Vurdering og innstilling til likestillingsprisen 2013

Formålet med prisen er å stimulere UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass (jf. Likestillingsloven § la). Likestillingsprisen er opprettet for å stimulere og aktivisere institusjonene og gi likestillingsarbeidet ekstra kraft. Videre skriver departementet at formålet med prisen er å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og dermed stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i UH- og instituttsektoren. Prispengene skal gå til konkrete likestillingstiltak som er gjennomført med målbare/tallgitte resultater.

Saksgang og informasjonsarbeid

Årets likestillingspris ble utlyst 12. august, og fristen for å melde sitt kandidatur var 15. november. Alle UH-institusjoner og forskningsinstitutter fikk tilsendt skriftlig informasjon. Kriteriene for prisen ble i år ytterligere tydeliggjort for å sikre at kandidatene som ikke er pålagt å ha handlingsplaner må sende inn tilsvarende planverk. Dette ble gjort for å synliggjøre enda bedre at prisen også er myntet på instituttsektoren. Prisen ble annonsert på nettstedet Ressursbanken for likestilling i forskning og på hjemmesidene til UHR og Kunnskapsdepartementet.

Kif-komiteen nedsatte en arbeidsgruppe blant sine medlemmer til å utarbeide et forslag til innstilling. Denne gruppen har bestått av Gerd Bjørhovde (leder) fra UiT Norges arktiske universitet, Kjell Bratbergsengen fra NTNU og Elisabet Ljunggren fra Nordlandsforskning. Sekretariatet har bestått av Nina Widding (UHR) og Hege Elisabeth Løvbak (UHR). Kif-komiteen vedtok innstillingen på sirkulasjon den 18. desember 2013.

Innen fristen hadde følgende institusjoner meldt sitt kandidatur: Institutt for kreftforskning ved Universitetet i Oslo, Simula Research Laboratory og Enhet for GenomDynamikk og Patogenese ved Universitetet i Oslo.

Grunnlag for vurdering

For å kunne oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten er institusjonene pliktige til å arbeide aktivt for likestilling. Kif-komiteen har besøkt 40 universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i perioden fra oppstart av den første komiteen i 2004 til 2013. Besøkene har gitt begge parter økt bevissthet om hvordan det arbeides med likestilling i sektoren.

Kif-komiteen mener at for å lykkes i likestillingsarbeidet må planene og arbeidet forankres i ledelsen, på alle nivå, og integrering av likestilling og igangsetting av enkelttiltak må sees i sammenheng. Det er vel så viktig å initiere strukturelle som individuelle tiltak. Kif-komiteen har pekt på at planene må være ambisiøse men samtidig realistiske, og at disponering av ressurser internt, et budsjett for likestillingstiltak, kan være avgjørende for i hvilken grad man lykkes.

Arbeidsgruppen som har vurdert søknadene til Likestillingsprisen 2013 har lagt vekt på følgende kriterier i sin vurdering av kandidatene:

  • Dimensjonering av avsatte ressurser sett i forhold til institusjonens størrelse.
  • Integrering av likestillingsarbeidet/likestillingsaspektet i ordinære prosesser ved institusjonen.
  • Forankring av prosessene i organisasjon og ledelse.
  • Evne til nytenkning og kreativitet i utforming av strategi og rekrutteringstiltak.

Fordi det i år – i likhet med foregående år – er få kandidater til prisen, har komiteen vært opptatt av at årets vinner på ingen måte skal stå tilbake kvalitetsmessig sammenlignet med tidligere års prisvinnere.

Vurdering av kandidatene

Universitetet i Oslo, Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning (CCB)
Gjennom sin status som senter for fremragende forskning har CCB arbeidet bevisst med likestilling, og har siden oppstart høsten 2007 hatt et likestillingsutvalg som har arbeidet kontinuerlig og målrettet med likestilling. En ekstern midtveisevaluering av senteret bekreftet dette arbeidet. CCB har en målsetting om at det til en hver tid skal være minst 40 prosent kvinner i alle vitenskapelige stillinger, og at det på sikt skal være 50 prosent kvinner i de høyeste vitenskapelige kategoriene. I kategorien prosjektledere kan CCB vise til en sterk økning fra 17 prosent kvinnelige prosjektledere i 2008 til 40 prosent i 2012. CCB har siden oppstart gjennomført en rekke tiltak, som kvalifiseringsstipend, overgangsstipend og kurs, for å øke kjønnsbalansen ved institusjonen. De har de siste årene hatt et særskilt fokus på tiltak for yngre forskere og lyser i perioden 2012-2017 ut 1 MNOK årlig i støtte til lønn, utstyr eller drift.

Vurdering
CCBs søknad viser en klar bevissthet om at det er nødvendig å arbeide konkret og langsiktig for å bedre kjønnsbalansen i forskningssektoren. De har gjennomført flere gode tiltak på individnivå som har gitt tydelige resultater. Det er i de høyere stillingskategoriene at CCB har den største ubalansen, mens det på lavere nivå (stipendiat og postdoktor/forsker) er mer kjønnsbalansert, og med en overvekt av kvinnelige stipendiater. Den strategiske tankegangen om at økning i andel kvinnelige prosjektledere er avgjørende for kvalifisering til faglig toppstilling, er viktig likestillingsarbeid når tiltak gjøres målrettet og gis tid til å virke. Dessverre oppfyller ikke søknaden de formelle kriteriene om at likestillingsarbeidet må fremgå av planverk, som strategiplan eller handlingsplan. Søknaden inneholder ikke dokumentasjon som viser forankring i institusjonens ledelse. I tillegg savner komiteen en oversikt over om de ansatte er i faste eller midlertidige stillinger.

