Likestillingsmål ute av tildelingsbrevet igjen

Kunnskapsdepartementet har de siste årene løftet fram likestilling, mangfold og arbeid mot trakassering i tildelingsbrevet til universiteter og høgskoler. Men i 2024 er likestilling ikke tatt med.

Uskarpt bilde av et panel og tilhørere i et auditorium

Kunnskapsdepartementet fjernet likestilling i årets tildelingsbrev til universiteter og høgskoler. Kif-komiteen forventer at departementet tar det inn igjen for neste år. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kontinuitet og stabile ressurser for å lage gode strukturer og kultur for likestilling er viktig. Det mener Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Kif-komiteen er derfor opptatt av Kunnskapsdepartementets (KD) årlige tildelingsbrev til universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene.

«Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument.», skriver KD selv i brevet for 2024.

Hvorvidt likestilling og mangfold blir tatt med i de årlige tildelingsbrevene, er imidlertid høyst varierende. Derfor er det blitt tradisjon at Kif-komiteen årlig minner KD om å inkludere temaer som likestilling, kjønnsbalanse, mangfold og arbeid mot trakassering i tildelingsbrevet.

Og i år ble det…

…Ørlite om mangfold.

I 2024 er tildelingsbrevet rensket for likestilling og kjønnsbalanse. Heller ikke arbeid mot trakassering står nevnt. Det eneste som står om mangfold handler om nedsatt funksjonsevne.

Dette står i kontrast til de foregående årene.

I tildelingsbrevet beskriver departementet universitets-og høgskolesektoren som «mangfoldig», og i kapittel 4.1.2 står det at: «Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder mangfold.»

Men forståelsen av mangfold ser ut til å handle utelukkende om nedsatt funksjonsevne. Kjønn og sosial og etnisk bakgrunn er ikke nevnt, til tross for at Kunnskapsdepartementet har et overordnet mål om at «Kunnskapssektoren utjevner sosiale og geografiske forskjeller».

– Departementet tar tilbakemeldingen fra Kif-komiteen til etterretning når vi går i gang med å skrive tildelingsbrev for 2025, skriver statssekretær Ivar B. Prestbakmo i en e-post. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Stilltiende forventninger fra regjeringen

Men hva betyr regjeringens høye ambisjoner om mangfold når likestilling er borte fra årets tildelingsbrev? Vi spurte statssekretær Ivar B. Prestbakmo om hvorvidt det stemmer at tildelingsbrevet er KDs viktigste styringsdokument opp mot UH-institusjonene.

– Tildelingsbrevene fra departementet gir et tydelig signal om hva slags forventninger som stilles til universiteter og høgskoler, men det er ikke nok alene, skriver Prestbakmo på e-post.

– Det viktigste er at hver og en sørger for å jobbe systematisk med å sikre likestilling på alle nivåer i virksomheten og verne mot diskriminering eller trakassering. Institusjonene må jobbe for at det på alle nivåer er en kultur som fremmer likestilling og mangfold.

– Hvordan står regjeringens ambisjoner om mangfold og likestilling i stil med at årets tildelingsbrev er blottet for likestilling og mangfold, med unntak av en liten del om nedsatt funksjonsevne?

– Vi forventer alltid at institusjonene i UH-sektoren arbeider for likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering. Det forventes at virksomhetene arbeider aktivt med tiltak for å rekruttere bredt og mangfoldig på alle nivåer.

– I årets tildelingsbrev ble dette ikke tatt med, men det betyr ikke at vi ikke har forventninger til at sektoren arbeider med likestilling og mangfold, skriver Prestbakmo.

Må prioritere likestilling

Universitetene og høgskolenes arbeid mot trakassering henger tett sammen med det øvrige arbeidet for likestilling og inkludering, spilte Kif-komiteen inn til årets tildelingsbrev.

Færre ressurser til arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold vil særlig ramme grupper man ønsker å inkludere flere av i norsk akademia, som etterkommere av innvandrere og førstegenerasjonsakademikere, skriver komiteen.

