Pressemelding 11.10.2012

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Kunnskapsdepartementet foreslår et drastisk kutt i støtten til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) i statsbudsjettet.

– Et kutt på 300 000 kroner er dramatisk for Kif-komiteen. At Kunnskapsdepartementet reduserer bevilgningen til et av de mest vellykkede tiltakene de selv har initiert, et tiltak som får svært gode tilbakemeldinger fra forskningssektoren og nevnes som «best practice» i andre land, er svært skuffende og vanskelig å forstå, sier komitéleder Gerd Bjørhovde.

Dette kuttet kommer i tillegg til manglende prisjustering av budsjettet fra komiteens start i 2004. Kif-komiteens budsjett har faktisk vært uforandret på 3 millioner kroner siden 2004. Handlingsrommet er derved betydelig redusert.

Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk overlevert evalueringen av Forskningsrådet, kommenterte hun den dårlige kjønnsbalansen på denne måten:

– Jeg syns det er et nederlag at vi ikke greier å ha mer enn 20 prosent kvinnelige prosjektledere. Dette må vi bare bestemme oss for å gjøre noe med. Vi kan ikke være bekjent av det.

Kutt i støtten til Kif-komiteen går i motsatt retning av de anbefalinger det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget kommer med i sin NOU 2012:15 Politikk for likestilling. De påpeker at Kifs nærhet til universitets-, høgskole- og forskningssektoren, kombinert med en fristilt posisjon har gitt muligheter for dialog og pådrivervirksomhet. Likestillingsutvalget mener Kif-komiteen er eksempel på et svært godt tiltak.

Det å kutte i støtten til likestillingsarbeid i forskningssektoren går også imot regjeringens egne prioriteringer. Å øke andelen kvinner i ledelse er noe regjeringen ser «som en av sine viktigste utfordringer». I Klima for forskning (St. meld. nr. 30) konkretiseres det å skulle ”tilstrebe like mange kvinner og menn på alle stillingsnivåer og på alle fagområder […] Det må iverksettes tiltak for å rekruttere, holde på og kvalifisere kvinner […] Å skolere ledere med henblikk på hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvinners karriere, er et viktig virkemiddel.”

Komiteen har hele tiden jobbet systematisk for å hjelpe departementet og sektoren med å nå sine målsetninger. Sektoren har en helt annen forståelse av problematikken enn tidligere – men ønsker en styrking av komiteens arbeid.

 

Professor Gerd Bjørhovde, leder for Kif-komiteen: e-post: gerd.bjorhovde@uit.no, telefon: 91 70 92 16

Komité for kjønnsbalanse i forskning, komiteens sekretariat: kif@uhr.no

Kif-komiteen

Les mer om Kif-komiteen.

Se også