Nettverk

Illustrasjon av mange folk på en åpen plass og veier mellom dem.
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Svært mannsdominerte fagmiljøer er i realiteten mannsnettverk. Det er nettopp dét kvinnenettverk er en liten motvekt til, sier Beate Kristine Sjåfjell, professor og initiativtaker til Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars.

På disse sidene presenterer vi ulike nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge. I tillegg er aktuelle nettverk i Norden med i oversikten.

Her finner du følgende nettverk:
Forskernettverk: Dette er først og fremst nettverk etablert av kvinnelige forskere i mannsdominerte fagfelt.
Studentnettverk: Disse nettverkene har som mål å forbedre forholdene for kvinnelige studenter og rekruttere flere kvinner til faget.
I regi av institusjonene: Kompetanseheving, økt trivsel samt økt kvinneandel, er noen av målene til nettverkene som er drevet av utdanningsinstitusjoner, fakulteter, eller institutter.
Bransje- og profesjonsnettverk: Nettverkene ønsker blant annet å bidra til å øke kvinneandelen innen sin bransje.
Likestillingsnettverk: Nettverk for likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling i forskningssektoren.
Nettverk i Norden: En oversikt over aktuelle nettverk fra Danmark, Sverige, Finland, samt et samnordisk nettverk.

Forskernettverk

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bakgrunnen for dette nettverket er den lave rekrutteringen av kvinner til filosofifaget generelt, og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen (UiB) spesielt. Målet med nettverket er å bedre rekrutteringen, både blant studenter og ansatte. Videre skal nettverket støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen.

De som kan være med i filosofinettverket er kvinner som er eller har vært studenter ved instituttet, stipendiater ved UiB, eller midlertidig eller fast ansatt ved instituttet. Kvinner som har en filosofifaglig bakgrunn og arbeider med filosofi i Bergen kan også bli medlem i nettverket.

Kontakt: bnkf.info@uib.no

Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars

The name of the network, Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is inspired by Themis, the Greek goddess of justice. The purpose of Daughters of Themis is to bring together and foster a community of scholars who identify as female business scholars. Members are drawn from all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences. Female business scholars wishing to join Daughters of Themis may apply online.

Facebook: You can ask to be added to the group Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars. Twitter: @DaughtrsThemis.

Contact person: Beate Sjåfjell

Feminist Philosophy Research Group (FemPhil)

FemPhil is a research group based at the Department of Philosophy, UiT The Arctic University of Norway. The group is composed by early career and senior researchers working from different traditions and areas within philosophy and across the discipline.

In the past years, FemPhil has been particularly preoccupied with normative analyses of structural and cultural conditions that hinder gender equality in academia and with a critical and historical reconstruction of the philosophical canon.

Contact: femphil@hsl.uit.no

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag.

En målsetning med nettverket er å bidra til flere kvinnelige professorer og flere kvinnelige prosjektledere for store, eksternfinansierte forskningsprosjekter. Samtidig ønsker nettverket å skape relasjoner til relevante fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt som jobber i skjæringsfeltet helse, kommunikasjon, teknologi og organisasjon.

Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt likestillingsmidler fra NTNU, og forskernettverksmidler fra Forskningsrådet. 

Kontaktperson: Heidi Gilstad

KvinnForsk, nettverk for kvinnelige forskere på Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold

Bakgrunnen for nettverket er at det er få kvinnelige førsteamanuenser og professorer ved avdelingen, og en økning vil både speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og sosialsektoren og blant studenter og ansatte ved avdelingen.

KvinnForsk ble opprettet i 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen). Nettverkets fokus er på forskeropplæring og systematisk utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner i akademia, og da primært ved egen institusjon. Målet er å beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Kontaktperson: Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Nettverk for kvinnelige forskere i oral biologi

Forskere ved Institutt for oral biologi ved Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), har tatt initiativ til nettverket. Faget ligger i krysningen naturvitenskap/medisin/odontologi, og på seniorforsker- og professornivå er det dominert av menn.

Målet er å etablere et nettverk av kvinnelige forskere ved UiO og fra noen amerikanske universiteter. Nettverket ønsker å få i stand forskningssamarbeid, og at det skal føre til produksjon av vitenskapelige artikler og kvalifisering til professorater, samt forankre forskningsfeltet og gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke seg til faget.
KontaktpersonHilde Kanli Galtung

LIKE – Seminar ved Norges Handelshøyskole (NHH)

NHH arrangerer seminarer om likestilling i akademia. Målet er å informere om kvinners posisjon i akademia, gi forklaringer på underrepresentasjonen av kvinner i akademia og strategier for å bekjempe ulikhet. Seminarserien fokuserer på mangfold i akademiske institusjoner generelt og ved NHH spesielt, med særlig fokus på likestilling, kjønnsbalanse og internasjonalisering.

