Krever likestillings­kompetanse i svensk akademia

Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.

– Sykepleie ser ut til å forbli kvinnedominert

Alle utdanningsinstitusjonene sier at de er opptatt av kjønnsbalanse, men det er litt uklart hvor viktig enkelte profesjonsstudier egentlig synes det er, mener forsker Jan Messel fra OsloMet.

Debatt:

Produktivitet = publisering?

Det er mange måter å være produktiv på i akademia, skriver fire ansatte ved Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

Forskarar avkreftar myten om kvinners låge publisering

Lenge har ein tenkt at kvinnelege forskarar har eit publiseringsproblem. No visar det seg at forklaringa er fagfelt og stillingsnivå, og forskarar meiner at likestillingstiltak frå no av må skreddarsyast betre. Forskingsrådet er samd.

Likestillings­forskinga er i endring

Ei ny kartlegging viser fram trendar og behov i norsk forsking på likestilling og mangfald. – Det er ikkje gitt at tiltak som fungerer for kjønnsbalanse, også fungerer for mangfald, seier forskar.

Frå likestilling til inkludering

Korleis vil likestillingsarbeidet i forskingssektoren bli sjåande ut etter kvart som ein skal ta omsyn til stadig fleire grupper?