Årets tema: Likestilling er bærekraft

Forskningsinstitusjonenes arbeid med likestilling er blitt bredere med årene, og årets nettverkskonferanse favnet bredere enn noensinne.

Konstituert rektor ved NMBU, Siri Fjellheim, var konferansier på årets nettverkskonferanse.

Konstituert rektor ved NMBU, Siri Fjellheim, var konferansier på årets nettverkskonferanse. (Foto: Vibeke Hoem)

For første gang var bærekraft et av nøkkelordene for nettverkskonferansen, som ble avholdt for 16. gang denne uka.

De årlige nettverkskonferansene samler forskere og administrativt ansatte som på ulike måter befatter seg med temaer under paraplyen likestilling og mangfold i forskning. I år var arrangørene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

Siri Fjellheim, konstituert rektor ved NMBU, professor og planteforsker, slo an tonen på konferansen med tittelen Bærekraftig akademia gjennom likestilling, mangfold og inkludering:

– For å lykkes med å skape et bærekraftig samfunn må vi ha likestilling. Utenforskap skaper ikke et bærekraftig samfunn, sa Fjellheim.

Klima og likestilling hand i hand

For Siri Eriksen, klimaforsker ved NMBU, var bærekraft hovedbudskapet i innlegget. Hun spenner opp et stort lerret for oss på tilhørerbenken:

– Klimarapportene er helt tydelig på at både bærekraft og rettferdighet står i sentrum. Lik fordeling, inkludering og medbestemmelse i beslutningsspørsmål. Budskapet «leaving no one behind» går på tvers av alle rapportene, sa Eriksen, professor og medforfatter av FNs klimapanels rapport.

– Dette inkluderer også universitets- og høgskolesektoren, samt kunnskapsproduksjon, mener hun.

Eriksen slo fast at dette ikke bare handler om hvilke samfunn vi ønsker, men at inkluderende beslutningsprosesser er viktig for å finne effektive tiltak.

– Vi trenger to typer tiltak; de som eksplisitt motvirker ulikhet og marginalisering og de som omfavner mangfold og styrker vår kollektive robusthet (resiliens), sa Eriksen.

– For å kunne møte klimaendringer trenger vi den ressursen hele mennesket er, sa klimaforsker Siri Eriksen. (Foto: Kristin Aukland)

Fra språk til utdanningsvalg og rasisme

Rektor ved HiØ, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, slo fast at det er mange ildsjeler i likestillingsarbeidet og at det er bra, men at det også trengs mer systematisk arbeid.

– Der har vi mer å gå på ved høgskolen, innrømte Jelsness-Jørgensen.

Til HiØ sa også HR-sjef Elisabeth Kihl-Stenrød at arbeidet for likestilling, mangfold og inkludering skal trappes opp framover:

– Det som skjer nå ved veldig mange UH-institusjoner er dedikerte ressurser og en økt innsats for å jobbe med ikke bare likestilling, men like mye bærekraft, mangfold og inkludering. Dette blir satt i system på en helt annen måte.

Holdningene er i tråd med budskapet som ble gjentatt flere ganger i løpet av konferansen; et ønske om å gå fra ord – eller på UH-vis; fra handlingsplaner – til handling. Altså at man ser på likestilling som et langsiktig arbeid og sørger for å ha verktøy for å skape inkludering.

I løpet av de to dagene var innlederne innom blant annet mangfoldskompetanse, universell utforming, språkpolitikk, kjønnsdelte utdanningsvalg og EUs overgang fra kjønn til kjønn+, en såkalt inclusive gender equality.

Tilhørerne fikk også siste nytt både fra Forskningsrådets Balanse-program og fra Kif-komiteens arbeid.

Frem fra glemselen

Historisk startet hele konferanserekka med nettverksbygging som tema i 2006 – noe dekan og leder for Kif-komiteen, Ragnhild Hennum, minnet oss om på årets konferanse: Konferansene er et viktig treffpunkt for mange av dem som til daglig jobber mye alene med kjønnsbalanse og mangfold ved egen institusjon.

Fram til i dag har temaer som karriereutvikling, god ledelse, glasstak, fusjonering i sektoren, handlingsplaner for likestilling, arbeid mot seksuell trakassering og et «utvidet likestillingsbegrep» vært på konferanseprogrammet.

I 2017 ble likestilling i bred forstand slått fast, da konferansen hadde tittelen «Fra kjønnslikestilling til mangfold». De ulike diskrimineringsgrunnlagene, og hvordan forskningssektoren kan jobbe med disse, sto høyt på dagsordenen. Særlig etter den nye likestillings- og diskrimineringsloven kom i 2018, har arbeidet med likestilling blitt utvidet.

Les nyhetssaken: En guide til aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestilling

Selv om disse årlige likestillingskonferansene for forskningssektoren først og fremst er en nasjonal konferanse, har de ulike arrangørene vært opptatt av å se til både Norden og Europa, og til samhandling mellom akademia og næringsliv og forskning og innovasjon.

Nettverkskonferansen 2023

Nettverkskonferansen 2023: Bærekraftig akademia gjennom likestilling, mangfold og inkludering ble avholdt 24. og 25. april 2023 på Ås og i Fredrikstad.

Arrangørene var Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

Les mer hos NMBU og HiØ.

Her kan du lese om tidligere nettverkskonferanser