Kif-komiteen mener: Ny lov svekker likestillingsarbeidet

Regjeringen foreslår å slå sammen likestillingsloven og tre diskrimineringslover til en ny felles diskrimineringslov. Det er flere grunner til at det ikke er et strålende forslag, ifølge Kif-komiteen.

Positiv særbehandling av kvinner i forskning kan bli vanskelig med en kjønnsnøytral lov. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

– Det er en trend å snakke som om situasjonen er lik for kvinner og menn, og det er den jo ikke. Det er lett å bomme på det som skal rettes opp hvis man ikke har i bakhodet at det faktisk er store forskjeller mellom kvinner og menn, samt store forskjeller mellom minoriteter og den øvrige befolkningen.

Det sa Ingrid Guldvik, dekan og nestleder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), i saken Skeptiske til felles diskrimineringslov.

I forrige uke ble Kif-komiteens høringssvar sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Viktig med redegjørelsesplikt

Komiteen er negativ til flere av forslagene, og kommer blant annet med disse innspillene:

 • Kjønn bør være en gjennomgående dimensjon i lovverket.
 • Bekymret for at bortfallet av likestillingsloven og en kjønnsnøytral formulering kan gjøre det vanskeligere med positiv særbehandling rettet mot kvinners karriere i forskning.
 • Redegjørelsesplikten bør videreføres.
 • Bekymret for at fjerning av redegjørelsesplikten kan svekke mulighetene for målrettede tiltak som følger av aktivitetsplikten. 
 • Det er viktig at lovverket tar høyde for at den som utsettes for seksuell trakassering skal kunne fremme klage uten frykt for negative konsekvenser.
 • Etnisitet og hvilke grupper som er omfattet bør defineres så tydelig som mulig i nytt lovverk.

– Fjerning av redegjørelsesplikten svekker likestillingsarbeidet. På en arbeidsplass må man kartlegge situasjonen og vurdere årsaker til ubalanse eller diskriminering. Først da kan man iverksette tiltak og deretter dokumentere disse. Det som er igjen i lovforslaget blir lite forpliktende når arbeidsgivere ikke lenger trenger å redegjøre for tiltak i for eksempel årsrapporter, sa Guldvik til kifinfo, da vi spurte henne om det nye lovforslaget før jul.

Det er også forslag som Kif-komiteen stiller seg positive til:

 • Konkretisering av innholdet i aktivitetsplikten.
 • Bedre vern av gravide og personer med omsorgsansvar.

I høringsinnspillet skriver komiteen også at det er vanskelig å vurdere hvor omfattende effekten av endringene vil bli, når det fortsatt er uklart hvordan håndheving og veiledning skal organiseres videre. Endring av Likestillings- og diskrimineringsombudets håndheverrolle er lagt til en atskilt behandling som ikke er gjenstand for offentlig høring, og omtales ikke nærmere i høringen.

Les Kif-komiteens høringssvar

Om høringen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov. Forslaget ble sendt på høring høsten 2015 med frist 22. januar 2016.

De fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene er:

 • likestillingsloven
 • diskrimineringsloven om etnisitet
 • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • diskrimineringsloven om seksuell orientering

Se også: