Ny statistikk: Mangfold i norsk akademia

Det skal legges fram statistikk om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i akademia på seminar 7. desember. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Frokostseminar 7. desember i Oslo. Velkommen til lansering av ny statistikk!

Kif-komiteen inviterer til frokostseminar om mangfold i akademia. Kunnskapsdepartementet ga oppdraget med å fremskaffe relevant statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og nå er resultatet klart.

Mangfoldsstatistikken fra SSB og NIFU vil gi oversikt over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i norsk akademia: tilsatte ved universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Seminaret er åpent for alle. Det er relevant for blant andre personer med lederansvar eller oppgaver knyttet til likestilling/mangfold innen UH-sektoren og forskningsinstitutt, forskere på mangfoldsfeltet og aktører i offentlig sektor.

Bakgrunn

I mars i år la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem rapporten «Å være utlending er ingen fordel», en rapport om karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia. Utredningen ble gjennomført av AFI i samarbeid med NIFU, etter oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). I etterkant ble en arbeidsgruppe utnevnt av Kif-komiteen for å foreslå tiltak som kan bidra til å fremme større etnisk mangfold i akademia.

Komiteen mener at datagrunnlaget på området har hittil vært mangelfullt og fragmentert og ønsket at Kunnskapsdepartementet skulle bestille statistikk som kunne gi et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk på feltet. Statistikken vil være nyttig, både for institusjoner i sektoren, for myndighetenes arbeid med mangfold i akademia og for komiteens arbeid for kjønnsbalanse og mangfold.

Praktisk informasjon

Sted: NIFU (11. etasje) i Økernveien 9, 0653 Oslo (Tøyen Torg)

Tid: 7. desember 2016, kl. 08.30-10.15

Frokostservering fra 08.30. Første innlegg starter 08.50.

Meld deg på her innen 2. desember!

Seminaret vil strømmes.

Program

NIFU og SSB skal legge frem de helt ferske tallene, og statssekretær Bjørn Haugstad skal si noe om bakgrunnen for mangfoldsstatistikken. I tillegg skal Kifs leder Curt Rice fortelle hvorfor statistikken er viktig for Kif-komiteen, og Elisabet Ljunggren, fra Kif-komiteens arbeidsgruppe for oppfølging av mangfoldsutredningen, vil legge fram forslag til tiltak i UH- og forskningssektoren. Yael Harlap og Marjan Nadim, to forskere med kunnskap om etniske minoriteter i UH-sektoren, vil gi korte innspill til slutt med utgangspunkt i egen forskning.

Curt Rice: Velkommen

Bjørn Haugstad: Behovet for ny statistikk

Hebe Gunnes: Hovedfunn i den nye mangfoldsstatistikken

Elisabet Ljunggren: Anbefalinger til tiltak for å fremme økt etnisk mangfold i forskningen

Yael Harlap: A research perspective on diversity in academia

Marjan Nadim: Norskfødte med innvandrerforeldre inn i forskning

 

Opptak av seminaret

Her kan du se opptak av seminaret Mangfold i norsk akademia