Utlysning av midler til nettverk for å styrke kjønnsbalansen blant forskere

Søknadsfrist 1. november 2011.

Våren 2009 utlyste Kif-komitéen midler til nettverk for kvinnelige forskere. Vi mottok 58 søknader hvorav 15 mottok støtte. Ut fra responsen anser vi dette for å ha vært et vellykket tiltak og vi har derfor valgt å utlyse nye midler.

Mange forskere hevder at nettverk er viktig for å lykkes med forskerkarrieren. Nettverkene kan være ved egen institusjon, nasjonalt eller internasjonalt. Ofte er slike nettverk uformelle og kollegiale, og de kan være springbrett for forskersamarbeid, publisering og andre forskningsrelaterte oppgaver. Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn savner et mer inkluderende arbeidsmiljø, og at en slik mangel er en vesentlig grunn til at de forlater forskningen. Det å opprette nettverk for kvinner kan spille en utslagsgivende rolle for bedre trivsel i tillegg til å styrke det faglige arbeidet. Dette er noe av bakgrunnen for at daværende Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning besluttet å undersøke om det er et behov for å støtte nettverk for kvinnelige forskere i Norge.

Fordi nåværende komité har navnet Komité for kjønnsbalanse vil det denne gang være mulig å søke om nettverksmidler til aktiviteter som skal bidra til bedre kjønnsbalanse i forskning.

Målgruppe for utlysningen

De som kan søke midler til nettverksvirksomhet er:

Allerede eksisterende nettverk, eller den/de som ønsker å etablere nettverk for kvinner innen tradisjonelt mannsdominerte fag og fagområder eller for menn ennen tradisjonelt kvinnedominerte fag og fagområder. Nettverket kan være for flere nivåer i karrierestigen, fra doktorgrad til professor. Målet er å fremme karrieren til det kjønn som er underrepresentert på neste nivå på karrierestigen, dvs  der det for eksempel er kjønnsbalanse på doktorgradsnivå men store kjønnsforskjeller på førsteamanuensisnivå. Slike nettverk kan dessuten bidra til å skape en større kritisk masse innenfor fag og fagområder der kjønnsbalansen er svært skjev.

Selv om nettverk ofte er uformelle, må nettverkene det søkes støtte til være åpne nettverk for forskere fra målgruppen for aktiviteten på gjeldende nivå og/eller fag/fagområder. Kif-komitéen ønsker ikke å legge føringer på hva slags type nettverk dette skal være, eller innholdet på nettverksaktivitetene. Søkere må være flere personer som går sammen. Søknaden må støttes og underskrives av nærmeste leder ved institusjonen. Søknader der institusjonen selv bidrar med deler av finansieringen vil bli prioritert.

Søknaden skal inneholde:

1. En kortfattet (maks 3 sider) beskrivelse av

  • behovet for et nettverk, og en begrunnelse/dokumentasjon på kjønnsbalansen på neste nivå innenfor fagområdet.
  • bakgrunnen for tiltaket, hva midlene skal brukes til og hva man ønsker å oppnå
  • målgruppen, eller hvem man ser for seg skal inngå i nettverket.
  • om tiltaket er institusjonelt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

2. Budsjett for bruken av midlene.

Eksempler på hva det kan søkes støtte til:
-    nettverksmøte
-    seminar (forskningspolitisk eller forskningsbasert)
-    initiativ til internasjonalt nettverkssamarbeid (det kan ikke søke om reisestøtte til deltakelse på konferanser)

Rapportering med regnskap samt faktura (midlene utbetales etter at aktiviteten er gjennomført) sendes Kif-komitéen etter at aktiviteten er avviklet, og senest innen 1. november 2012.

Avhengig av søknadenes kvalitet er det satt av en totalramme på 500 000 kroner til tiltaket. Det er mulig å søke om inntil 50 000 kroner.

Søknadsfrist 1. november 2011.

Søknaden sendes elektronisk til:
Komité for kjønnsbalanse i forskning og merkes med ”Søknad om nettverkstøtte” til e-postadresse: kif@uhr.no 

Kontaktperson er Linda Marie Rustad: linda.rustad@uhr.no

Søk om nettverksmidler

Komité for kjønnsbalanse i forskning lyser ut midler til nettverk for å styrke kjønnsbalansen blant forskere. Det er satt av en totalramme på 500 000 kroner til tiltaket, og det er mulig å søke om inntil 50 000 kroner.

Søknadsfristen er 1. november 2011.

Søknaden merkes med “Søknad om nettverksstøtte” og sendes til Kif-komiteen: kif@uhr.no

Kontaktperson er Linda Marie Rustad: linda.rustad@uhr.no