høringsfristen 5. oktober skal Kif-komiteen og de andre høringsinstansene blant annet ta stilling til om Diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les sak om forslaget om lavterskeltilbud i seksuell trakasseringssaker.

Det tredje forslaget regjeringen ønsker innspill fra Kif-komiteen på, er forslaget om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Høringen er en oppfølging av at Stortinget ba regjeringen om å bevare og styrke ARP. Les om arbeidsgiveres plikt til å ha tiltak og å redegjøre for aktivitetene for likestilling i saken: Ny diskrimineringslov med en vri.

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår tre ulike modeller:

 • Likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar,
 • likestillingsarbeid som en del av HMS-arbeidet, eller
 • likestillingsutvalg i virksomheter.

Høringsfristen er 5. oktober.

Kif vil påvirke europeisk forskningspolitikk

Kif-komiteen engasjerer seg også i EUs forskningspolitikk. Nå heter forskningsprogrammet Horisont 2020, men fra 2021 skal det erstattes med Horisont Europa. I vår gikk Forskningsrådet og Kif-komiteen sammen for å minne Kunnskapsdepartementet på å få med likestilling i Norges innspill til programmet.

Les saken: Oppmodar EU om å halde fram med kjønnsmåla

Engasjementet fra Kif-komiteen og Forskningsrådet har allerede fått positive konsekvenser. Kunnskapsdepartementet skal sende inn norske posisjoner på EU-kommisjonens forslag, der kjønn og etnisk mangfold er inkludert.

Nå har også Kif-komiteen fått en bestilling fra Kunnskapsdepartementet på hva som bør være norske prioriteringer innenfor området kjønn og etnisk mangfold. Bestillingen skal leveres i september.

Mer om Kif-komiteens aktiviteter

Møter:

Hvert år har Kif-komiteen møte med Kunnskapsdepartementet og statsråden. Årets møte blir 18. september.

Les brevet Kif-komiteen har sendt departementet i forkant av møtet.

Kif-komiteen har også et årlig møte med Norges forskningsråd. Det blir tirsdag 4. september.

Les brevet fra Kif-komiteen til Forskningsrådet i forkant av møtet.

Kif-komiteen har også jevnlige møter der de besøker universiteter, høgskoler og forskningsinstitutt.

Høringsinnspill:

Så langt denne høsten er det tre høringsinnspill Kif-komiteen skal levere innspill til:

 • Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven
 • Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering
 • Underdalsutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i akademia

Konferanser:

Komiteen planlegger også to konferanser dette semesteret, den første om etnisk mangfold, den andre med tema kjønn.

Les om konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak 

Om Kif-komiteen:

Les Kif-komiteens mandat og se hvem som er medlemmer i komiteen.