Nettverk


Se vår oversikt over nettverk, både norske og nordiske, for studenter og for forskere. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

På disse sidene har vi samlet oversikter over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge. I tillegg presenterer vi aktuelle nettverk i Norden.

European platform of women scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På plattformens hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.
Se: European platform of women scientists

Om du har tips på flere nettverk eller andre kommentarer til oversiktene, kan du sende en e-post til: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Her finner du følgende nettverk:

  • Forskernettverk: Dette er først og fremst nettverk etablert av kvinnelige forskere i mannsdominerte fagfelt.
  • Studentnettverk: Disse nettverkene har som mål å forbedre forholdene for kvinnelige studenter og rekruttere flere kvinner til faget.
  • I regi av institusjonene: Kompetanseheving, økt trivsel samt økt kvinneandel, er noen av målene til nettverkene som er drevet av utdanningsinstitusjoner, fakulteter, eller institutter.
  • Bransje- og profesjonsnettverk: Nettverkene ønsker blant annet å bidra til å øke kvinneandelen innen sin bransje.
  • Likestillingsnettverk: Nettverk for likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling i forskningssektoren.
  • Nettverk i Norden: En oversikt over aktuelle nettverk fra Danmark, Sverige, Finland, samt et samnordisk nettverk.

 

Forskernettverk

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bakgrunnen for dette nettverket er den lave rekrutteringen av kvinner til filosofifaget generelt, og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen (UiB) spesielt. Målet med nettverket er å bedre rekrutteringen, både blant studenter og ansatte. Videre skal nettverket støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen.

De som kan være med i filosofinettverket er kvinner som er eller har vært studenter ved instituttet, stipendiater ved UiB, eller midlertidig eller fast ansatt ved instituttet. Kvinner som har en filosofifaglig bakgrunn og arbeider med filosofi i Bergen kan også bli medlem i nettverket.
Kontaktpersoner: Mette Hansen
Gro Rørstadbotten

Daughters of Themis

The name of the network, Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is inspired by Themis, the Greek goddess of justice.

The purpose of Daughters of Themis is to bring together and foster a community of scholars who identify as female business scholars. Members are drawn from all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences.

Female business scholars wishing to join Daughters of Themis may apply online. Facebook: You can ask to be added to the group Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars. Twitter: @DaughtrsThemis.

Contact person: Beate Sjåfjell

KOM-nettverket

KOM står for kvinner og medieforskning. Nettverket består av forskere og undervisningsansatte i journalistikk- og mediefag tilknyttet landets universiteter og høgskoler.

Nettverkets mål er å øke den populærvitenskapelige og akademiske kunnskapen om kvinner i media, og jobber aktivt fram forskningsprosjekter som tematiserer kjønn.

Nettverkets hovedaktivitet er publikasjoner og seminarer. På nettverkets første seminar, initiert av Else-Beth Roalsø og Elisabeth Eide våren 2012, ble flere samarbeidsprosjekter igangsatt. Først og fremst en antologi/artikkelsamling om kvinner i journalistikken 1913-2013. Senere vil det arbeides fram lærebøker både i journalistikkfaget, og i medier og kommunikasjon. I tillegg til å være kunnskapsprodusent, vil nettverket ha jevnlige samlinger der medieforskning med relevante, aktuelle og historiske kjønnsperspektiver presenteres, og forskningspolitiske spørsmål diskuteres.

Nettverket vil opprette en hjemmeside og en facebookside for å spre informasjon om seminarer, ledige stillinger, stipend og konferanser.
Kontaktpersoner: Else-Beth Roalsø
Hege Lamark

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag.

En målsetning med nettverket er å bidra til flere kvinnelige professorer og flere kvinnelige prosjektledere for store, eksternfinansierte forskningsprosjekter. Samtidig ønsker nettverket å skape relasjoner til relevante fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt som jobber i skjæringsfeltet helse, kommunikasjon, teknologi og organisasjon.

Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt likestillingsmidler fra NTNU, og forskernettverksmidler fra Forskningsrådet. Kontaktperson: Heidi Gilstad

KvinnForsk, nettverk for kvinnelige forskere på Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold

Bakgrunnen for nettverket er at det er få kvinnelige førsteamanuenser og professorer ved avdelingen, og en økning vil både speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og sosialsektoren og blant studenter og ansatte ved avdelingen.