Ledere og tilsatte i vitenskapelige stillinger er primær målgruppe. Seminarene er åpne for eksterne deltakere.

Kontaktperson: Astrid Kunze

Vest Ut og Fram (VUF)

Kvinnenettverket består av 20 kvinner fra forskning, utdanning og innovasjon innen hav- og energinæringene. VUF har som mål å redusere kjønnsubalansen i innovasjonsfeltet ved å mobilisere flere kvinner til å bli prosjektledere i forsknings- og innovasjonsprosjekter på Vestlandet.  

Målgruppen er kvinner i etablerte og nyetablerte bedrifter, forskere og studenter.

Nettverket har fått midler fra Norges forskningsråd og partnerne bak søknaden er NORCE, NCE Seafood Innovation Cluster, Høgskulen på Vestlandet og BTO.

Les om nettverket hos Skipsrevyen

Kontaktperson: Annette Fagerhaug Stephansen

Women in Global Health Norway

The Centre for Global Health at UiO is establishing a national chapter of the global movement Women in Global Health (WGH) to become a platform to connect, further strengthen and advocate for gender equality in global health within academia, public and private sectors.

WGH Norway will work for the right to attain equal levels of female participation in leadership and decision-making related to Global Health, in all levels of society.

WONDER Scandinavian Network for Women in Design Research 

I 2012 fikk Institutt for produktdesign ved Martina Keitsch støtte fra Kif-komiteen til å etablere nettverk for kvinnelige designforskere. Nettverket har et styre med tre førsteamanuenser fra NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Lund. Nettverket er åpent, og retter seg først og fremst mot kvinnelige forskere med i industriell design.

Målet med nettverket er å øke bevisstheten rundt kvinner som jobber i designforskningsfeltet. Nettverket skal etablere kontakt og kommunikasjon mellom kvinnelige designforskere på ulike trinn i karrieren. Nettverket vil arrangere årlige møter hvor forskning og forskningspolitiske spørsmål blir diskutert. Nettverket vil også opprette en hjemmeside for å spre informasjon om seminarer, ledige stillinger, stipend og konferanser. Viktige interessefelt for nettverket:

  • temaer innenfor designforskning
  • karrierestrategier
  • problemer i institutthverdagen
  • instituttpolitikk

KontaktpersonMartina Keitsch

Forum for internasjonale forskere i Oslo (FIRO)

Forum for internasjonale forskere i Oslo (FIRO) ble lansert i 2018 av fem forskere ved Universitetet i Oslo. Et nytt debattema innen universitetspolitikk og i offentlig debatt har vært den økende andelen internasjonale forskere på norske universiteter. Samtidig har det vært lite fokus på integrering og nytten ved mangfold i akademia. Forumet har som mål å skape arenaer for diskusjoner og informasjonsdeling om integrering og universitetspolitikk. Det er åpent for alle internasjonale forskere og andre som interesserer seg for temaet.

Kontaktperson: Mariel Aguilar-Støen

Studentnettverk

Gender Expansive Philosophy

This association at Faculty of Humanities at University of Oslo will be a meeting point for students who want to explore and promote the diversity of gender within philosophy and will read and discuss questions about the role gender plays in philosophy.

Gender Expansive Philosophy will come together to read philosophy related to gender from marginalized voices, explore ideas about gender and philosophy, and advocate for marginalized voices within the philosophical community. The association will also host social meetings for the members.

Contact: genderexpansivephilosophy@gmail.com

Hypatia

Hypatia er et nettverk for kvinnelige og ikke-binære studenter på studieprogram med lav kvinneandel ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Nettverket jobber framfor alt med å redusere frafall av kvinner fra studieprogrammene. Formålet er kjønnsbalanse på studieprogrammene.

Kontaktperson: Agnes Grönvall

Piker Med Spiker

Piker Med Spiker er et nettverk for kvinnelige studenter på Bygg ved NTNU. Nettverket ble opprinnelig startet for å utveksle erfaringer og øke samholdet mellom jentene i alle klasser, men Piker Med Spiker ønsker også å informere og synliggjøre studiet, samt rekruttere flere kvinner til faget.

