Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høyskolesektoren oppnevnte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004

(Kif) for en treårsperiode. Neste komité var i funksjon fra 2007-2010, med et utvidet mandat som også omfattet forskningsinstituttene. En ny komité ble oppnevnt fra 1. april 2010 under navnet

(Kif). Oppnevningsperioden ble forlenget til fire år og perioden utløp 31. desember 2013. Ny komité er oppnevnt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017. Komiteen skifter navn til

(Kif) og skal ha følgende utvidede mandat som også omfatter mangfold:

Komiteens formål
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet. Dens viktigste oppgave i perioden skal være arbeid med kjønn og etnisitet. Arbeidet omfatter mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen. Komiteen skal også selv kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse. Komiteens primære oppgaver skal være forankret i Kunnskapsdepartementets ansvarsområder. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet.

Organisering
Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte lenger enn to perioder sammenhengende. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes for ett år ad gangen.

Kunnskapsdepartementet finansierer komiteens virksomhet innenfor rammen av de årlige statsbudsjettene. Midlene skal dekke drift av komiteen, sekretariat for komiteen, samt tiltaksmidler for mangfoldsarbeidet innenfor akademia og på forskningsinstituttene.

Komiteen opprettes for perioden 01.01. 2014-31.12. 2017, med en vurdering mot slutten av perioden. Universitets- og høgskolerådets styre gis det organisatoriske ansvaret for komiteen og komiteens sekretariat. Komiteen skal samarbeide nært med Norges forskningsråd og KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. Komiteen selv, i samråd med Universitets- og høgskolerådets styre, gis ansvaret for den videre utforming av retningslinjer for arbeidet.

Det skal regelmessig rapporteres til Kunnskapsdepartementet og andre relevante aktører om komiteens arbeid.

Sammensetning
Komiteen skal ha mellom 11 og 13 medlemmer, med følgende kjerne:

  • 4 medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren med 2 vara. Etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet.
  • 1 medlem fra Norges forskningsråd med 1 vara. Etter forslag fra Norges forskningsråd.
  • 2 medlemmer fra forskningsinstituttene (hvorav 1 fra de teknisk-industrielle instituttene) med 1 vara. Etter forslag fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).
  • 2 medlemmer fra studentorganisasjonen med 1 vara. Etter forslag fra Norsk studentorganisasjon.

I tillegg kan Kunnskapsdepartementet og KILDEN ha én observatør hver i komiteen.

Komiteens medlemmer bør ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, og ha et sterkt engasjement i mangfoldsarbeidet ved institusjonene. Videre skal likestillingslovens krav om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer og råd følges, jf § 21.

Dersom et medlem ikke lenger kan delta i komiteen av ulike årsaker, ved for eksempel sykdom eller skifte av arbeidssted, og ikke lenger kan representere institusjonene og organisasjonene som er nevnt ovenfor, skal Kunnskapsdepartementet oppnevne et nytt medlem i samråd med den institusjon eller organisasjon som har foreslått vedkommende.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet august 2014.

Trond Fevolden
departementsråd

Mandat til tidligere komiteer

Mandat for Kif-komiteen 2010-2013: Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Mandat for Kif-komiteen 2007-2010: Mandat for Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

Mandat for Kif-komiteen: 2004-2007: Mandat