Kifs mangsfoldsrapport Statssekretær roser ny mangfolds­rapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad er glad for vi har fått rapporten «Å være utlending er ingen fordel», på tross av at det foreløpig er lite statistikk om etniske minoriteter i akademia. (Foto: Marte Garmann)

I fjor bestilte Kif-komiteen en utredning om karriere og barrierer for etniske minoriteter. Nå er rapporten «Å være utlending er ingen fordel» Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia fra Arbeidsforskningsinstituttet og NIFU klar.

Rapporten ble presentert på seminar 11. mars, og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad var en av innlederne på lanseringsseminaret.

Viktig med kjønn og etnisitet

Haugstad takket Kif-komiteen for å ha tatt initiativ til utredningen. Selv om antallet vitenskapelig ansatte med innvandrerbakgrunn er lavt, framhevet statssekretæren betydningen av kunnskap om etniske minoriteter i akademia.

– Jeg ser rapporten som et første svar på det nye, utvidede mandatet til Kif-komiteen. Rapporten dokumenterer visdommen i valget Kunnskapsdepartementet gjorde da vi utvidet mandatet fra kjønn til også å gjelde etnisitet, sa han.

Haugstad viste til de siste store samfunnsendringene i Norge og i Europa, med flyktningkrise og større press også på norske utdanningsinstitusjoner.

– Likevel er det frustrerende lite vi kan si om hvordan kompetansen til innvandrere blir brukt. Det samme gjelder for de andre nordiske landene, de har heller ikke mye kunnskap om etniske minoriteter, hevder Haugstad.

– Gjenbruk argumentene for bedre kjønnsbalanse!

Kif-komitéleder Curt Rice og statssekretær Bjørn Haugstad er skjønt enige om at de samme argumentene som brukes for å øke kvinneandelen i akademia, også kan brukes om innvandrere og etniske minoriteter.

– Vi trenger gode talenter i forskning, vi må bygge ned barrierer, akademia kan ikke stå for dårlige holdninger, og diskriminering er selvsagt moralsk forkastelig, sa Haugstad.

– Også denne regjeringen har mål om å øke kvaliteten i høyere utdanning. Vi må derfor sikre at rekruttering er rettferdig og at den beste får jobben. Vurderingskriteriene må være gjenstand for kontinuerlig diskusjon, fortsatte han.

Statistikk om etnisitet er på vei

Kif-komiteen har lenge etterspurt både mer kunnskap og bedre statistikk om etniske minoriteter i forskningssektoren. Nå kan statssekretæren fortelle at SSB og NIFU er i gang med å utarbeide statistikk på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi ønsker tall om fødeland, kjønn, stilling, fagbakgrunn og mer. I mangfoldige USA og Storbritannia er det mindre følsomt å spørre om etnisk bakgrunn enn i Norge, men jeg håper Kif-komiteen kan bidra til å avmystifisere dette.

– Jeg er likevel glad for at vi på tross av manglende data har fått en rapport som dette, sa Haugstad.

Kifinfo har tidligere skrevet sak om at det er vanskelig å registrere etnisitet av personvernhensyn, men at det samtidig blir bedre tiltak med god statistikk.

Mangfoldsutredningen

Rapporten Å være utlending er ingen fordel - Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia ble lansert 11. mars 2016.

Forfattere er Tatiana Maximova-Mentzoni, Cathrine Egeland, Tanja Askvik, Ida Drange, Liv Anne Støren, Trude Røsdal og Agnete Vabø.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap om karriereløpet til personer med innvandringsbakgrunn i høyere utdanning og forskning i Norge for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Utredningen består av en litteraturstudie, analyser av utvalgt, tilgjengelig og relevant statistikk, samt kvalitative casestudier av tre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Kif-komiteen

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) fikk utvidet sitt mandat til å omfatte både kjønn og etnisitet fra august 2014.

I 2015 fikk Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i oppdrag fra Kif-komiteen å samle mer kunnskap om minoriteters karriereveier i forskningssektoren.

Kif-komiteen skal gi innspill til hvordan forskningssektoren kan jobbe med kjønnslikestilling og etnisk mangfold. Mangfoldsutredningen vil bidra med kunnskap som komiteen kan viderebringe til sektoren, for et mer balansert og mangfoldig akademia.

Se også