Hva er Kif-komiteen?

Kif-komiteen samlet foran Juhls sølvsmie i Kautokeino 19. juli 2023.

Kif-komiteen er samlet i Kautokeino 19. juli 2023 i forbindelse med komiteens første besøk hos Samisk høgskole. (Foto: Karina Lystad)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) blir utnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) normalt hvert fjerde år.

Kif-komiteen skal bidra til økt kunnskap om hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger.

De skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til bedre integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Komiteen skal både se norske forhold i en internasjonal kontekst og være en pådriver i det internasjonale arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold.

Les hele mandatet fra KD og strategi for Kif-komiteen 2022-2025

Hvem er medlemmer i Kif-komiteen?

Medlemmene kommer fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i Norge.

Kif-komiteen har i tillegg medlemmer fra Norsk studentorganisasjon, Akademiet for yngre forskere, Stipendiatorganisasjonene i Norge og fra Forskningsrådet.

I mandatet for Kif-komiteen skal også en representant fra departementet være observatør og komiteen kan ha en representant fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som observatør, opplyser KD.

Se medlemmer i Kif-komiteen for perioden 2022–2025

Hva gjør komiteen?

Kif-komiteen arbeider på mange ulike måter. For medlemmene er arbeidet et verv, mens Kif-komiteens sekretariat arbeider med likestilling og mangfold som seniorrådgivere i Universitets- og høgskolerådet.

Kif-komiteens arbeidsformer:

Lurer du på hvorfor likestilling og mangfold i forskning er viktig, se her: Argumentasjon for økt kjønnsbalanse og mangfold

Møte mellom tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og Kif-komiteen, ved Ella Ghosh, Nicolas Gibney, Ragnhild Hennum, Heidi Holt Zachariassen og Tove Håpnes, 20. november 2023. (Foto: Elise Naumann, Kunnskapsdepartementet)

Hva sier andre om Kif-komiteen?

Flere land har ulike satsinger på likestilling i forskning, Kif-komiteen er likevel ganske unik.

Finsk rapport:
Det finske utdannings- og kulturdepartementet kom med en rapport om arbeidet med likestilling og mangfold i akademia: «Report on the state of equality and diversity in Finnish higher education institutions» (2022)

En av anbefalingene fra rapporten er å opprette en komité i Finland, tilsvarende den norske Kif-komiteen:

«Recommendation 1: The Ministry of Education and Culture will convene and fund an independent, cross-sectoral cooperation group to support equality work in higher education institutions.»

«The group could be modelled on the Norwegian KIF Committee …»

I rapporten blir Kif-komiteen trukket fram som eksempel på god praksis på nasjonalt nivå, sammen med Athena SWAN fra Irland, the Women, Science and Innovation Observatory from Spain og BALANSE-programmet fra Norges forskningsråd.

Britisk rapport:
I rapporten «Equality, diversity and inclusion in research and innovation: international review», under overskriften «Wider impact», blir Kif-komiteen trukket fram som ett av fem eksempler på:
«… organisations that have created wider impact on EDI in research and innovation through work at a national or regional level.» (UK Research and Innovation, 2019)

Les også Kif-komiteens anbefalinger for kjønnsbalanse

Nettstedet Kifinfo

Nettstedet www.kifinfo.no formidler nyheter, forskning og verktøy for likestilling og mangfold i forskning. Kilden kjønnsforskning.no drifter nettstedet Kifinfo på oppdrag fra Kif-komiteen.

Les mer & ta kontakt