Nettverkets mål er etablere et program for å fremme og beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere og beholde kvinnelige forskere.
Kontaktperson: Eva Skærbæk

Moment-nettverket for kvinnelige teknologer

Moment er et nettverk for kvinnelige teknologer med relasjon til nordområdene. Moment-deltakere får tilsendt nyhetsbrev, tilbud om deltakelse på samlinger spesielt tilrettelagt for kvinnelige teknologer, samt at nettverket vil gjennomføre noen korte undersøkelser blant nettverksdeltakerne fra tid til annen. Det er gratis å være deltaker i Moment-nettverket, og du bestemmer eget aktivitetsnivå i nettverket.

Nettverket er finansielt støttet av Nordland fylkeskommune og Store Norske Spitsbergen Grubekompani, og drives av Høgskolen i Narvik.

Overordnet målsetning er å ta vare på og trekke kvinnelige teknologer til nordområdene gjennom et sterkt internasjonalt nettverk som stimulerer kvinner til å ta del i arbeidet med de nye teknologiske utfordringene og mulighetene i nordområdene. Gjennom Moment-nettverket får kvinnelige teknologer en møteplass, tilbud om synliggjøring, økt lederkompetanse gjennom eget mentorprogram, personlig og faglig utvikling og et felles talerør.

Hvem kan bli medlem: Hvis du er kvinne og teknolog/realist/”nettverksedderkopp” i teknologimiljøer eller teknologistudent og har en relasjon til nordområdene, er du velkommen til å delta i nettverket.

WONDER Scandinavian Network for Women in Design Research 

I 2012 fikk Institutt for produktdesign ved Martina Keitsch støtte fra Kif-komiteen til å etablere nettverk for kvinnelige designforskere. Nettverket har et styre med tre førsteamanuenser fra NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Lund. Nettverket er åpent, og retter seg først og fremst mot kvinnelige forskere med i industriell design.

Målet med nettverket er å øke bevisstheten rundt kvinner som jobber i designforskningsfeltet. Nettverket skal etablere kontakt og kommunikasjon mellom kvinnelige designforskere på ulike trinn i karrieren. Nettverket vil arrangere årlige møter hvor forskning og forskningspolitiske spørsmål blir diskutert. Nettverket vil også opprette en hjemmeside for å spre informasjon om seminarer, ledige stillinger, stipend og konferanser. Viktige interessefelt for nettverket:

  • temaer innenfor designforskning
  • karrierestrategier
  • problemer i institutthverdagen
  • instituttpolitikk

Kontaktperson: Martina Keitsch

Nettverk for kvinnelige forskere i oral biologi

Forskere ved Institutt for oral biologi ved Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), har tatt initiativ til nettverket. Faget ligger i krysningen naturvitenskap/medisin/odontologi, og på seniorforsker- og professornivå er det dominert av menn.

Målet er å etablere et nettverk av kvinnelige forskere ved UiO og fra noen amerikanske universiteter. Nettverket ønsker å få i stand forskningssamarbeid, og at det skal føre til produksjon av vitenskapelige artikler og kvalifisering til professorater, samt forankre forskningsfeltet og gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke seg til faget.
Kontaktperson: Hilde Kanli Galtung

Nettverk for kvinnelige forskere i ortopedisk kirurgi

Dette er et uformelt, nasjonalt nettverk med utgangspunkt i Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Nettverket er for kvinnelige forskere i faget ortopedisk kirurgi, og vil i første omgang være rettet mot doktorgradsstudenter. Nettverket kommer til å ha samlinger på kongresser både i Norge og Europa for at man kan bli kjent med andre forskere i samme fag, dele erfaringer og eventuelt starte samarbeidsprosjekter.
Kontaktperson: Tina Strømdal Wik

Nettverk for kvinnelige forskere i økonomiske og administrative fag

Nettverket kom i gang etter initiativ fra Elsa Solstad og Trude Høgvold Olsen fra Høgskolen i Harstad og Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø. Disse tre er blant få kvinner som jobber innen økonomiske og administrative fag i universitets- og høgskolesektoren i Nord-Norge. Kvinnene sitter på ulike institusjoner og med hvert sitt fagområde, i tillegg er institusjonene i Nord-Norge små.

