Skal forske på etniske minoriteters karriereveier i forskningssektoren

Forskning på etniske minoriteter i akademia er et relativt blankt felt i Norge. Det har forskningsinstituttene AFI og NIFU nå fått i oppdrag å gjøre noe med.

Utredningen skal blant annet avdekke om personer med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å etablere en karriere i akademia. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Det er for lite kunnskap om karriereutvikling og barrierer for personer med etnisk minoritetsbakgrunn i høyere utdanning og forskning, til å vurdere eventuelle positive særbehandlingstiltak. Nå har Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) gitt Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i oppdrag å samle mer kunnskap.

Kifinfo.no har snakket med oppdragsgiveren og forskerne som nå skal ta fatt på oppdraget. Målet med utredningen er at Kif skal kunne gi råd og innspill om hvordan forskningssektoren kan øke det etniske mangfoldet.

Sterk kompetanse på feltet

Elisabet Ljunggren er leder av Kif-komiteens arbeidsgruppe som vurderte kandidatene til oppdraget.

Dere hadde mange sterke kandidater som søkte seg til oppdraget. AFI og NIFU fikk det. Hvorfor valgte dere akkurat dem?

– AFI og NIFU leverte felles søknad, de har en utrolig god oversikt over karriereutvikling i akademia og god kompetanse på feltet. De foreslo en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode som vi var veldig fornøyd med. Det at de også kjenner akademia var en stor fordel i denne sammenhengen. 

Fokus på Norden

Hva forventer dere nå?

– Vi forventer å få mer kunnskap om et forskningsmessig relativt blankt felt i Norge. Vi har primært etterspurt forskning på feltet i en nordisk kontekst. Det finnes forskning i USA og Storbritannia, men akademia ser annerledes ut i Norden enn i USA, derfor må vi kontekstualisere kunnskapen. Det er viktig for oss å vite noe om karriereløp og eventuelle barrierer. I hvilke fag det er størst barrierer? Er frafallet større hvis man har minoritetsbakgrunn? Er det diskriminering? Får minoriteter seg jobb etterpå? Nå vet vi ikke vet hva status er, og da er det vanskelig for oss å komme med anbefalinger til institusjonene.

Kif-komiteen har lenge etterlyst mer kunnskap på dette feltet. Hva vil dere bruke kunnskapen til?

– Kif har som oppdrag å gi innspill til hvordan forskningssektoren skal jobbe med kjønnslikestilling og etnisk mangfold. Vi håper å sitte igjen med kunnskap vi kan viderebringe til sektoren, slik vi kan få et mer balansert og mangfoldig akademia.

Vil kvotere inn kvinner, ikke minoriteter

Elisabet Ljunggren ser fram til mer kunnskap på et uutforsket felt. (Foto: Nordlandsforskning)

Har manglende kjønnsbalanse og manglende mangfold en del likhetstrekk, eller er det to vidt forskjellige problemstillinger som krever forskjellige tiltak?

– Det er nok både beslektet, og veldig ulikt. Det kan være ulike mekanismer bak ulike typer diskriminering. Som oftest virker flere typer diskriminering sammen og forsterker hverandre. Dette er et sammensatt felt.

– En del tiltak man kan argumentere for når det gjelder kjønnsbalanse, kan være vanskelig å få gehør for når man skal jobbe med mangfold. Et eksempel er holdninger til moderat kvotering: Vi vet at 7 av 10 mener det er et egnet virkemiddel når det gjelder kvinner, men kun 3 av 10 mener det samme når målgruppa er innvandrere. Det er ulik aksept for hva slags virkemidler som blir tatt i bruk overfor ulike målgrupper. En forklaring er at kvinner utgjør halvparten av befolkningen, mens minoriteter i Norge utgjør ca. 15 prosent. I Norge er det også mange som ikke er klar over hvor stort omfanget av diskrimineringen faktisk er, fordi de fleste ikke opplever diskriminering og kan ha vanskelig for å sette seg inn i hva det kan bety.

