Sverige har kartlagt seksuell trakassering i akademia

Over halvparten av de kvinnelige stipendiatene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Det kommer fram i en ny svensk rapport.

Nesten en tredjedel av de spurte mennene og over 40 prosent av kvinnene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra de begynte å studere eller jobbe ved et universitet eller en høgskole. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

– Det er første gang vi gjør en studie i hele forskningssektoren, det er faktisk den største undersøkelsen om seksuell trakassering i høgskolesektoren globalt, sier Fredrik Bondestam, leder for Nationella sekretariatet för genusforskning.

En fjerdedel av alle ansatte, stipendiater og studenter – totalt 125 000 personer – fikk undersøkelsen og 32 prosent svarte, forteller Bondestam. Han representerer Göteborgs universitet, ett av fire læresteder som står bak rapporten.

Det unike er at spørreundersøkelsen tar for seg seksuell trakassering, der både omfang og konsekvenser er kartlagt. Temaet i rapporten er utsatthet på grunn av kjønn, inkludert seksuell trakassering, i hele den svenske universitets- og høgskolesektoren.

Et av spørsmålene i undersøkelsen, som også kartlegger mobbing, er: Har du blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidet/studieplassen i løpet av de siste 12 månedene?

Alvorlighetsgraden i svarene varierer. Oppfølgingsspørsmålene om seksuell trakassering avdekker blant annet om noen har sett på deg på en ubehagelig måte, kontaktet deg i sosiale medier på en ubehagelig måte eller tatt på deg på en ubehagelig måte.

Fredrik Bondestam er leder for Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet. (Foto: Privat)

Les om ulike typer trakassering 

Rammer en tredjedel menn

Det kommer fram at 4 prosent av alle som svarte har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de 12 siste månedene.

Men, det er hele 38 prosent som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra de begynte å studere eller jobbe ved et universitet eller en høgskole.

– Hva overrasker deg mest av alle funnene i undersøkelsen?

– Andelen kvinnelige doktorgradsstipendiater er mer utsatt for seksuell trakassering enn vi har sett i tidligere studier, både her i Sverige og internasjonalt. Over halvparten av dem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Bondestam.

– I tillegg ble jeg overrasket over at det var en såpass stor gruppe menn. Rundt en tredjedel av dem rapporterer om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Flere funn om opplevd seksuell trakassering:

 • 4 prosent totalt, 3 prosent menn og 5 prosent kvinner, har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene.
 • Unge, studenter og kvinner er mest utsatt.
 • Covid-19 har i liten grad påvirket utsattheten av mobbing og seksuell trakassering – i så fall har tilfellene gått noe ned.
 • Menn er overrepresentert blant dem som utsetter andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.
 • Det var rundt 21 prosent kvinner og rundt 67 prosent menn blant dem som utsatte ansatte og stipendiater for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Bondestam mener det er en høy svarprosent i studien (32 prosent), og tolker det som at mange er engasjert i temaet.

– Høy grad av utsatthet kan også forstås som en erkjennelse av problemet med seksuell trakassering. Normalisering fører ofte til underrapportering i studier, men resultatene våre kan tolkes som at kunnskapen om utsatthet er høyere enn i andre sektorer.

– Denne rapporten blir et bra kunnskapsgrunnlag for å forebygge framover. For å løse problemet trenger vi at det blir diskutert i hele sektoren. I tillegg håper jeg at det kommer oppfølgingsstudier av særskilt utsatte grupper og mer forskning om preventivt arbeid, sier han.

Les mer om rapporten hos Göteborgs universitet

Dårligere helse etter seksuell trakassering

Rapporten tar også for seg konsekvensene av seksuell trakassering. Det er bare litt over en tiendedel som har varslet om opplevelsene med seksuell trakassering.

De vanligste grunnene for å ikke varsle er: «det var inte så allvarligt» for kvinner og «jag hanterade det själv» for menn.

Flere funn om konsekvenser av seksuell trakassering:

 • 12 prosent – 14 prosent kvinner og 8 prosent menn – har varslet om hendelsene.
 • De som rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet har en dårligere helse, høyere stress og høyere grad av utbrenthet, sammenlignet med ikke-utsatte.
 • De som har rapportert om seksuell trakassering oppgir også i høyere grad at de vurderer å forlate arbeidet eller studiene.

Første og eneste norske kartlegging i 2019

Svenskene har gjennom flere år satt søkelyset på seksuell trakassering i akademia. I 2018 publiserte Vetenskapsrådet en internasjonal forskningsoversikt, som underlag for universitetene og høgskolenes arbeid mot seksuell trakassering.

Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteens sekretariat. (Foto: Privat)

Den første nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i forskningssektoren i Norge, ble gjort i 2019. Kartleggingen viste blant annet at 299 av de spurte hadde blitt utsatt for seksuell trakassering i nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året.

Les mer om funnene i saken: Skrikende behov for forskning på seksuell trakassering, viser ny kartlegging

Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteens sekretariat ønsker en ny kartlegging:

– Jeg håper på en kartlegging som går bredere enn sist og er mer nyansert på ulike former for seksuell trakassering, men også andre former for trakassering og diskriminering, sier Zachariassen, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet.

Mer om rapporten

Med den ferske rapporten er nå omfanget og konsekvensene av «genusbaserad utsatthet», utsatthet på grunn av kjønn, inkludert seksuell trakassering kartlagt, i hele den svenske universitets- og høgskolesektoren.

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet og Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet står bak rapporten: Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (mai 2022).

Bakgrunnen for rapporten er programmet de fire institusjonene startet i 2018, med mål om å øke kunnskapen om blant annet seksuell trakassering i svensk høgskolesektor, inkludert mulige årsaker og konsekvenser.

I samarbeid med Statistiska centralbyrån ble det gjennomført en spørreundersøkelse i sektoren i 2021.

Spørreundersøkelsen:
Spørsmålene ble tidsavgrenset til det siste året.

 • Totalt 38 918 respondenter (31,9 prosent) svarte på undersøkelsen.
 • 59,6 prosent kvinner og 40,4 prosent menn svarte.
 • De som svarte: 24,3 prosent studenter, 37,7 prosent doktorgradsstipendiater og 47,5 prosent ansatte (administrativt og vitenskapelig ansatte).
 • 4 prosent hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de 12 siste månedene: 3 prosent menn, 5 prosent kvinner.
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet er vanligst i den yngre aldersgruppen.

Definisjoner:
Rapporten bruker begrepet «genusbaserad utsatthet» som et samlebegrep for blant annet seksuell trakassering og mobbing.

Seksuell trakassering blir brukt for å beskrive «icke önskvärd sexuell uppmärksamhet», uønsket seksuell oppmerksomhet.

Mobbing:
Rapporten tar også for seg mobbing.

 • 7 prosent har blitt utsatt for mobbing de siste 12 måndene.
 • Kvinner, ansatte og stipendater er mest utsatt.
 • Mobbing er vanligst i den eldre aldersgruppen.