I mars sendte Kif-komiteen et nytt brev til departementet. Kif-komiteen mener blant annet at det er merkelig at kapittelet om likestilling og mangfold er utelatt i tildelingsbrevet for 2024.

– Hvorfor har ikke likestilling og mangfold fast plass i tildelingsbrevet til UH-sektoren?

– I tildelingsbrevene for 2024 ønsket departementet å redusere mengden krav på detaljnivå til institusjonene sammenlignet med tidligere år. Derfor ble blant annet likestilling og mangfold ikke nevnt eksplisitt, skriver Prestbakmo.

– Departementet tar tilbakemeldingen fra Kif-komiteen til etterretning når vi går i gang med å skrive tildelingsbrev for 2025, skriver statssekretæren i KD.

Brev fra Kif-komiteen om tildelingsbrev

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) kom med sine innspill i brevet: Tildelingsbrev 2024 fra Kunnskapsdepartementet (31.10.2023)

Kif-komiteen fulgte opp med brevet: Tildelingsbrev til høyere utdannings- og forskningssektoren for 2024 (01.03.2024)

Kif-komiteen avslutter brevet med en sterk oppfordring om å ta likestilling og mangfold inn i tildelingsbrev for 2025 og ber Kunnskapsdepartementet sende et tydelig signal til sektoren om at: «arbeidet med likestilling og mangfold fortsatt er en viktig forskningspolitisk prioritet.»

Brev fra Kif-komiteen til Kunnskapsdepartementet:

Tildelingsbrevet i denne perioden tar opp likestillingstema som bekjempelse av seksuell trakassering, kartlegging av lønn og kjønn og styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt og krav om handlingsplaner for likestilling.

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til universiteter og høgskoler de siste fem årene:

I tiårsperioden før 2020 har likestillingsperspektiver gått inn og ut av tildelingsbrevet, se nyhetssak, inkludert faktaboks, om likestilling i tildelingsbrev for perioden 2010–2019: – Likestilling må få fast plass i tildelingsbrev til universiteter og høgskoler

Likestilling i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev

I Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev til universiteter og høgskoler (UH-institusjonene) for perioden 2020–2023 har alle med denne (eller en lignende) formulering om kjønnsbalanse:

Kunnskapsdepartementet forventer at virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større etnisk mangfold. (Fra kapittel 4.2 om likestilling og mangfold)

Men innholdet i tildelingsbrevet fra KD har variert fra år til år. De siste fem årene ser vi at for årene 2020, 2021 og 2022 ble både kjønnsbalanse og mangfold prioritert. Også i brevet for 2023 ble likestilling og mangfold nevnt, men noe mindre spesifikt.

I tildelingsbrev til universiteter og høgskoler for 2024 er delen om likestilling tatt ut. Det som står for i år er blant annet:

  • "Kunnskapssektoren utjevner sosiale og geografiske forskjeller", som en del av KDs tre overordnede mål.
  • Under kapittel "4.1.2 Positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse" står det at: "Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder mangfold."
  • Bare personer med nedsatt funksjonsevne som er trukket fram. Annet mangfold, som kjønn, sosial og etnisk bakgrunn er ikke nevnt.
Mer om arbeid for likestilling og mangfold i forskning

På regjeringens konferanse for forskning og høyere utdanning, den årlige Kontaktkonferansen i januar, fikk mangfold og likestilling stor oppmerksomhet med én sesjon viet sosial utjevning i akademia (av til sammen tre sesjoner).

Kunnskapsdepartementet (KD) har også laget en nasjonal handlingsplan med tiltak for å sikre likestilling og attraktive forskerkarrierer, for å følge opp politikkagendaen for Det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA).

For mer av hva regjeringen gjør for likestilling, se nyhetssakene våre merket Kunnskapsdepartementet.

Kif-komiteen er nedsatt av KD, les mer under Hva er Kif-komiteen?