Når ferdigstilles rapporten?

– Den skal være ferdig rundt juletider. 

Hvordan planlegger dere å følge opp når rapporten er ferdig? Blir det lansering med brask og bram, seminar eller annen type arrangement i anledningen?

– Ja, det syntes jeg var et godt forslag! Vi bør ha en lansering, men hvordan er ikke planlagt ennå. Jeg antar at vi vil prøve å sette sammen og gi ut et lite hefte med råd, som vi kan ta med og dele ut på institusjonsbesøk, og legge ut på kifinfo.no. Dette er kunnskap som må spres i Norge.

Betimelig utredning

Cathrine Egeland er prosjektleder for utredningen, og forsker hos Arbeidsforskningsinstituttet.

– Gratulerer med oppdraget! Hva kommer til å skje fremover nå?

– Takk! Vi synes det er veldig gledelig og betimelig at Kif-komiteen har tatt initiativ til dette prosjektet, ettersom det er gjort lite forskning på etnisk mangfold i akademia - både i Norge og i Norden for øvrig. AFI og NIFU har tidligere samarbeidet på prosjekter om kjønnsubalanse i akademia, og ser nå fram til å bidra på et felt som foreløpig er underutforsket i Norge.

Leder prosjektet: Cathrine Egeland (Foto: AFI)

– Vi skal analysere allerede foreliggende datasett og gjennomføre casestudier på tre ulike institusjoner – to i universitets- og høgskolesektoren og en i instituttsektoren. Vi er i ferd med å rekruttere informanter til casestudien, og er i gang med en litteraturstudie, hvor vi gjennomgår forskningslitteraturen på dette feltet i Norge og Norden. I denne forbindelse har vi knyttet til oss Paula Mählk, fra Universitetet i Stockholm, og Mette Andersson fra Universitetet i Oslo, som begge er sentrale på dette feltet i Norden.

Må se på internrekruttering

– Hvilken kunnskap finnes på dette feltet fra før, og har dere allerede nå noen antagelser om hva dere vil finne?

– Studier av manglende likestilling i akademisk karriereløp i Norge har tidligere hovedsakelig fokusert på kjønn. Selv om vi skal se på barrierer når det gjelder etnisk mangfold, er det samtidig viktig at vi ikke glemmer å se etnisitet i sammenheng med både kjønn og klasse.

– Vi ønsker blant annet å se nærmere på betydningen av internrekruttering, samt fagkulturen og arbeidsplass- eller organisasjonskulturen i ulike deler av norsk akademia. Vi vil også undersøke om det finnes trekk ved ulike fagkulturer, hverdagspraksiser eller organisasjonskulturer som fungerer, om ikke direkte diskriminerende, så indirekte ekskluderende på enkelte grupper.

– Kif-komiteen ønsker mer solid kunnskap om etniske minoriteter i akademia. Men "etnisitet" og "innvandringsbakgrunn" er jo ikke én ting?

– I prosjektet vil vi prøve å fremskaffe kunnskap om karriereløp til både utenlandske forskere og forskere med innvandringsbakgrunn som er vokst opp i Norge.

Vil komme med anbefalinger

– Vil Kif-komiteen kunne bruke mangfoldsutredningen til å komme med konkrete råd for mer mangfold i forskningssektoren?

– Det er et viktig mål med prosjektet å kunne komme med kunnskapsbaserte anbefalinger både når det gjelder praksis ved institusjonene og til videre forskning.

Mangfoldsutredningen

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsking (Kif-komiteen) lyste i vår ut et oppdrag for en utredning om situasjonen for minoriteter i akademia.

Målsetningen er at prosjektet skal gi kunnskap om hva slags utfordringer og muligheter personer med innvandrerbakgrunn møter når det gjelder karriereutvikling i akademia.

Ramme: Oppdraget har en øvre økonomisk ramme på 600 000 kr. inklusive moms.