Simula Research Laboratory
Styret ved Simula satte kjønnsbalanse på dagsorden for fullt i 2009 med en Gender Action Plan. Målsettingen var å øke andelen kvinnelige ansatte i vitenskapelige stillinger fra 19 prosent til 25 prosent i løpet av perioden 2009-2015. Dette målet har de allerede nådd, og de har per i dag 26 prosent kvinnelige vitenskapelige ansatte. Simulas fagområde er IKT som har en særlig skjev kjønnsfordeling på masternivå, anslagsvis bare 20 prosent kvinner. Simula viser helhetlig satsing på kjønnsbalanse gjennom flere av tiltakene de har iverksatt, både på individnivå og for organisasjonen som helhet. Simula er opptatt av å løfte fram gode rollemodeller, og har tatt tak i rekrutteringsproblematikken på sitt fagfelt med blant annet en egen stillingskategori for Research Trainee. De har også i samarbeid med skolemyndighetene i Asker, Bærum og Akershus Fylkeskommune og Oslo laget et skoleprosjekt for videregående skoleelever for å inspirere flere til å velge videre studier innenfor realfag. Simula har signert EU-kommisjonens Code of Best Practices for Women and ICT

Vurdering
Simula viser en bevisst og langsiktig satsing på kjønnsbalanse gjennom både gamle og nye planer. Planene er godt forankret i ledelsen i organisasjonen og med bevisstgjøring i alle ledd. Simula er et ungt, men anerkjent forskningsinstitutt som har gode resultater å vise til. De beviser at får man gode arbeidsvilkår, produserer man også bra. Likestillingsarbeidet er en vesentlig del av dette. Simula har i søknaden vist vilje til å sette av egne ressurser til arbeidet
med å bedre kjønnsbalansen, og de har gitt god oversikt over ønsket bruk av prismidlene. Den nye strategien for 2013 - 2022 har et mål om minst 30 prosent kvinnelige vitenskapelig ansatte innen utløp av perioden. Komiteen mener at Simulas utvikling, satsinger og internasjonale rekruttering gjør at de med fordel kan øke ambisjonsnivået.

Universitetet i Oslo, Rikshospitalet, Enhet for GenomDynamikk og Patogenese (GDP)
Som et av de aller første og største Senter for fremragende forskning (SFF) har GDP vært opptatt av å inspirere og kvalifisere kvinner til å innta topp-posisjoner innen medisinsk forskning. De var tidlig ute med å lage en handlingsplan for likestilling og karriereutvikling, og mener den har gitt synlige resultater. GDP har med likestillingsmidler fra Universitetet i Oslo tatt initiativ til og innført et likestillingsprogram. De har arrangert seminar om kvinner som gjør banebrytende arbeid i frontlinjeforskning og har lang tradisjon på å invitere kvinnelige toppforskere til senteret. GDP har fått bedre måltall når det gjelder nye kvinnelige gruppeledere og flere kvinnelige forskere innhenter forskningsstøtte og leder (PI) egne prosjekter. Viktigheten av å arbeide langsiktig med kjønnsbalanse står sentralt, og en motiverende kultur for kvinnelige ledere kan være medvirkende til at GDP har et økt fokus på kvinner i lederstillinger. Som del av det medisinske fakultetet har kvinner ved GDP hatt mulighet til å søke stipend rettet mot å få flere kvinner i toppstillinger.

Vurdering
GDP mener at handlingsplan for likestilling og karriereutvikling og likestillingsprogrammet har gitt resultater, men komiteen savner tallfesting av dette. Komiteen kan heller ikke se at planverket er vedlagt søknaden, og ønsker også å se at mer av arbeidet som sies å ha blitt iverksatt ble dokumentert og redegjort for. GDP ønsker å videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort og satse ytterligere på å bedre kjønnsbalansen ved enheten. Prosjektskissen for 2014-2016 viser at GDP har god oversikt over virkemidler på området og at de har en vilje til å satse på egne tilpassede varianter av tiltak. Komiteen etterlyser også tiltak på institusjonsnivå. Denne søknaden står sterkt på planverket framover, men det skorter på dokumentasjon av måloppnåelsen; som antall kvinner i faste stillinger.

Etter denne gjennomgangen av årets kandidater vil Kif-komiteen konkludere med følgende innstilling:

Likestillingsprisen tildeles Simula Research Laboratory for å ha gjennomført et ambisiøst og veldokumentert arbeid for å fremme kjønnsbalanse ved institusjonen. Kif-komiteen konstaterer med glede at det nå for første gang er et forskningsinstitutt som tildeles prisen.

Vinner 2013

Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2013 ble delt ut på Kontaktkonferansen 14. januar 2014 og gikk til Simula Research Laboratory.

Se også