Ønsker mer forskermangfold

– Vi vil ha en like god diskusjon rundt etnisk mangfold som det finnes rundt kjønn, sier Ella Ghosh fra Kif-komiteen. Onsdag 28. oktober inviterer komiteen til workshop om mangfoldsledelse.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Ella Ghosh (Foto: Beate Sletvold Øistad)

Blant både studenter og forskere blir det mer etnisk mangfold, men tematikken er lite debattert. Med en workshop i regi av Kif-komiteen kan du nå lære om mangfoldsledelse og karriereutvikling på en flerkulturell arbeidsplass.

Ved årsskiftet vil AFI og NIFU ha klar en utredning om mangfold i forskningssektoren, på oppdrag fra Kif-komiteen. Men allerede i oktober holder komiteen en workshop om etnisk mangfold.

– Seminaret skal være nyttig i arbeidet med mangfold

Forskningssektoren får muligheten til å diskutere hvordan utfordringer i mangfoldsarbeidet kan møtes med workshop om etnisk mangfold: internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse onsdag 28. oktober.

– Hvorfor er det viktig med et seminar om mangfold i forskningssektoren?

– Komiteen ønsker at folk i sektoren får bedre kjennskap til hva de er forpliktet til å gjøre på den ene siden, men også gode løsninger. Verkstedformatet gir muligheten til å snakke med kolleger og andre med nyttige erfaringer, sier Ghosh.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gi innblikk i lovverket og andre innledere vil ta for seg hvordan etnisk diskriminering kan forebygges og arbeidsmiljøet kan bli mer inkluderende.

– Workshopen handler om hvordan man skal ta steget fra formelle krav, til å faktisk gjøre dette i praksis. Dette er et seminar for praktikerne. De som jobber med tiltak og strategier, sier hun.

Seminaret rettes blant annet mot ledere og ansatte med ansvar for mangfold og ikke-diskriminering i utdannings- og forskningsinstitusjonene.

– Det vil være nyttig for institusjonene som sliter, og gi anerkjennelse til dem som er godt i gang, sier Ghosh.

– Så håper vi at kif-komiteen får kunnskap om hvor skoen trykker, og hva vi må vektlegge i vårt videre arbeid.

Det handler om mer enn studenter

Kif-komiteens mandat ble utvidet til å gjelde mangfold i tillegg til kjønn i 2014.

For Kif-komiteen er det dermed fortsatt ganske nytt å jobbe med vitenskapelige ansatte og mangfold.

– Mange har hatt fokus på studenter ved høgskoler og universitet. Det som er nytt er hvordan man også skal jobbe med forskere som har internasjonal eller innvandrerbakgrunn.

Det er Vibeke Horn fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) enig i.

Vibeke Horn (Foto: HiOA)

– Vårt mandat i avdelingen der jeg jobber er å lage en god personalpolitikk knyttet til mangfold. HiOA er en av de institusjonene i landet med best kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger. Nå fokuserer vi i tillegg på utfordringen det er å oppnå samme gode balanse i forhold til etnisitet, sier Horn, seniorrådgiver i avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, og ansvarlig for mangfold.

Det var først i fjorårets handlingsplan at HiOA tok inn det utvidede likestillingsbegrepet og inkluderte mangfold. Nå har de både en egen mangfoldskomité og en heltidsansatt som jobber med internasjonalisering.

– Hvorfor er det så viktig å fokusere på mangfold blant de ansatte?

– Det er en tilspisset kamp i akademia om talentene, og de finnes overalt. Det er viktig for oss som institusjon å ha rutiner som gjør at vi finner de beste. Så er det selvfølgelig et gode for grupper som kunne ha tapt kampen om arbeidsmarkedet i UH-sektoren.

– I tillegg til at det kommer både institusjonene og den enkelte til gode, handler det også om et rettferdighets- og likhetsprinsipp vi skal strekke oss etter, understreker Horn.

Snart kommer utredningen

Med den kommende mangfoldsutredningen fra AFI og NIFU vil Kif-komiteen få et langt mer solid grunnlag for å kunne gjennomføre oppdraget sitt, som blant annet innebærer å anbefale tiltak og strategier for et mer mangfoldig og balansert akademia. 

Dette setter også Horn pris på.

– Veien blir til mens vi går. Vi trenger kunnskap og en arena for samarbeid. På den måten kan vi overføre fra ord til handling i målet om å speile hele befolkningen og være i takt med utviklingen.

Mer info om workshopen

Bli med på Kif-komiteens workshop om etnisk mangfold i praksis: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse 28. oktober i Oslo.

Curt Rice, leder av Kif-komiteen og rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil snakke om unconscious bias, eller ubevisste fordommer.

I tillegg kommer det innledere fra blant annet Institutt for samfunnsforskning, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Senter for utvikling og miljø, og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Påmeldingsfrist er 14. oktober.

Se også