Ny komité med kjønn+

I ti år har Kif-komiteen jobbet for bedre kjønnsbalanse i forskningssektoren. Den nye komiteen er utvidet med tre medlemmer og skal få bredere arbeidsområde i løpet av våren.

Curt Rice skal være leder for Kif-komiteen de neste fire årene, til ut 2017. (Foto: Kristin Aukland)

Den tredje Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) avsluttet 31. desember 2013, Forrige uke samlet den nye komiteen seg til første møte, for blant annet å diskutere nytt mandat.

Kunnskapsdepartementet – som har nedsatt komiteen – vil fra i år også ha inn mangfold i mandatet for komiteens arbeidsområde. Mandatet skal ikke inkludere alle diskrimineringsgrunnlagene, og departementet vil at Kif-komiteen skal ta en aktiv del i utformingen.

– Mangfold og inkludering bør være sentrale verdier i arbeidslivet. Det er flott at regjeringen oppfordrer komiteen til å undersøke hvordan vi kan bidra til å synliggjøre disse verdiene, sier professor Curt Rice, leder for den nye Kif-komiteen.

Kjønnsbalanse – og…?

Komiteen er opptatt av å komme raskt i gang med sine prioriteringer og komme med forslag til nytt mandat.

– Den delen av mandatet som handler om kjønnsbalanse, dreier seg kun om småjusteringer, og krever ikke særlig mye forarbeid for oss. Jeg regner med at vi lander dette på neste møte, sier Rice.

– Utfordringen kommer med Kunnskapsdepartements bestilling om å vurdere å utvide mandatet til å gjelde mangfold og ikke bare kjønn. Til den delen av mandatet trenger vi en bedre oversikt over fakta.

For å jobbe med for eksempel etnisitet, trenger Kif-komiteen svar på flere spørsmål for å vite hva komiteen bør prioritere, mener Rice.

– Vi må få en bedre oversikt over den faktiske situasjonen. Hva er tilstanden og hvor er problemområdene i akademia? Hvordan er for eksempel karriereløpet for innvandrere og etterkommere av innvandrere?

I brev til Kif-komiteen skriver Kunnskapsdepartementet at argumentene for kjønnsbalanse i akademia også er gyldige for mangfold generelt. Manglende kjønnsbalanse representerer underutnytting av talent, og kjønnsbalanse kan i seg selv være en pådriver for kvalitet, blant annet ved at problemstillinger blir belyst fra flere perspektiver. Det samme kan gjelde for mangfold generelt, mener departementet.

Den nye Kif-komiteen med noen av medlemmene, observatører og sekretariat (fra venstre): Curt Rice, Truls Melsbø Årseth, Synnøve Hofseth Almås, Arne Bardalen, Hege Løvbak, Ingrid Guldvik, Hege Torp, Hanne Monclair, Martin Stølevik, Solveig Maria Figenschou, Tor Grande, Linda Rustad, Monica Fengsrud Brinchmann, Elisabet Ljunggren og Helge Lie Schwitters. (Foto: Kristin Aukland)

Bevilgning på stedet hvil

Helt fra Kif-komiteen ble lansert i 2004 har budsjettet vært det samme. Det har verken kommet en oppjustering eller prisregulering på ti år.

Komitéleder Rice mener Kunnskapsdepartementet nå forstår at de må legge mer penger på bordet for å få jobben gjort.

– Tidligere Kif-komiteer har avlagt over 40 institusjonsbesøk. Tilbakemeldingene og resultatene viser at dette har vært viktig for sektoren og for regjeringens mål med komiteen. Den nye komiteen ønsker å fortsette dette arbeidet samtidig som vi ønsker nye typer aktiviteter.

– Det krever både god administrativ støtte og handlingsrom i budsjettet. Når den nye regjeringen først har bestemt seg for å videreføre Kif-komiteen, er jeg trygg på at de vil gi oss gode rammer som kan gi gode resultater.

– I et intervju med Forskerforum knytter blant andre Mari Teigen utvidet mandat til økt ressurser og kompetanse for komiteen. Hva er din kommentar til det?

– Teigens uttalelse er fornuftig. Heldigvis kommer regjeringens bestilling fra erfarne politikere som forstår at ressurser må til for å implementere noe som helst, også et utvidet mandat for Kif-komiteen.

Snart på plass

Den nye komiteen har blitt utvidet med tre medlemmer for å styrke kompetansen på mer enn kjønnsbalanse og likestilling. I det neste møtet i slutten av mai vil komiteen jobbe fram et forslag til nytt mandat, med innspill fra eksterne eksperter.

Når Kif-komiteen vet hvor mye midler de har til rådighet, vil forslaget bli sendt til Kunnskapsdepartementet. Departementet skal vedta endelig mandat.

Kunnskapsdepartementet ønsker fortsatt at Kif-komiteen skal være en pådriver i forskningssektoren, og skriver i brev til Kif-komiteen:

Det er ønskelig at den nye komiteen fortsetter å være en utviklingskomité for sektoren, et idéverksted, en spydspiss og en pådriver. Derfor ønsker departementet å involvere den nye komiteen aktivt i utformingen av nytt mandat og regner med å ha det på plass i løpet av våren 2014.

Kif-komiteen

Den nye Kif-komiteen er oppnevnt for 2014 til 2017. I mars ble komiteen utvidet med to nye medlemmer, ett nytt varamedlem og ett nytt studentmedlem. Kif-komiteen hadde sitt første møte 10. og 11. mars 2014.

Medlemmene i Kif-komiteen:

Curt Rice (leder)
Ingrid Guldvik
Tor Grande
Synnøve Hofseth Almås
Elisabeth Ljunggren
Martin Stølevik
Jesper Simonsen
Silvija Seres
Mahmood Reza Amiri Moghadam
Solveig Maria Figenschou
Helge Lie Schwitters

Varamedlemmer:
Monica Fengsrud Brinchmann
Arne Bardalen
Hege Torp
Sevil Sümer
Truls Melsbø Årseth