Skuffet over NTNUs mangel på kjønns­perspek­tiver

Perspektiver på kjønn og mangfold er helt fraværende når NIFU skal evaluere de omfattende endringene ved NTNU.

NTNU er bare én av mange institusjoner som står i omfattende fusjonsprosesser i disse dager. Hva skjer med likestilling og kjønnsbalanse når universitets- og høyskolesektoren gjennomgår store strukturendringer? (Foto: Eirik Refsdal)

– Det er overraskende at disse perspektivene ikke tas med, særlig når vi vet hvordan det står til når det gjelder kjønn og mangfold i sektoren, sier nestleder i Kif-komiteen Ingrid Guldvik.

Kjønn og likestilling bør være en integrert del av følgeforskning av en fusjonsprosess, mener Ingrid Guldvik, professor og dekan ved Høgskolen i Lillehammer og nestleder i Kif-komiteen. (Foto: Gro Vasbotten)

Da NTNU i fjor utlyste oppdraget, var ikke perspektiver på kjønn, likestilling og mangfold inkludert blant de aktuelle problemstillingene som skulle evalueres. Disse perspektivene har heller ikke blitt inkludert etter at oppdraget var plassert. Dette reagerer Kif-nestlederen på.

– Det er et vedvarende problem at kjønn, likestilling og mangfold alltid nedprioriteres – eller for å si det på en annen måte: at disse perspektivene sjelden inkluderes som relevante tilnærminger i en vurdering, sier Guldvik, som også er professor og dekan ved Høgskolen i Lillehammer med doktorgrad i statsvitenskap.

– Disse perspektivene bør ikke være noe som kommer «i tillegg» eller «senere», det bør utvikles som en del av evalueringen. Kjønns- og mangfoldsperspektiver vil gi kunnskap som bidrar til kvalitet i sektoren, og grunnlag for en bred sammensetning av ledergrupper og et godt arbeidsmiljø, mener Guldvik.

Strukturreformen i sektoren er omfattende og har pågått over lang tid – et stort antall institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har blitt slått sammen til færre og større universiteter og høyskoler (se oversikt hos regjeringen.no). NTNUs fusjonsprosess har resultert i det som nå er Norges største universitet.

Guldvik mener likevel at sektoren kan bli flinkere til å betrakte slike endringsprosesser som en mulighet fremfor et hinder når det gjelder å sette kjønn og mangfold høyere på agendaen.

– Målet med fusjonsprosessene er jo høyere kvalitet i utdanning og forskning. Hvis man mener at varierte forsker- og ledergrupper er et pluss, er det jo påkrevd å tenke kjønnslikestilling og mangfold i denne typen prosesser, sier hun.

NIFU: Skal først og fremst evaluere de ansattes medbestemmelse

Forsker 1 ved NIFU Agnete Vabø er prosjektleder for evalueringen av NTNUs fusjonsprosess, som NIFU gjennomfører i samarbeid med Technopolis. Hun har forståelse for Guldviks kritikk, men understreker at hennes forskergruppe må forholde seg til mandatet og oppdraget de har fått tildelt.

– Kjønns- og mangfoldsperspektiver var ikke en etterspørsel til denne evalueringen i utgangspunktet, og det er viktig å få frem at dette er aspekter som koster. Vi har rett og slett ikke fått tildelt ressurser og penger til å innlemme disse perspektivene, sier Vabø.

– I første rekke handler denne evalueringen om medbestemmelse for de ansatte – ifølge arbeidsmiljøloven skal nemlig de som berøres av denne typen fusjonsprosesser bli hørt. Det er blant de aller viktigste aspektene ved følgeforskningen, forklarer Vabø.

På bakgrunn av denne målsetningen har Vabøs forskergruppe oppsøkt både vitenskapelig og administrativt ansatte så vel som studenter for å snakke med dem om hvordan gjennomføringen av prosjektet har vært for dem. Denne kartleggingen har blitt til en rapport som skal legges frem på en konferanse i september.

– Det er fint at Kif-komiteen tar opp kjønn og mangfold, men vi må selvfølgelig forholde oss til oppdraget, mandatet og ressursene vi har fått tildelt, sier Agnete Vabø, prosjektleder og forsker 1 ved NIFU. (Foto: Olav Spilling, NIFU)

– Et annet viktig aspekt ved følgeforskningen er å få frem noen spesielle norske trekk ved denne fusjonen i lys av norske erfaringer, og analysere prosessen i et komparativt nordisk perspektiv, forteller Vabø.

– Vi skal komme med flere delleveranser underveis, og alt er ikke avklart ennå.

Vabø utelukker ikke at kjønn og mangfold senere kan komme på følgeforskningens agenda, som etter planen skal foregå frem til 2019. Hun understreker at hun anerkjenner dette som viktige perspektiver.

– Det er fint at Kif-komiteen tar opp kjønn og mangfold, følger opp og sørger for at disse perspektivene kommer på banen. Dette er vesentlige spørsmål, og det viser seg gang på gang at det er viktig å arbeide for kjønnsbalanse og mangfold. Men vi må selvfølgelig forholde oss til oppdraget vi har fått, og ikke minst til mandatet og ressursene vi har fått tildelt til dette evalueringsarbeidet.

– NTNU må ta selvkritikk

Tidligere i år intervjuet Kifinfo.no rektorer og prorektorer ved flere av de fusjonerte universitetene i forbindelse med den store strukturreformen i sektoren der mange universiteter og høyskoler slår seg sammen. Det hersket stort sett enighet om at man måtte unngå å gi likestillingsarbeidet vikeplikt i tider preget av omorganisering og store endringer. Likevel er det altså fraværende i NTNUs utlysning av evalueringsoppdraget.

– Kjønnslikestilling er noe vi kun forholder oss til når det eksplisitt står på dagsordenen, men det sklir unna i det daglige virke, mener Guldvik.

– Det viser seg igjen og igjen at disse tingene ikke sitter i ryggmargen vår – verken hos de som bestiller oppdragene, eller de som tilbyr seg å utføre dem.

Hun understreker at det først og fremst er NTNU som oppdragsgiver hun er overrasket over.

– Det er først og fremst NTNU som bør ta selvkritikk, ikke NIFU. Det er så mange ledd og stoppunkter underveis i en prosess når man skal bestille et oppdrag av denne typen, og det er overraskende at man ikke på noe stadium har stanset opp og sett at dette er en mangel, mener hun.

– Bør sektoren bli flinkere til å integrere (mainstreame) kjønns- og mangfoldsperspektiver, sånn at det inkluderes i alle evalueringer av omorganiseringsprosesser som en selvfølge?

– Helt klart, og inkludering av kjønns- og mangfoldsperspektiver er jo faktisk allerede i retningslinjene fra sentrale myndigheter, påpeker Guldvik.

– Det er et sektoransvar å arbeide aktivt for å fremme likestilling mellom kjønn. Det gjelder å integrere kjønnsperspektiver der det er relevant i alle evalueringer når man skal skaffe seg kunnskap om hva som skjer i vår sektor. Derfor synes jeg det er oppsiktsvekkende at disse perspektivene ikke er nevnt med et ord i dette oppdraget, sier Guldvik.

Kifinfo har ikke lyktes i å få noen kommentarer fra NTNUs ledelse.