Nettverket skal både samle de kvinnelige forskerne og være et faglig forum, men også en sosial støtte. I nettverket kan man presentere artikler og orientere hverandre, samt motivere hverandre og arrangere seminarer.
Kontaktperson: Elsa Solstad

Nettverkssamarbeid for kvinnelige forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Målet for nettverket er å etablere et uformelt treffsted på Universitetssykehuset (Ullevål) for kvinner i akademisk medisinsk forskning for å bedre kontakten på tvers av fag og stillingskategori. Målgruppen er kvinner i medisinsk/biomedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Kontaktperson: Borghild Roald

Nettverkstreff ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole samles alle kvinnelige vitenskapelig ansatte i faste og midlertidige stillinger til faglig og sosialt treff. Målet med treffene er å bygge et faglig og sosialt miljø blant kvinnene.
Kontaktperson: Astrid Kunze

Norske Kvinnelige Akademikere   

Norske Kvinnelige Akadmikere (NKA) er en forening for alle kvinner med høyere utdanning. Den ble stiftet 8. november 1920 med Norges første kvinnelige professor Kristine Bonnevie som leder. Nettverket skal arbeide for kvinners muligheter til å benytte sin kunnskap på alle nivåer i samfunnet, påvirke likestilling ved å være rollemodeller, informere om internasjonale saker av betydning for kvinner, fungere som et nettverk med kvinnelige akademikere i andre land, arbeide for en familievennlig arbeidsplass og være en høringsinstans nasjonalt.

Norske Kvinnelige Akademikere fungerer som høringsinstans i aktuelle saker, og engasjerer seg blant annet i spørsmål knyttet til kvinner i forskning. NKA arrangerer om lag fem medlemsmøter i året og sender ut nyhetsbrev. Nettverket arrangerer også seminarer.

Hvem kan bli medlem: Alle kvinner som har fullført høyere utdanning av minst tre års varighet tilsvarende universitetsnivå kan bli medlemmer av NKA.

Framsenteret, Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Ved Framsenteret i Tromsø er det et kvinnelig faglig nettverk. Nettverket samles til lunsj en gang i måneden. Under disse lunsjtreffene holdes det foredrag, enten av en deltaker som holder et innlegg om egen forskning, eller det inviteres en utenfra som snakker om temaer det er interesse for, eksempelvis en ny bok, coaching m.m. Tanken bak nettverket er at kvinnene tilknyttet senteret skal ha et forum hvor de kan omgås hverandre og etablere faglige nettverk på tvers av institusjonene i senteret.
Kontaktperson: Elisabeth Isaksson

Professorgruppe for kvinner

Dette er et uformelt nettverk som består av kvinner med førstekompetanse ved Høgskolen i Lillehammer. Nettverket ønsker å sette søkelys på manglende likestilling mellom kjønn på høgskolen, i første omgang den lave andelen kvinner blant professorer.
Kontaktpersoner: Anne Sigfrid Grønseth
Ingrid Guldvik

Realdamer - nettverk for kvinner i realfagene

Denne gruppen ble opprettet høsten 2003. Gruppen har som mål å få flere kvinner i faste stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Realdamene arrangerer rundt to seminarer/samlinger hvert semester, som kan være alt fra sosiale sammenkomster til faglige foredrag og diskusjoner. I tillegg har nettverket vært høringsinstans for spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i realfagene ved universitetet. Nettverket har en egen e-postliste.

Realfagdamer er åpent for forskere og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Women and security - nettverk for kvinnelige forskere

Nettverket samler kvinner som forsker på feltet utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har som mål å støtte nettverksdeltakernes kunnskapsutvikling og heve deres kompetanse. NUPI-forsker Laila Bokhari koordinerer nettverket.
Kontaktperson: Laila Bokhari

Studentnettverk

Piker Med Spiker

Piker Med Spiker er et nettverk for kvinnelige studenter på Bygg ved NTNU. Nettverket ble opprinnelig startet for å utveksle erfaringer og øke samholdet mellom jentene i alle klasser, men Piker Med Spiker ønsker også å informere og synliggjøre studiet, samt rekruttere flere kvinner til faget.

Det avholdes en aktivitet i semesteret, i form av relevante kurs, foredrag holdt av kvinner i bransjen og sosiale sammenkomster. Nettverket har også deltatt på arrangementer utenfor institusjonen, blant annet Landsmøtet for rådgivere i ungdomsskolen og den videregående skole, for å drive informasjonsarbeid.

Piker Med Spiker er åpent for kvinnelige studenter på Bygg ved NTNU.

Sophia - Nettverk for kvinnelige filosofistudenter

Sophia er et studentdrevet nettverk for folk med tilknytning til filosofistudiet ved Universitetet i Oslo. Nettverket ble dannet av en gruppe kvinnelige studenter i 2006 som en reaksjon på den skjeve kvinnerepresentasjonen på filosofifaget. Nettverket søker å forbedre forholdene for de kvinnelige filosofistudentene på universitetet, både på det faglige og det sosiale området.

