Innspurt for europeisk likestillingsprosjekt

Målet er bedre kjønnsbalanse i realfag. Nå går EU-prosjektet inn i siste fase med en rekke rapporter om alt fra møtekultur til likestillingsmotstand.

I 2012 startet EU-prosjektet Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA) med forskere fra Universitetet i Uppsala som koordinatorer. (Illustrasjonsbilde: FESTA-prosjektets logo)

I 2012 startet EU-prosjektet Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA) med forskere fra Universitetet i Uppsala som koordinatorer.

FESTA består av åtte valgfrie tiltak, og hvert partner-universitet velger hvilke de vil implementere. Hvert tiltak implementeres av minst tre universiteter. I tillegg til tiltakene er alle deltagerne med på å registrere og analysere motstand mot likestillingsarbeidet.

Bredt likestillingsarbeid

På konferansen Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2015 fortalte de to svenske koordinatorene Minna Salminen-Karlsson og Nina Almgren om sin erfaring fra FESTA.

– Alle sju partneruniversiteter har dokumentert sine "motstandsfortellinger", det vil si både aktiv og passiv motstand vi har møtt når vi har jobbet med FESTA-tiltak. Neste år skal alle partnerne i prosjektet gjennomgå og evaluere hvilke strategier vi har brukt, og hvilke vi kunne ha brukt for å håndtere motstanden, sa Salminen-Karlsson.

Forskerne har utviklet en portal som viser fremgangen i prosjektet. Her har de fortløpende lagt ut en rekke rapporter, som Gendering Decision Making and Communications Processes, Perceptions of excellence in hiring processes og Excellence and gender in the working environment, samt håndboken Gender issues in recruitment, appointment and promotion processes.

Mer litteratur publiseres fortløpende gjennom neste år og til januar 2017, når prosjektet avsluttes.

Minna Salminen Karlsson (Foto: Privat)

Flere kvinner på høyere nivå

Flere kvinner inn i toppstillinger i forskning er hovedmålet for det femårige prosjektet, som involverer sju europeiske land. Koordinatorene forventer i tillegg at FESTA skal resultere i bedre arbeidsmiljø i akademia for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet eller seksuell legning.

– En grunnleggende tanke bak FESTA er at flere kvinner skal bli professorer, sånn sett handler det om tall. Men det handler også om å skape et inkluderende arbeidsmiljø for alle, der alle uansett kjønn kan trives, sa Nina Almgren da hun fortalte om FESTA på likestillingskonferansen i Uppsala.

– Mangelen på kvinner i disse stillingene kan også sees som en mangel i arbeidsmiljøet, mener hun.

Vanskelig å forbedre møtekulturer

Kifinfo.no har tidligere skrevet om FESTA-tiltakene ved Uppsala universitet for bedre kjønnsbalanse. Selv om koordinator Salminen-Karlsson mener prosjektet har bidratt til bedre likestilling for institusjonene som har deltatt, er det også tiltak som ikke har fungert like bra.

Noen tiltak har vært tidkrevende og vanskelig å gjennomføre, andre har ikke gitt resultatene de håpet på.

Forbedring av møtekulturen sto på tiltakslisten. Salminen-Karlsson mener at en god møtekultur fører til at alle blir hørt, det bidrar til et bedre arbeidsmiljø, og særlig for kvinner. I rapporten Improving meeting culture kommer FESTA medforslag for en mer åpen og demokratisk møtekultur.

– Foreløpig er jeg ikke så fornøyd med hva den delen om møtekultur har ført til. I Uppsala har vi ikke lykkes med det. Men på Syddansk Universitet, der de først har hatt kurs og så observert møtene, har fått til bedre resultater på dette.

Skummel eksellensjakt

Et annet tiltak er kartlegging og diskusjon rundt implisitte oppfatninger av «eksellens».

– Den jakten på eksellens som i dag finnes i den akademiske kulturen fører til arbeidsmiljøproblemer og en konsentrasjon av makt og ressurser som er til ulempe for flere  grupper forskere, for eksempel  kvinner, mener Salminen-Karlsson.

– Det virker som at oppmerksomheten vi har rettet mot eksellens, både gjennom intervjuer og temamøter på institusjonene, i noen tilfeller har ført til viktige forandringer. Samtidig varierte det stort mellom de tre institusjonene som brukte dette tiltaket, og det var størst suksess på en institusjon som allerede var kritisk innstilt til ”eksellensjakten”. På en av de andre lærestedene førte det ikke til noen endring.

– Dersom grunnlaget er til stede, kan det å diskutere eksellens fungere godt, men generelt vil jeg vil nok si at dette er det minst effektive tiltaket.

Et mangfold av perspektiver

Nå som prosjektet går mot en avrunding, kommer det enda noen erfaringsrapporter. Neste år vil også FESTA gi ut håndbøker med verktøy basert på resultatene av prosjektet.

Samarbeidet med partnerinstitusjonene har vært givende, mener koordinatorene Salminen-Karlsson og Almgren.

– Selv om samarbeid på tvers av kulturer kan være krevende, fører også det internasjonale samarbeidet til nyttige blikk og perspektiver utenfra.

– I Bulgaria, for eksempel, som er et av partnerlandene, er genus og likestilling helt fraværende begreper.

De ordene fantes ikke i noe dokument på FESTAS partneruniversitet i Bulgaria. I tillegg er den generelle oppfatningen blant både mannlige og kvinnelige forskere at hele ansvaret for barn og hjem ligger på kvinner.

– Det forventes at familie og husarbeid er kvinnenes førsteprioritet selv om de er forskere. Men etter å ha jobbet sammen med prosjektet så vi en endring. Det ble mer bevissthet om rettigheter blant kvinnelige forskere, forklarte Salminen-Karlsson.

– Det er gøy når vi ser det gjør en forskjell. Når det som starter som et prosjekt leder til permanente positive endringer i akademia.

Svensk likestillingskonferanse

Konferansen Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2015, gikk av stabelen på i Universitetet i Uppsala 22.-23. oktober. Der redegjorde Minna Salminen-Karlsson og Nina Almgren for statusen på det femårige EU-prosjektet de koordinerer, Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA) i perioden 2012 til 2017.

Deltagende partnere i FESTA er i tillegg til Sverige, universiteter fra Bulgaria, Italia, Tyrkia, Irland, Tyskland og Danmark.

Prosjektet har åtte valgfrie tiltak, og hvert universitet velger hvilke de vil implementere. Hvert tiltak implementeres av minst tre universiteter. I tillegg til tiltakene er alle deltagerne med på å registrere og analysere motstand mot likestillingsarbeidet.

Se også

Flere europeiske likestillingsprosjekter

Det er flere EU-prosjekter som kan være verdt å merke seg:

  • GenderTime består av ti partnere fra åtte europeiske land og tar sikte på å øke deltagelse og fremme karrierene til kvinnelige forskere ved utvalgte institusjoner rundt omkring i Europa.
  • Genovate utvikler og implementerer tiltak for et mer kjønnsbevisst akademia.
  • GenPort er en webportal for forskere og praktikere som driver med kjønn og forskning. Portalen skal være klar til sommeren.

Se også