Det avholdes en aktivitet i semesteret, i form av relevante kurs, foredrag holdt av kvinner i bransjen og sosiale sammenkomster. Nettverket har også deltatt på arrangementer utenfor institusjonen, blant annet Landsmøtet for rådgivere i ungdomsskolen og den videregående skole, for å drive informasjonsarbeid.

Piker Med Spiker er åpent for kvinnelige studenter på Bygg ved NTNU.

Kontaktperson: Britt Karin Moe

TekFem

TekFem er en studentforening av og for kvinnelige teknologistudenter. 

Det er en studentforening for kvinner som studerer teknologiske og naturvitenskaplige fag ved Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder. Gjennom studentsosiale aktiviteter, foredrag og felles lunsjer jobber foreningen for at kvinnelige teknologistudenter får et nettverk på kryss av studium med mål om å skape mangfold, tilhørighet, felleskap, empowerment og teknologisk nysgjerrighet.

TekFem jobber for å være en arena for kvinnelige studenter til å kunne utfolde og utvikle seg. TekFem vil være en god arena for kvinnelige teknologistudenter til å kunne videreutvikle sine tekniske interesser og for å bygge hverandre gode samtidig som de kan knytte bånd ut i arbeidslivet og påvirke jenter som kommer etter.

Kontakt TekFems team

Nettverksaktiviteter i regi av institusjonene

Jenteprosjektet Ada

Jenteprosjektet Ada NTNU som har som mål at det utdannes flere IKT-eksperter fra universitetet, og jobber aktivt med nettverksvirksomhet for de kvinnelige studentene. Ada arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger for studentene gjennom hele semesteret. Disse aktivitetene skal bidra til å øke trivselen blant jentene, og de hjelper dem til å skaffe seg et godt nettverk, både sosialt og faglig, noe som igjen øker sjansene for at så mange som mulig fullfører studiene.
Kontakt: ada(at)idi.ntnu.no

Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU

Kvinnenettverket ble opprettet høsten 2020, med bakgrunn i mannsdominansen i filosofi. Både studenter, tidligere studenter og ansatte kan bli medlemmer i nettverket. Kvinnenettverket ønsker blant annet å øke kvinneandelen på filosofi, både studenter og ansatte, og å synliggjøre kvinnelige filosofers bidrag i faget.

Kontakt leder av nettverket: oda.k.s.davanger@ntnu.no

Likestillingsnettverk og nettverk for kvinnelige forskningsledere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet finnes det i dag et likestillingsnettverk med en representant per institutt. Nettverket skal støtte dekanatets arbeid, og være en pådriver for likestillingsarbeidet ved MN-fakultetet. Det finnes også et nettverk for kvinnelige forskningsledere.

Likestillingsleder ved fakultetet er Solveig Kristensen.

Nettverk for kvinner innan forsking ved HVO

Nettverk for kvinner innan forsking ved Høgskulen i Volda (HVO) er eit av tiltaka i høgskulen sitt prosjekt Kvinneløftet. Prosjektet er finansiert gjennom Forskingsrådets Balanseprogram.

Nettverket er ope for alle kvinnelege fagtilsette ved HVO, og skal bidra til å knyte band mellom kvinner på ulike trinn i karrieren, tilby kunnskap om mellom anna prosjektleiing, formidling og akademisk publisering, og korleis ein kan planlegge for eit framtidig opprykk.

Deltakarane i nettverket får mellom anna informasjon om karriereplanlegging, reglement i høve opprykk og informasjon om hendingar og samlingar som vert arrangert i samband med Kvinneløftet.

I nettverket vert det arrangert fire samlingar i året, der ein arbeider med ulike tiltak kring kompetanseheving og karriereplanlegging. Dette kjem i tillegg til dei andre tiltaka som Kvinneløftet arrangerer: opprykksseminar, mentorordning og skrivekurs.

Kontaktperson: Trude Carlsen, forskingsrådgivar og koordinator for nettverket

Nettverkstreff ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen

Ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen arrangeres det årlige treff for kvinnelige forskere og studenter. Å etablere sosiale nettverk er hovedmålet med samlingene, men samtidig brukes de til å informere de kvinnelige ansatte om ordninger, tilbud og tiltak som kan være aktuelle for dem. Det er også et uformelt forum der deltakerne kan diskutere saker ved instituttet.

