Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Del Del på FacebookTwitter
Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014-2017. (Foto: Sonja Balci / HiOA)Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014-2017. (Foto: Sonja Balci / HiOA)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

For perioden 10. mars 2014 til og med 31. desember 2017 utvider Kunnskapsdepartementet komiteen gjennom å oppneve to nye representanter og én ny vararepresentant. I tillegg ble ytterligere én studentrepresentant oppnevnt.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder
Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (gjenoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (gjenoppnevning)
Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
Student Johanne Vaagland, Leder for Studentparlamentet, Universitetet i Bergen
Student Stian Skaalbones, mastergradsstudent i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer:
Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Universitetet i Nordland
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Heidi Bang, forskning- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo

En representant fra Kilden kjønnsforskning.no og en representant fra Kunnskapsdepartementet, er observatører i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2017. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høyskolesektoren oppnevnte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif) for en treårsperiode. Neste komité var i funksjon fra 2007-2010, med et utvidet mandat som også omfattet forskningsinstituttene. En ny komité ble oppnevnt fra 1. april 2010 under navnet Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Oppnevningsperioden ble forlenget til fire år og perioden utløp 31. desember 2013. Ny komité er oppnevnt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017. Komiteen skifter navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og skal ha følgende utvidede mandat som også omfatter mangfold:

Komiteens formål
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet. Dens viktigste oppgave i perioden skal være arbeid med kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Organisering
Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte lenger enn to perioder sammenhengende. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes for ett år ad gangen.

Kunnskapsdepartementet finansierer komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariat for komiteen, samt tiltaksmidler for mangfoldsarbeidet innenfor akademia og på forskningsinstituttene.

Komiteen opprettes for perioden 01.01. 2014-31.12. 2017, med en vurdering mot slutten av perioden. Universitets- og høgskolerådets styre gis det organisatoriske ansvaret for komiteen og komiteens sekretariat. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd og KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. Komiteen selv, i samråd med Universitets- og høgskolerådets styre, gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet.

Det skal regelmessig rapporteres til Kunnskapsdepartementet og andre relevante aktører om komiteens arbeid.

Sammensetning
Komiteen skal ha mellom 11 og 13 medlemmer, med følgende kjerne:

  • 4 medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren med 2 vara. Etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet.
  • 1 medlem fra Norges forskningsråd med 1 vara. Etter forslag fra Norges forskningsråd.
  • 2 medlemmer fra forskningsinstituttene (hvorav 1 fra de teknisk-industrielle instituttene) med 1 vara. Etter forslag fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).
  • 2 medlemmer fra studentorganisasjonen med 1 vara. Etter forslag fra Norsk studentorganisasjon.

I tillegg kan Kunnskapsdepartementet og KILDEN ha én observatør hver i komiteen.

Komiteens medlemmer bør ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, og ha et sterkt engasjement i mangfoldsarbeidet ved institusjonene. Videre skal likestillingslovens krav om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer og råd følges, jf § 21.

Dersom et medlem ikke lenger kan delta i komiteen av ulike årsaker, ved for eksempel sykdom eller skifte av arbeidssted, og ikke lenger kan representere institusjonene og organisasjonene som er nevnt ovenfor, skal Kunnskapsdepartementet oppnevne et nytt medlem i samråd med den institusjon eller organisasjon som har foreslått vedkommende.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet august 2014.

Trond Fevolden
departementsråd

Del Del på FacebookTwitter

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

I august 2014 endret den fjerde komiteen navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif),

Her kan du lese om de tre foregående komiteene, den første fra 2004 til 2007, den andre fra 2007 til 2010 og den tredje fra 2010 til 2013.

Kontaktopplysninger

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Stortorvet 2 (5. etg.)
0155 Oslo

Sekretariatet kan nås på e-post:
kif@uhr.no
Telefon:
Ella Ghosh 97 60 55 48
Heidi Holt Zachariassen 92 45 66 46

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!