Referat fra møte 28. august 2007

Tidspunkt:
28. august 2007 kl. 14.00-15.30

Sted:
Møtet ble avholdt på Hotel Grosser Kurfürst, Berlin i forbindelse med at komitéen deltok på the 5th Conference on Gender Equality in Higher Education.

Tilstede:
Professor Gerd Bjørhovde (leder), Ui
Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
Helene Bustad Johannessen, Studentenes Landsforbund

Fra UHR:
Seniorrådgiver Linda M. Rustad
Rådgiver Ellen Birgitte Levy - sekretær

Observatør:
Seniorrådgiver Tone Eng, Kunnskapsdepartementet
Marte Ericsson Ryste, Prosjektleder for Ressursbank for likestilling i akademia - KILDEN

Forfall:
Seniorrådgiver Karen-Lise Scheie Knudsen, Høgskolen i Agder
Professor Knut Holtan Sørensen, NTNU

 Saksliste:

KIF 19/07
KIF 20/07
KIF 21/07
KIF 22/07
KIF 23/07
KIF 24/07
KIF 25/07
KIF 26/07
KIF 27/07
KIF 28/07

Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
Orienteringssaker
Budsjett (11/07)
Sluttrapporten KIF 2004-2006 – oppfølgingstiltak (13/07)Rekrutteringsmeldingen
Tolkning av EFTA-dommen (17/07)
Strategisk handlingsplan for KIF-komitéen
Møteplan høst 2007
Eventuelt

Saker: 

KIF 19/07 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

KIF 20/07 Referatsaker
a. Referat fra møte i KIF-komitéen 11. og 12. juni 2007
vedlegg 1

b. Interne notater fra møte med NIFU-step 14. august 2007. Se sak 23/07.
vedlegg 2

Vedtak: Komitéen tar referatene til etterretning/orientering

KIF 21/07 Orienteringssaker
a. Deltakelse på Birkeland Innovasjonsdag 14. september 2007. Birkeland innovasjon, http://www.birkelandinnovasjon.no/, som er knyttet til UiO, har til oppgave å materialisere forskningen: encourage effective technology transfer for the public benefit and generate value from science.

Birkeland Innovasjonsdag er en nasjonal møte- og markedsplass for næringslivsaktører, entreprenører, investorer, forskere og politikere. Årets tema er “Kunnskap i bruk - Samarbeid mellom universitet og næringsliv”. Det blir presentasjon av aktuelle teknologi- og innovasjonsprosjekterforedrag og diskusjon.

Kvinner i forskning er invitert til å ha en stand på konferansen. Det vil bli utarbeidet en poster. KIF-sekretariatet er også i dialog med likestillingsrådgiver ved UiO, Anna Vibeke Lorentzen, om dette.

b. Ressursbankens fremtid. Mandag 13. august ble det avholdt et møte mellom KILDEN, Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet, der fremtiden til Ressursbank for likestilling i akademia ble diskutert. Sekretariatet jobber nå sammen med KILDEN og likestillingsrådgiver Lise Christensen i Norges forskningsråd om å utarbeide et notat hvor ulike modeller for endring av Ressursbankens eierskap skisseres. Partene har en felles forståelse av at det beste er en form for samfinansiering av Ressursbanken, men at KiF-komiteens mandat fortsatt skal være retningsgivende og at det tette samarbeidet mellom Ressursbanken og komiteen opprettholdes. Notatet presenteres i egen sak på KiF-komiteens møte 20.november.

c. KIF-komitéen har mottatt kopi av et brev fra NFR til Kunnskapsdepartementet vedr. norsk representasjon i Helsinkigruppen, som er et rådgivende organ under EU-kommisjonen, blant annet i saker som gjelder policy og kvinneandelen i forskning. I brevet blir det foreslått at det i tillegg til den norske hoveddelegaten, som er fra Forskningsrådet, deltar én representant fra KIF-komitéen. Det foreligger foreløpig ikke svar fra KD

Brevet var vedlagt innkalling

d. Katrine Elida Aalands funksjonstid i Studentenes Landsforbund er ute, og hun trer dermed ut av KIF-komitéen. StL opplyser i brev av 9. august 2007 at Helene Bustad Johannessen vil tre inn som nytt medlem. 

Merknad til pkt. c. : Tone Eng forsøker å spore opp status for behandling av saken i Kunnskapsdepartementet.

Vedtak: Komitéen tar sakene til orientering

KIF 22/07 (Jf. KIF 13/07) Budsjett
I møtet 11. og 12. juni, KIF 11/07, ble budsjettvedtak for 2007 utsatt i påvente av svar fra KD på søknad om overføring av kr 1 755 000 i udisponerte midler etter forrige komité. I svarbrev datert 17.07.07. opplyser KD at midlene ikke kan overføres og ber om at de blir tilbakebetalt til KD.

Budsjettforslag ble fremlagt i møtet. Budsjettrammen for hele funksjonsperioden er kr 9 000 000, dvs. kr 3 000 000 i 2007 (- april 2008). Komitéen har faste utgiftsposter til sekretariat og drifting av Ressursbanken, som til sammen utgjør ca. kr 1400 000. Det avsettes årlig en pott på kr 1000 000 til ulike prosjekter. Komitéleder gis en generell fullmakt til å ta beslutninger om disposisjoner forutsatt at de er i samsvar med de planer komitéen er enige om, og at komitéen orienteres i etterkant.

Vedtak: Komitéen vedtar det fremlagte budsjettforslaget som skissert over og med de endringer som man ble enige om i møtet.   