Kontaktperson: Linda Vagtskjold

Women Nordic Music Technology (WoNoMute)

Women Nordic Music Technology (WoNoMute) er en organisasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), i samarbeid med Universitetet i Oslo. Organisasjonen arbeider med å bygge et mangfoldig nettverk som promoterer og synliggjør kvinner i musikkteknologibransjen. WoNoMute ønsker blant annet å øke bevisstheten rundt underrepresentasjonen av kvinner i musikkteknologi. De arrangerer ulike aktiviteter (for eksempel seminarer) og driver en blogg hvor man kan se tidligere seminarer. Her kan også medlemmer og andre komme med forslag til innledere og program. Organisasjonen ble stiftet i 2018.

Facebook: Women Nordic Music Technology (WoNoMute). Twitter: @WoNoMute. YouTube: WoNoMute - Women Nordic Music Technology. Mastadon: WoNoMute.

Kontaktperson: Anna Xambó Sedó
 

Mentorprogram og nettverk ved universitetene

Universitetene i Trondheim og Oslo har mentorprogram med mål om å fremme kvinnelige forskere. Flere av programmene fokuserer på nettverksvirksomhet. Ved NTNU driver også Likestillingsrådgiveren egne nettverk for førsteamanuenser som mottar kvalifiseringsstipend og kvinner som mottar startpakker på mannsdominerte områder.

Les mer om mentorprogrammene ved den enkelte institusjon:

Mentorprogram ved NTNU

Mentorprogram ved Universitetet i Oslo

 

Bransje- og profesjonsnettverk

Oda-nettverk

Oda nettverk er for kvinner som jobber i IKT-næringen. Nettverket ble opprettet i etterkant av en inspirasjonsdag for kvinner i næringen og er en felles møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Tanken er å ta opp relevante temaer og fokusere på kvinners vilkår for karriereutvikling og rekruttering. Samtidig skal nettverket være et sted der man knytter relasjoner som kan være nyttige i ulike jobbsammenhenger. Målet er å lære av hverandre og løfte hverandre fram. Oda nettverk møtes på jevnlig basis.

Tekna Kvinnenettverk Stavanger

Tekna Kvinnenettverk Stavanger består av et styre som lager et tilbud som er åpent for alle kvinnelige medlemmer i Stavanger avdeling. Styret har blant annet som mål å beholde og verve nye Tekna-medlemmer, å bidra til nettverksbygging og gjensidig motivasjon blant Tekna Stavanger avdelings kvinnelige medlemmer, inkludert kvinnelige studentmedlemmer, å bidra til rekruttering av jenter til realfag og teknologi, og å gi noe tilbake til samfunnet.

Kontaktperson: Vibeke Ørn

 

Likestillingsnettverk

LUN-nettverket

LUN er et nettverk og en møteplass for likestillingsarbeiderne ved universitetene, de vitenskapelige høgskolene, Kif-sekretariatet og Kifinfo.no. LUN skal være pådriver for likestilling, og bidra med erfaringsutveksling og støtte til arbeidet i sektoren.

Koordinator: Janet Rautio Øverland, likestillingsrådgiver ved NTNU

Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i forskningssektoren

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006.

Dette nettverket samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling og mangfold fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene.

Kontakt Kif-sekretariatet

 

Nettverk i Norden

Danmark

Netværket for kvinder i filosofi

Netværk for Kvinder i Fysik (KIF)

 Finland

The Helsinki Association of Women Researchers

Sverige

Kvinnliga akademikers förening (KAF)

Malvina, nätverk för kvinnliga teknologer ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Samnordisk

Nordic Network for Diversity in Physics, NORNDiP

 

TIPS OSS!

Har du tips til flere nettverk eller andre kommentarer til oversiktene? Send oss en e-post!

Nettverksmidler

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har to ganger utlyst nettverksmidler for å styrke kjønnsbalansen i forskning, i 2011 og i 2009.

I 2009 utlyste Kif-komiteen 600 000 kroner til støtte for opprettelse eller styrking av nettverk for kvinnelige forskere i mannsdominerte fag. Støtten ble delt på 15 forskjellige nettverk.

Bakgrunnen for utlysningen i 2011 var den gode oppslutningen fra forrige rundes utlysning, og at innrapporteringen fra de som mottok støtte viste gode resultater. Kif-komiteen vedtok å gi totalt 416 000 kroner i støtte til 10 forskernettverk. Summen det enkelte nettverket fikk varierte fra 35 000 kroner til 50 000 kroner.

Flere nyhetssaker om nettverk

European platform of women scientists

European platform of women scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På plattformens hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.
Se: European platform of women scientists