Prosjektrapport: Om nettverk for kvinnelige forskere

Kif-komiteen har utredet behovene for en nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere i Norge. Pilotprosjektet konkluderer med at det finnes en interesse for å styrke og samle nettverksarbeidet.

26. februar 2008

Om prosjektet

I sin begrunnelse for dette pilotprosjektet legger Kif-komiteen vekt på at det å skape en nasjonal arena der kvinner kan møtes, kanskje særlig i mannsdominerte fagmiljøer, kan være et viktig rekrutteringstiltak, og et tiltak for at kvinner forblir i forskning. Den viser også til EU-kommisjonens satsing på nettverk for kvinnelige forskere, og etableringen av den europeiske nettverksplattformen European Platform of Women Scientists (EPWS).

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har utført pilotprosjektet på oppdrag fra Kif-komiteen. KILDEN har intervjuet 31 ressurspersoner fra aktive eller tidligere aktive nettverk for kvinnelige forskere, likestillingseksperter ved universitet og høgskoler, samt noen kvinnelige forskere på mannsdominerte fagfelt. Intervjuene dekker universitetene i Norge og omfatter de fleste regioner. Nettverkenes behov, de enkelte forskernes behov og ulike fokus på karrierefremmende tiltak, likestillingstiltak og internasjonalisering presenteres i rapporten.

KILDEN har kartlagt eksisterende nettverk i Norge, og vært i dialog med European Platform of Women Scientist for å få innspill i arbeidet samt et oppdatert bilde av status i det øvrige Europa.

Om nettverkene

Arbeidet med pilotprosjektet har vist at det er behov for et nasjonalt arbeid med mål om å styrke og samle nettverksarbeidet for kvinnelige forskere i Norge.

I EU-sammenheng har nettverk for kvinnelige forskere lenge vært ansett som et viktig integreringstiltak. Norge har ikke samme tradisjon for store formaliserte forskernettverk kun for kvinner, slik det er i en rekke europeiske land. Men pilotprosjektet viser likevel at kvinnelige forskere i Norge driver nettverksvirksomhet, om i et noe mer begrenset omfang. Interessen for nettverk ser ut til å være større enn tilbudet.

De formaliserte nettverkene i Norge er få og svake. Intervjuene bekrefter mangel på aktivitet, ildsjeler og finansiering. Det understrekes at det er ønskelig med en nettressurs som samler informasjon om alle nettverk og deres aktiviteter. Flere etterlyser også hjelp til å holde seg internasjonalt oppdatert, og til å samarbeide mer med nettverk utenfor Norge.

Rekruttering og karriereutvikling

Hovedmålet med en satsning i Norge er å styrke karrierefremmende nettverk for kvinnelige forskere. Samtlige personer vi har intervjuet har vektlagt de mannsdominerte realfagene som viktige målgrupper for et nettverksarbeid. Men også de mannsdominerte fagområder innen humaniora (for eksempel filosofi), samfunnsvitenskapene (for eksempel statsvitenskap) og de tekniske fagene har lignende utfordringer.

Det viser seg å være et særlig behov for karrierefremmede nettverk for kvinner i rekrutteringsstillinger, noe som bekreftes av statistikken som viser en synkende kvinneandel på post.doc-nivå.  Karrierefremmede nettverk kan fungere som et supplement til mentorprosjektene som allerede finnes ved en rekke institusjoner, og som praktiseres på flere nivå i karrierestigen.

Det er viktig at kvinnene opplever nettverkene som meritterende og stimulerende for egen forskning. I denne sammenhengen er det særlig interessant å se en nasjonal nettverkssatsning i et internasjonaliseringsperspektiv.

Om rapporten

Denne rapporten inneholder refleksjoner rundt nettverksvirksomhet mellom kvinnelige forskere i et likestillingsperspektiv, og skisserer forslag på ulike tiltak som kan styrke nettverksvirksomheten mellom forskerne. Den presenterer også alternativer til hvordan et nasjonalt arbeid for å fremme nettverk for kvinnelige forskere kan utformes. De ulike modellene er kostnadsberegnet, og det foreligger forslag til hvordan de kan finansieres.

KILDENs vurderinger er i stor grad basert på intervjuer med kontaktpersoner for nettverk for kvinnelige forskere, likestillingsarbeidere ved universiteter og høgskoler, kvinnelige forskere (også fra instituttsektoren), og andre aktuelle aktører. Den inneholder også innspill fra den europeiske nettverksplattformen, European Platform of Women Scientists.

I tillegg inneholder rapporten en oversikt over eksisterende nettverk for kvinnelige forskere i Norge. Denne er også publisert på Ressursbank for likestilling i akademia, sammen med en oversikt over relevante nordiske og europeiske nettverk.

Pilotprosjektet er utført av rådgiver Marte Ericsson Ryste og førstekonsulent Anja Enger ved KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Last ned rapporten: Nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere? : et pilotprosjekt

Om rapporten

Rapporten “Nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere? : et pilotprosjekt” er utarbeidet av KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning, på oppdrag fra Kif-komiteen.

Last ned hele rapporten her

Nettverksoversikt

I forbindelse med prosjektet har KILDEN laget en oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge. Se oversikten over nettverk her: