Til Kunnskapsdepartementet: Evaluering av kvalitetsreformens innvirkning på likestilling (28.06.07)

Vår dato:           28.06.07             

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning sendte en henvendelse til Kunnskapsdepartementet 30. mars i fjor (ref.nr 06/58) hvor komiteen anmodet KD om å vurdere behovet for å se nærmere på kvalitetsreformens mulige kjønnsmessige konsekvenser. I sitt brev refererte komiteen til KDs brev til Norges Forskningsråd av 21.03.02 ref. nr 01/3805, der departementet åpnet opp for å innhente informasjon utover det mandatet Forskningsrådet fikk i forbindelse med evalueringen av kvalitetsreformen. Komiteen mottok et positivt svar på sin henvendelse fra Kunnskapsdepartementet 9. mai 06.

Evalueringen av kvalitetsreformen har fått stor oppmerksomhet i UoH-sektoren. Overfor komiteen har institusjonene etterspurt kunnskap om kvalitetsreformens mulige innvirkninger på likestillingen. Like fullt er ikke likestillingsdimensjonen integrert i de evalueringer av kvalitetsreformen enkelte institusjoner har gjennomført. At departementet sørger for en slik integrasjon i sitt arbeid med stortingsmeldinger generelt, og denne spesielt, er et viktig positivt signal til institusjonene. 

I sluttevalueringen som kom i januar i år er imidlertid ikke likestillingsperspektivet integrert. KiF-komiteen ser med bekymring på dette. For det første gir manglende integrering av likestillingsperspektivet i en slik viktig evaluering feil signaler til sektoren i forhold til den prioritet feltet kvinner i forskning har nasjonalt og lokalt. For det andre er det, slik komiteen ser det, viktig å forsikre seg om at kvalitetsreformen, og de justeringer som foretas i kjølvannet av den, ikke fører til uønskede virkninger på likestillingsområdet. Det er med andre ord viktig at det ikke settes i gang endringsprosesser som reverserer det likestillingsarbeid komiteen nå ser at UoH-sektoren er i gang med.

I rapporten Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter som forrige KiF-komité overleverte departementet i februar i år, ble kvalitetsreformen tematisert eksplisitt, og komiteen opprettholdt sin anmodning til departementet om å innhente kunnskap om kvalitetsreformens konsekvenser for ulike likestillingsmål i UoH-sektoren. Komiteen er i dag kjent med at KD, så sent som våren 2007, har innhentet informasjon til bruk i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitetsreformen som er ventet høsten 07 (rapporten Finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren – teoretiske vurderinger utarbeidet av en forskergruppe ved UiB). Er dette en indikasjon på at det tidsmessig er mulig å også innhente informasjon om kvalitetsreformens mulige innvirkning på likestilling?

Med henvisning til tidligere korrespondanse ber KiF-komiteen KD om å melde tilbake hvordan likestillingsperspektivet er tenkt ivaretatt i det videre arbeidet med meldingen.

For komiteen,

Gerd Bjørhovde (sign)                                                            Linda M. Rustad

leder                                                                                                  seniorrådgiver