– Likestilling må få fast plass i tildelingsbrev til universiteter og høgskoler

Likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering har alle fått plass i årets tildelingsbrev til universiteter og høgskoler. Men Kunnskapsdepartementet kan ikke love at det blir slik hvert år.

Selv om Kunnskapsdepartementet påpeker arbeidet for kjønnsbalanse, mangfold og mot seksuell trakassering overfor universitetene og høgskolene i tildelingsbrevet for i år, kan ikke statssekretær Rebekka Borsch love at de kommer til å gjøre det hvert år. (Foto: Marte Garmann)

– Vi opplever at likestilling er noe som fort blir glemt, sier leder i Kif-komiteen, Curt Rice.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) vil derfor være trygg på at likestilling står høyt på agendaen i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). I november i fjor sendte komiteen et brev til Kunnskapsdepartementet om å prioritere kjønnsbalanse og etnisk mangfold i tildelingsbrevene til sektoren.

Likestilling er tatt inn for 2019, men Kunnskapsdepartementet kan ikke love at likestilling får en fast plass i de årlige tildelingsbrevene.

Likestilling inn og ut av tildelingsbrevene hvert år

Hvert år sender Kunnskapsdepartementet tildelingsbrev til UH-institusjonene som en del av styringsdialogen. Når det kommer til likestilling, er det eneste som har ligget fast de siste årene at institusjonene skal jobbe for å øke andelen kvinner i dosent- og professorstillinger.

Kif-komiteen mener at Kunnskapsdepartementet ikke har vært konsekvente nok i tildelingsbrevene fra år til år. Det er det god grunn til: I 2011 fikk UH-institusjonene beskjed om å utarbeide handlingsplaner for likestilling, men i 2012 var det konkrete punktet om hvordan UH skulle prioritere likestilling borte fra tildelingsbrevene. I årene etterpå sto kun det faste punktet om å øke kvinneandelen på professornivå. Så for 2017, ble arbeid for etnisk mangfold tatt opp i tildelingsbrevet. Men i tildelingsbrevet for 2018 var det borte igjen. En oppfordring om å bekjempe seksuell trakassering fikk likevel plass. (se liste i faktaboks)

Kif-komiteen ba i brevet om at å prioritere likestilling også skal være en permanent føring i tildelingsbrevene.

På spørsmål om årets formuleringer om arbeidet for kjønnsbalanse, mangfold og mot seksuell trakassering skal inngå som faste punkter, svarer statssekretær Rebekka Borsch:

– Vi forventer alltid at institusjonene i UH-sektoren arbeider for likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering. Når vi formidler slike forventninger i tildelingsbrevet for ett år, pleier Kunnskapsdepartementet normalt ikke å gjenta det senere år, selv om forventningene fortsatt er der.

– Imidlertid har vi i tildelingsbrevene for både 2018 og 2019 understreket forventningen om bekjempelse av seksuell trakassering fordi temaet dessverre fortsatt har vært høyst aktuelt, skriver Borsch på e-post.

Les også: Nybø prioriterer holdningsarbeid mot trakassering

– Vi er veldig godt fornøyd med at Kunnskapsdepartementet fremhever likestilling i tildelingsbrevet, og håper det fortsetter i årene framover, sier Curt Rice, leder for Kif-komiteen. (Foto: Ingrid S. Torp)

Nytt for i år

I år er både likestilling og trakassering inkludert i tildelingsbrevet. Les tildelingsbrevene for 2019.

Kunnskapsdepartementet skriver:

Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene arbeider aktivt for å fremme karrierer for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større mangfold. Departementet viser til tildelingsbrev for 2018 om bekjempelse av seksuell trakassering og forventer at dette arbeidet videreføres.

– Dette er vi veldig godt fornøyd med, er Curt Rices kommentar.

– Det er viktig at Kunnskapsdepartementet fremhever dette i tildelingsbrevene, og det synes vi de har gjort på en god måte for 2019, sier leder for Kif-komiteen.

– Hvorfor er det viktig at universiteter og høgskoler skal bli minnet på at de bør prioritere likestilling gjennom tildelingsbrevene hvert år?

– I Norge er det vanlig med hyppig utskiftning av ledere, og ut fra Kif-komiteens erfaring vil ikke alle som begynner i en lederstilling være like gode til å prioritere likestilling og mangfold.

– Vi har også et system med stadig utskiftning av ministre. Derfor må nok komiteen be om dette hvert år, fram til Kunnskapsdepartementet forhåpentligvis husker det uten at vi trenger å be om det, sier Rice.

– Tildelingsbrevene er ikke alt

Ifølge Rebekka Borsch forventer Kunnskapsdepartementet at universiteter og høgskoler skal arbeide for kjønnsbalanse og mangfold og bekjempe seksuell trakassering, også uavhengig av tildelingsbrevene.

– Men er punktet i tildelingsbrevet nok til at UH-institusjonene skal prioritere arbeid for likestilling og mangfold og arbeid mot seksuell trakassering?

– Nei, forventninger fra Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevene er ikke nok, men det kan være et tydelig signal. Det viktigste er at hver og en sørger for å ikke opptre diskriminerende eller trakasserende, og at institusjonene sørger for at det på alle nivåer er en kultur som bekjemper trakassering og sørger for likestilling og mangfold, sier Borsch.

Hun understreker at mange er engasjert i arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering.

– Dette er et viktig arbeid, og Kif-komiteens engasjement og initiativ er en av flere faktorer vi har lagt vekt på, sier statssekretæren.

Mer om tildelingsbrev

Tildelingsbrev er en årlig instruks med føringer og forventninger fra Kunnskapsdepartementet til universitetene og høgskolene.

Likestillingsmål i tildelingsbrevene:

2010:

 • Institusjonene skal legge til rette for rekruttering som fører til kjønnsbalanse.
 • Departementet vil iverksette en insentivordning for å øke kvinneandelen i høyere stillinger i MNT-fag.
 • Styringsparameter: Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori.

2011:

 • Institusjonene skal legge til rette for rekruttering som fører til kjønnsbalanse.
 • Institusjonene skal utarbeide handlingsplaner for likestilling.

2012:

 • Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

2013:

 • Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.
 • Insentivordningen for kvinner i MNT-fag.

2014:

 • Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.
 • Insentivordningen for kvinner i MNT-fag (men insentivordningen blir lagt ned).

2015:

 • Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

2016:

 • Styringsparameter: Likestilling: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

2017:

 • Institusjonene må lykkes med å rekruttere, beholde og skape gode vilkår for ansatte uansett kjønn og bakgrunn. Departementet forventer at institusjonene legger til rette for et mer mangfoldig akademia.
 • Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

2018:

 • Bekjempelse av seksuell trakassering: Departementet forventer at institusjonene jobber aktivt for å hindre at trakassering skjer, at det er tydelige rapporteringskanaler og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp.
 • Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

2019:

 • Institusjonene skal arbeide aktivt for å fremme karrierer for kvinner og menn og tilrettelegge for et større mangfold.
 • Viser til tildelingsbrev for 2018 om bekjempelse av seksuell trakassering og forventer at dette arbeidet videreføres.
 • Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.