Sophia har et styre og allmøte hver høst. Tanken er å jobbe for å få flere kvinner på det filosofiske kartet. Hvert semester arrangeres Sophiaforelesningen med anerkjente kvinnelige filosofer, i tillegg til flere andre små og store faglige arrangementer.

Sophia er åpent for studenter ved Institutt for filosofi ved Universitetet i Oslo.
Kontakt: sophia-styret@ifikk.uio.no

Nettverksaktiviteter i regi av institusjonene

Kvinnenettverket FemiNINA

FemiNINA er et uformelt nettverk ved Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), og NINA ønsker å formalisere dette. Målgruppen er NINAs kvinnelige vitenskapelig ansatte.

NINA ønsker at FemiNINA skal formaliseres som nettverk og forum, hvor det diskuteres hvordan målene i NINAs handlingsplan for likestilling, med fokus på kompetanseheving for de kvinnelige forskerne, best kan nås. Videre er det et mål med bevisstgjøring om utfordringer for kvinner i forskning og kunnskap om kvinners karrieremuligheter i forskningssektoren.
Kontaktperson: Ingeborg Palm Helland

Kvinnenettverk for idretts- og kroppsøvingsfaget

Målene for nettverket er å tilby et rom der man kan drøfte både kvinnepolitikk i idrettsvitenskapsmiljøet og diskusjoner om kjønnsteoretiske perspektiver. Videre er det et mål å være en møteplass og gi karrierefremmende støtte, kunne etablere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og å kunne ha jevnlig kontakt via et elektronisk faglig nettverk.

Målgruppe er både norske og internasjonale kvinnelige idretts- og kroppsøvingsforskere.
Kontaktperson: Gunn Engelsrud

Nettverk for kvinnelige forskere i teologiske fagområder

Målet er å medvirke til at flere kvinner kan ta de stegene som fører fram til fast ansettelse ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Nettverket vil ha fokus på å utvikle tekniske ferdigheter og kunnskap knyttet til blant annet artikkelskriving, tellesystemet, søknadsprosesser, bevisstgjøring knyttet til evaluering, framlegg og konferanser, samt andre strategisk viktige temaer som kan få kvinner i akademia gjennom det såkalte glasstaket.
Kontaktperson: Aud V. Tønnessen

Nettverk for kvinnelige forskere ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Målet med nettverket er blant annet å øke trivselen for kvinnelige ansatte, være med å knytte bånd mellom de kvinnelige forskerne, signalisere at instituttet ønsker flere kvinner og be om innspill fra nettverksdeltakerne om hva instituttet kan gjøre for at flere kvinner skal velge fysikk.
Kontaktperson: Einar Sagstuen
Instituttets nettside: http://www.fys.uio.no/

Nettverk for kvinnelige forskere ved Skog og landskap

Skog og landskap har som mål å øke andelen kvinnelige forskere og legge til rette for at kvinnelige forskere skal kunne bli ledende innenfor sine fagfelt i skogforskningen. Nettverket ses som et ledd i dette arbeidet. Målgruppen er kvinner ved Skog og landskap som har eller ønsker å ha en forskerkarriere, inkludert studenter på alle nivåer som ikke er ansatt ved Skog og landskap.

Nettverk for kvinner i realfag/naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Tromsø

Kvinnforsk koordinerer nettverksaktiviteter for at Universitetet i Tromsø skal fokusere på likestillingsspørsmål og kvinnelige forskere generelt, og forholdene for kvinnelige forskere i naturvitenskapelige fag mer spesielt. Nettverkstreffene vil rette seg mot både forskere, forskningsledere som strever med å rekruttere kvinnelige forskere, og ledelse og administrasjon på ulike nivåer som jobber med likestillings- og personalspørsmål.
Kontaktperson: Lise Nordbrønd

Nettverksaktiviteter i regi av Kvinnforsk i Tromsø

Nettverk for kvinner i forskning eksisterte i Tromsø fra 1987 til 1995. Dette året ble Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) opprettet ved universitetet. Senteret skal ivareta et av universitetets strategiske satsingsområder, kvinne- og kjønnsforskning, og også interessene til kvinner i forskning generelt.

