Utlysning av midler til tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold

Nå kan universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter søke Kif-komiteen om inntil kr 100.000,- til tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

(Utlysningen er utgått. Alle innkomne søknader behandles innen 1. februar 2017.)

Kif-komiteen ønsker med dette å utlyse midler til tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Tiltakene skal være i samsvar med Kif-komiteens mandat.

Utdrag fra Kif-komiteens mandat:

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet. Dens viktigste oppgave i perioden skal være arbeid med kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Følgende vektlegges ved behandling av søknaden:

  • At tiltaket/tiltakene det søkes støtte til knyttes til overordnet strategi eller likestillingsplan ved institusjonen, og er forankret hos ledelsen,
  • At tiltaket/tiltakene er utprøving av nye tiltak knyttet til etnisk mangfold, eller tiltak som samtidig ivaretar både kjønnsbalanse og etnisk mangfold,
  • Tiltaket/tiltakene kan være allerede planlagte tiltak, som ikke har blitt gjennomført på grunn av manglende finansiering.

Vi oppmuntrer spesielt institusjoner med dårlig kjønnsbalanse i toppstillinger til å søke om midler.

Praktisk informasjon

Søknadsskjemaet:
https://response.questback.com/universitetsoghgskolerdetuhr/tq4hfpvpcl

Utskriftsvennlig versjon av skjemaet

Søknadsfrist: 5. desember 2016.

Det er mulig å søke inntil NOK 100 000. Søknader vil behandles av en arbeidsgruppe nedsatt av Kif-komiteen. Det tas forbehold om endelig godkjenning av Kif-komiteen.

Tiltak må gjennomføres innen 31. desember 2017. De som får midler vil få et kort rapporteringsskjema tilsendt. Komiteen forutsetter at det skjer erfaringsdeling etter gjennomføring av tiltaket.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kifs sekretariat ved ella.ghosh@uhr.no eller heidi.holt.zachariassen@uhr.no