Vil ha jevnlige undersøkelser av seksuell trakassering

Nå er det på tide med en ny kartlegging av seksuell trakassering i sektoren, mener Kif-komiteen. Det var ett av innspillene til Kif-leder og dekan Ragnhild Hennum da hun deltok på Kultur- og likestillingsdepartementets innspillsmøte denne uka.

En gutt i en park holder et forstørrelsesglass.

Kif-komiteen er opptatt av at seksuell trakassering undersøkes regelmessig i forskningssektoren. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Innspillsmøtet ble holdt til departementets arbeid med en ny stortingsmelding om seksuell trakassering.

Seksuell trakassering i akademia har blitt en gjenganger de siste årene. Særlig etter metoo-kampanjen har seksuell trakassering blitt et fast punkt på agendaen innenfor både utdanning og arbeidsliv.

Etter den første kartleggingen (2019) av trakassering og mobbing ved universiteter og høgskoler, ble denne typen trakassering noe forskningsinstitusjonene for alvor måtte forholde seg til.

Les nyhetssaken Skrikende behov for forskning på seksuell trakassering, viser ny kartlegging

I løpet av de siste årene har mange universiteter og høgskoler fått varslingssystemer og tiltaksplaner mot seksuell trakassering, men noen ny kartlegging av omfang har det ikke vært de siste fire årene.

Nettavisa Khrono fant over 50 varslingssaker om seksuell trakassering ved offentlige universiteter og høgskoler i Norge i 2022, da de undersøkte saken i mars i år. Tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHot-undersøkelsen) fra i fjor var heller ikke oppløftende lesning: Tre av ti studenter rapporterte at de var blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Svenskene – og Europa – går foran

I fjor sto fire forskningsinstitusjoner i Sverige bak en stor undersøkelse av seksuell trakassering i høgskolesektoren. Spørreundersøkelsen gikk ut til en fjerdedel av alle ansatte, stipendiater og studenter ved svenske læresteder, med en svarprosent på 32. Blant annet oppga tre prosent menn og fem prosent kvinner å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året, og at unge, studenter og kvinner er mest utsatt.

Også utenfor Skandinavia har det blitt gjort flere kartlegginger. EU-prosjektet UniSAFE kom med to rapporter i 2022: en omfangsundersøkelse og en kartlegging. 42 000 studenter og ansatte ved europeiske forskningsinstitusjoner besvarte undersøkelsen, som viste at nesten én av tre respondenter har opplevd seksuell trakassering.

Les mer i nyhetssaken Etterlyser tiltak mot kjønnsbasert vold i akademia

I tillegg har det europeiske prosjektet GENDERACTIONplus, som startet opp i fjor, kjønnsbasert vold i akademia som ett av fem satsingsområder. Begrepet kjønnsbasert vold (gender-based violence) inkluderer seksuell trakassering.

Nå må Norge følge opp, mener Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Allerede i fjor etterlyste Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og leder av Kif-komiteen, en ny nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i forskningssektoren.

Hennum er ikke alene om å mene dette. Tilbake i 2021 uttalte daværende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, til Forskerforum at hun støttet en ny undersøkelse.

Ragnhild Hennum, dekan og leder av Kif-komiteen, la fram ønsket om å kartlegge seksuell trakassering, da hun deltok på Kultur- og likestillingsdepartementets innspillsmøte denne uka. (Foto: UiO)

Ny kartlegging ønskes

Kif-komiteen har lenge sett på arbeidet mot seksuell trakassering som en del av oppdraget de har med å jobbe for likestilling i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren).

De mener at det nå er på tide med en ny kartlegging av seksuell trakassering i sektoren.

Kif-leder Ragnhild Hennum deltok på onsdagens innspillsmøte både som dekan og Kif-leder. Noe av det Hennum tok opp var:

  • Universitets-, høgskole- og instituttsektoren (UHI-sektoren) må vies særlig oppmerksomhet i stortingsmeldingen, både på grunn av sektorens størrelse og sårbarhet.
  • Kunnskapsdepartementet bør involveres i arbeidet og få oppgaver knyttet til UHI-sektoren.
  • Kunnskapsdepartementet bør ha som oppgave å gjennomføre en undersøkelse som kartlegger omfang av seksuell trakassering i vår sektor hvert fjerde eller femte år.
  • Studentene bør involveres i arbeidet mot seksuell trakassering og departementet bør påse at alle institusjonene har fungerende «si fra»-systemer der studenter og ansatte kan varsle.
  • Svært mange UHI-institusjoner rapporterer på aktivitets og redegjørelsesplikten, og man bør vurdere å inkludere håndtering av klager på seksuell trakassering i rapporteringen.

Ønsker forskningsinstitusjonenes deltakelse

Kif-komiteen er opptatt av å sikre at alle forskningsinstitusjonene som ligger under Kunnskapsdepartementet skal delta i kartleggingen. I 2019 var det frivillig.

Universitets- og høgskolerådets (UHR) tidligere arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT, var også blant dem som jobbet for å få til kartleggingen som ble gjort i 2019. (Mer i faktaboks.)

Vi spurte styreleder og generalsekretær i UHR, henholdsvis Sunniva Whittaker og Nina Sandberg, om UHR støtter forslaget om en ny nasjonal kartlegging. Sandberg svarer på e-post at styreleder uttaler seg på vegne av styret og spørsmålet er ikke drøftet der.

Stortingsmelding om seksuell trakassering

Kultur- og likestillingsdepartementet koordinerer arbeidet med stortingsmeldingen om seksuell trakassering, og departementet har i vår invitert til flere møter for å få innspill.

Regjeringen skriver at det er mange samfunnsområder som blir berørt og at de ønsker innspill om utfordringer og løsninger som kan forebygge seksuell trakassering.

Fristen for skriftlige innspill er 25. april 2023.

Arbeid mot seksuell trakassering

Universitets- og høgskolerådets (UHRs) egen arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT, fremmet, siden oppstarten i 2018, behovet for en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i sektoren.

I 2018 sa UHR-styret nei til at arbeidsgruppa skulle gjennomføre en slik kartlegging. Samtidig oppfordret rådet hver enkelt institusjon til å gjennomføre egne kartlegginger. Like etter tok Universitetet i Agder, sammen med Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, derfor initiativ til en kartlegging der alle UHRs medlemsinstitusjoner ble invitert til å være med.

Våren 2019 sendte Kif-komiteen og UHRMOT et brev til Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet, der de pekte på det store behovet for forskning på området, både med tanke på bedre tiltak, problemløsing og forebygging.

Den første – og foreløpig eneste - kartleggingen av seksuell trakassering ble presentert i august 2019.

Nå jobber regjeringen med en stortingsmelding om seksuell trakassering. De har bedt om innspill til arbeidet med frist 25. april 2023.

Les hele innspillet fra Kif-komiteen

Flere brev fra Kif-komiteen

Khronos tall fra 2022:
I fjor var det over 50 varslingssaker om seksuell trakassering ved offentlige universiteter og høgskoler i Norge. Det er en økning sammenlignet med snittet for tidligere år. Tallene er hentet inn av Khrono fra 19 av 21 offentlige universiteter og høyskoler. Sakene gjelder både ansatte og studenter.

Les mer om trakassering og nyhetssaker om seksuell trakassering på Kifinfo