Kvinnforsk arrangerer jevnlig faglige seminar og er et møtested for kvinner og menn, studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø. Blant aktivitetene er blant annet Kvinnforsklunsj og Kvinneforskermaraton. Kvinnforsk har også arrangementer i samarbeid med det faglige kvinnenettverket ved Polarmiljøsenteret i Tromsø. De har blant annet avholdt halvdagsseminarer med temaer rundt kvinner i felten og kommunikasjon og kjønn.
Kontakt: kvinnforsk(at)skk.uit.no

Jenteprosjektet Ada

Jenteprosjektet Ada NTNU som har som mål at det utdannes flere IKT-eksperter fra universitetet, og jobber aktivt med nettverksvirksomhet for de kvinnelige studentene. Ada arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger for studentene gjennom hele semesteret. Disse aktivitetene skal bidra til å øke trivselen blant jentene, og de hjelper dem til å skaffe seg et godt nettverk, både sosialt og faglig, noe som igjen øker sjansene for at så mange som mulig fullfører studiene.
Kontakt: ada(at)idi.ntnu.no

Nettverkstreff ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Likestillingsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arrangerer nettverksmøter for at kvinner fra ulike institutter skal kunne bli kjent med andre på tvers av instituttene. Likestillingsutvalget ønsker at treffene skal være nyttige både sosialt og faglig, samt bidra til nettverksbygging ved fakultetet.

Nettverket er åpent for kvinnelige forskere i faste og midlertidige stillinger ved fakultetet.
Kontaktperson: Eli Olaug Hole

Nettverkstreff ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen

Ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen arrangerer administrasjonen treff for kvinnelige forskere og studenter på masternivå en gang i semesteret. Å etablere sosiale nettverk er hovedmålet med samlingene, men samtidig brukes de til å informere de kvinnelige ansatte om ordninger, tilbud og tiltak som kan være aktuelle for dem. Det er også et uformelt forum der deltakerne kan diskutere saker ved instituttet.
Kontaktperson: Signe Knappskog

Mentorprogram og nettverk ved universitetene

Universitetene i Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø og Stavanger har mentorprogram med mål om å fremme kvinnelige forskere. Flere av programmene fokuserer på nettverksvirksomhet. Ved NTNU driver også Likestillingsrådgiveren egne nettverk for førsteamanuenser som mottar kvalifiseringsstipend og kvinner som mottar startpakker på mannsdominerte områder.

Les mer om mentorprogrammene ved den enkelte institusjon:

Mentorprogram ved Universitetet i Bergen

Mentorprogram ved NTNU

Mentorprogram ved Universitetet i Oslo

Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø

Bransje- og profesjonsnettverk

Oda-nettverk

Oda nettverk er for kvinner som jobber i IKT-næringen. Nettverket ble opprettet i etterkant av en inspirasjonsdag for kvinner i næringen og er en felles møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Tanken er å ta opp relevante temaer og fokusere på kvinners vilkår for karriereutvikling og rekruttering. Samtidig skal nettverket være et sted der man knytter relasjoner som kan være nyttige i ulike jobbsammenhenger. Målet er å lære av hverandre og løfte hverandre fram. Oda nettverk møtes på jevnlig basis.

Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Hvert år arrangerer Tekna et nettverkstreff for kvinnelige teknologer, som både skal utgjøre en faglig og en sosial møteplass.

Likestillingsnettverk

LUN-nettverket

LUN-nettverket samler likestillingsrådgiverne ved universitetene i Norge. Dette nettverket har bestått i en årrekke og fungerer som et diskusjons- og utvekslingsforum for rådgiverne.

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning i 2006. Dette nettverket samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene. Nettverket har administrativ støtte fra Universitets- og høgskolerådet, finansiert av midler fra Kif-komiteen.

Koordinator: Hege Løvbak, likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo

Kontakt Kif-sekretariatet

Nettverksmidler

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har to ganger utlyst nettverksmidler for å styrke kjønnsbalansen i forskning, i 2011 og i 2009.

I 2009 utlyste Kif-komiteen 600 000 kroner til støtte for opprettelse eller styrking av nettverk for kvinnelige forskere i mannsdominerte fag. Støtten ble delt på 15 forskjellige nettverk.

Bakgrunnen for utlysningen i 2011 var den gode oppslutningen fra forrige rundes utlysning, og at innrapporteringen fra de som mottok støtte viste gode resultater. Kif-komiteen vedtok å gi totalt 416 000 kroner i støtte til 10 forskernettverk. Summen det enkelte nettverket fikk varierte fra 35 000 kroner til 50 000 kroner.

Kjønnsforskning

Se oversikt over sentre, miljøer og nettverk innen kjønnsforskning i Norge, Norden og Europa hos Kilden kjønnsforskning.no