Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høgskolesektoren oppnevnte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif) for en treårsperiode. Neste komité var i funksjon fra 2007-2010, med et utvidet mandat som også omfattet forskningsinstituttene. En ny komité ble oppnevnt fra 1. april 2010 under navnet Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Oppnevningsperioden ble forlenget til fire år og perioden utløp 31. desember 2013. Den fjerde komiteen ble oppnevnt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017. Komiteen skiftet navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og inkluderte mangfold i mandatet.

Nåværende komité er oppnevnt f.o.m. 2018 t.o.m. 2021 med følgende mandat fra Kunnskapsdepartementet:

Komiteens formål
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet. Dens viktigste oppgave skal være arbeid med kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Organisering og sammensetning
Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for normalt fire år. Departementet fastsetter komiteens sammensetning og størrelse.

Komiteen bør normalt ha følgende kjerne, som suppleres med flere medlemmer dersom det anses hensiktsmessig:
- Fire medlemmer fra universitetene og høyskolene med to varamedlemmer
- To medlemmer fra forskningsinstituttene (hvorav ett fra de teknisk- industrielle instituttene) med ett varamedlem
- To medlemmer fra studentene med ett varamedlem
- Ett medlem fra Norges forskningsråd med ett varamedlem

I tillegg kan Kilden kjønnsforskning.no ha en observatør i komiteen.

Komiteens medlemmer bør ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, ha kunnskap om komiteens saksområder og ha et sterkt engasjement i mangfoldsarbeidet ved institusjonene. Videre skal likestillings- og diskrimineringslovens krav om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv. følges, jf. § 28.

Departementet oppnevner komiteens medlemmer på fritt grunnlag. Departementet utpeker komiteens leder. Departementet innhenter forslag til medlemmer fra relevante aktører som Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, Norsk studentorganisasjon og Norges forskningsråd. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes, men ingen kan normalt sitte lenger enn to perioder sammenhengende. Representanter fra studentene oppnevnes for ett år ad gangen.

Kunnskapsdepartementet finansierer komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariat for komiteen, samt tiltaksmidler for mangfoldsarbeidet innenfor akademia og på forskningsinstituttene. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd og Kilden kjønnsforskning.no. Komiteen selv gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet. Komiteen skal regelmessig rapportere til Kunnskapsdepartementet.

Mandat til tidligere Kif-komiteer

Mandat for Kif-komiteen 2014–2017: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mandat for Kif-komiteen 2010–2013: Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Mandat for Kif-komiteen 2007–2010: Mandat for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

Mandat for Kif-komiteen: 2004–2007: Mandat