Nettsider i og utenfor Norge

Her har vi samlet en oversikt over aktuelle nettsider for deg som jobber med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren. Listen nedenfor innholder norske, nordiske, europeiske og internasjonale nettressurser:

 

Norge

Statistikk

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler.

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning utarbeider og presenterer statistikk fra forsknings- og utdanningssektoren.

Samordna opptak fører statistikk over søkning og opptak til studier.

Statistisk sentralbyrå har en egen temaside om likestilling som samler en del av SSBs kjønnsdelte statistikk.

Nasjonal politikk

Norges forskningsråd har en egen side om likestilling og ansvaret de har for å ivareta kjønnsperspektiver og likestilling i forskning.

Forskningsrådet har også programmet Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Programmet startet i 2013 med mål om å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Universiteter og høgskoler

Oversikt over alle universiteter og høyskoler i Norge

Likestilling ved Norges Handelshøyskole

Likestilling ved Universitetet i Bergen

Likestilling ved NTNU

Likestilling ved Universitetet i Oslo

Likestilling ved Universitetet i Agder

Instituttsektoren

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning driver Instituttkatalogen med en oppdatert og fullstendig oversikt over norske forskningsinstitutter.

Forskningsinstituttenes Fellesarena - FFA er en paraplyorganisasjon for rundt 50 fristilte forskningsinstitutter, både de teknisk-industrielle, de regionale, samfunnsforsknings-, primærnærings- og miljøforskningsinstituttene.

Abelia representerer ikke-statlige forskningsinstitutter som kommer under retningslinjer for å motta offentlig støtte.

Kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning i Norge

Kilden kjønnsforskning.no

Her finner du oversikt over kjønnsforskningsentre og miljøer i Norge

Norden

Island

Islands nasjonale statistikk-institutt: Hagstofa ìslands / Statistics Iceland

Islands forskningsråd: Rannsóknamiðstöð Íslands / The Icelandic Centre for Research

Danmark

Sosial- og innenriksministeriet i Danmark: Social- og Indenrigsministeriet

Myndighet for dansk statistikk: Danmarks Statistik

Finland

Finsk statistikksentral: Tilastokeskus

Finlands Akademi: Suomen Akatemia

Sverige

Universitets- och högskolerådet: Främjande och analys

http://www.uhr.se/sv/Framjande-och-analys/

Jämda

Databas för jämställdhetslitteratur

http://jamda.ub.gu.se

Portal om jämställhetsintegrering: Jämställ.nu

Statistiska centralbyrån (Sverige)

Statistiska centralbyån (SCB) produserer Sveriges offisielle statistikk

http://www.scb.se/

Vetenskapsrådet: Lika villkor – jämställdhet i forskningen

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/bedomning-av-ansokningar/jamstalldhet.html

Nordisk

NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn

Her finner du oversikt over kjønnsforskningsmiljøer i hele verden

http://www.nikk.no/

Nordisk Ministerråd

Ministerrådet for likestilling (MR-JÄM)

http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/…

Europa

Transnasjonalt

Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS)

http://www.genderportal.eu/organisations/central-european…

European Institute for Gender Equality (EIGE)

https://eige.europa.eu/

EU-kommisjonen: Likestilling i forskning

http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg­policy&lib­gender

EQ - UNI - European Network on Gender Equality in Higher Education. Inngang til en europeisk e-postliste med tema likestilling i høyere utdanning

http://www.helsinki.fi/tasa-arvo/suomi/equni.html

FESTA - Female Empowerment in Science and Technology Academia

http://www.festa-europa.eu/

GENDERACTION (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON. Coordination and Support Action)

https://genderaction.eu/about-project/objectives/

Gender action er finansiert gjennom EUs Horisont 2020. Målet er å øke kompetansen på kjønnslikestilling. Se deres mål for prosjektet.

GENDER-NET ERA-NET

http://www.gender-net.eu/

GENERA - Gender Equality Network in the European Research Area

http://genera-project.com/

GenPORT er en nettportal for å dele kunnskap og tiltak om kjønn i forskning

http://www.genderportal.eu/

INTEGER project: Institutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research

http://www.integer-tools-for-action.eu/en

LIBRA - Unifying innovative efforts of European research centres to achieve gender equality in academia

http://www.eu-libra.eu/

Frankrike

Mission pour la place des femmes CNRS (Mission for the place of women at CNRS)

http://www.cnrs.fr/mpdf/

Irland

WiSER - Centre for Women in Science & Engineering Research

https://www.tcd.ie/wiser/

Storbritannia

Advance HE

http://www.ecu.ac.uk/

ECU’s Athena SWAN Charter

http://www.ecu.ac.uk/equality-charter-marks/athena-swan/

International Journal of Gender, Science and Technology

http://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/index

WISE (Women in to Science and Engineering)

http://www.wisecampaign.org.uk/

Tsjekkia

National Contact Centre for Women and Science

http://en.zenyaveda.cz/

Tyskland

CEWS - Center of Excellence Women and Science

http://www.gesis.org/cews/en/home/

GenderKompetenzZentrum (The GenderCompetenceCenter)

http://www.genderkompetenzzentrum.de/

Women in Education and Research (Federal Ministry of Education and Research)

http://www.bmbf.de/en/474.php

Østerrike

ERA Portal Austria

https://www.era.gv.at/directory/83

fFORTE – Frauen in Forschung und Technologie (Women in Research and Technology)

http://www.fforte.at/

Internasjonalt

Australia

Science in Australia Gender Equity (SAGE) er et program for kjønnsbalanse og mangfold i STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine)

https://www.sciencegenderequity.org.au/

Internasjonalt forum

Organization for Women in Science for the Developing World (OWSDW)

http://owsd.net/

UNESCO

Gender Equality

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/

USA

ADVANCE: Increasing the Participation and Advancement of Women in Academic Science and Engineering Careers, National Science Foundation

https://www.nsf.gov/…

Association for Women in Science (AWIS)

http://www.awis.org/index.cfm

The Center for Women in Technology

http://www.umbc.edu/cwit/

National Research Council (NRC)

Committee on Women in Science, Engineering and Medicine (CWSEM)

http://sites.nationalacademies.org/pga/cwsem/

Harvard University, Faculty Development & Diversity

http://www.faculty.harvard.edu/about-office/history-office

Hunter College University of New York, Gender Equity Project

http://www.hunter.cuny.edu/genderequity/

Nettverk

Se vår oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge.

European Platform of Women Scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På EPWS’ hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.

Se også