Vedlegg

KIF 23/07 (Jf. KIF) 13/07) Sluttrapporten KIF 2004-2006 – oppfølgingstiltak
I henhold til KiF-vedtak 13/07 har KIF-sekretariatet 14. august hatt et møte med NIFU STEP. Hensikten med møtet var å undersøke muligheten for å igangsette/samarbeide om prosjekter knyttet til kartlegging av kjønnsfordeling i akademia og evaluering av kvalitetsreformen ut fra et likestillingsperspektiv. 

Etter samtale med Mads Gravås i KD innså man at det ville være for sent å påvirke kommende stortingsmelding om evaluering av kvalitetsreformen. Se også referat fra møtet, KIF20/07. Uavhengig av samarbeidet med NIFU STEP er det utarbeidet et forslag til utlysning av en studie om organisering av likestilling, pkt. 3. (vedlagt innkalling)

 1. Arbeidsmarked for doktorgradskandidater. På oppdrag fra UHRs forskningsutvalg står NIFU STEP som ansvarlig for dette prosjektet som etter planen skulle sluttføres i september 2007. KIF-komitéen bidrar med finansiering i to uker til utvidelse av prosjektet, noe som innebærer at prosjektperioden må forlenges. KIF-komitéen stiller som betingelse at aspektet om forskjeller og likheter blant menn og kvinner systematisk integreres i rapporten som helhet, og i konklusjonene. 

  Vedtatt på fullmakt fra leder 14.08.2007: KIF-komitéen bevilger kr 70000 til prosjektet, på de betingelsene som er nevnt i saksutredningen. 
 2. Akademikerprofesjon i endring (Changing Academic Profession - CAP). NIFU STEPs Agnete Vabø er ansvarlig for denne norske komponenten av prosjektet som er en kvalitativ komparativ studie med 20 deltakende land. Prosjektet har relevans til oppfølging av kvalitetsreformen, og for KIF-komitéens arbeid. NIFU STEP har invitert komitéen til å utarbeide forslag til relevante spørsmål som kan inngå i foreliggende forslag til spørreskjema (sendt ut som eget vedlegg til innkalling). Frist for å melde inn forslag til spørsmål er 15. september.

  Formalisering av prosjektsamarbeid og fordeling av ansvar vil foregå høst 2007. Komitéen nedsetter en referansegruppe som fastsetter hvilke spørsmål som skal spilles inn til NIFU STEP, og tar del i utarbeidelse av endelig samarbeidsavtale. Avtalen må omfatte ansvarsfordeling, budsjett og faglige målsettinger i henhold til KIF-komitéens mandat. Forslag til samarbeidsavtale foreligger for godkjenning av komitéen i møte 20. november 2007. Referansegruppen vil følge prosjektet gjennom hele prosjektperioden og holde Kif-komitéen orientert om progresjonen. Hvis begge samarbeidspartene ønsker det, kan det åpnes for at referansegruppens medlemmer etter nærmere avtale, bidrar i analysen av det innsamlede materialet.

  Referansegruppe: Gerd Bjørhovde, ett eksternt medlem og Sekretariatet,. Linda Rustad forhører seg med forsker Brita Brenna (UiO) om deltakelse i referansegruppen.

  Vedtak: KIF-komitéen gir sin tilslutning til deltakelse i prosjektet slik det er skissert i saksutredningen og med de justeringer som fremkom i møtet
 3. Organisering av likestilling. KIF-komitéen lyser ut midler til en studie av virkemidler for integrering av kvinner i forskning og organisering av likestillingsarbeidet i UoH-sektoren. Kunnskap om dette ble etterspurt etter samtaler som den forrige komitéen hadde med ulike instanser i sektoren, og finnes som et forslag i sluttrapporten fra forrige komité. Studien skal konsentrerers rundt tre hovedaspekter.

  a. Tiltak og virkemidler som er igangsatt for å integrere kvinner i forskning i UoH - sektoren i Norge, dvs. universitetene og de statlige og de vitenskapelige høgskolene.

  b.  Måter å organisere likestillingsarbeidet på ved institusjonene

  c. Komparativ analyse av ulike lands statlige/nasjonale tiltak for å styrke kvinner i forskning.

  Utlysningen rettes mot norske utdanningsinstitusjoner og eventuelt forskningsinstitutter. Tidsperspektivet for gjennomføring av studien må relateres til komitéens funksjonsperiode, med tanke på at komitéen skal nyttiggjøre seg resultatet. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utformer endelig utlysningstekst, fastsetter vurderingskriterier og foretar vurdering av søknadene.

  Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, plan for formidling og budsjett. Forslag til utlysningstekst med en tidsmessig eller økonomisk ramme presenteres i KIF-komitéens møte 20. november. Søknadsfrist fastsettes etter dette. Det må tas høyde for at idéer til prosjektinnhold kan komme frem ved institusjonsbesøk i forbindelse med dette møtet. Prosjektet bør antydningsvis ha en kostnadsramme på kr. 500 000.

  Arbeidsgruppe: Eva Skærbæk, Ernst Kristiansen og sekretariatet.
  Forslag til utlysningstekst var vedlagt innkallingen.

  Vedtak: KIF-komitéen gir sin tilslutning til opplegget slik det er skissert i saksutredningen og med de justeringer som fremkom i møtet.

KIF 24/07 Rekrutteringsmeldingen
Stortingsmelding om rekruttering er varslet våren 2008. Integrering av et likestillingsperspektiv i denne meldingen er viktig. Komiteen utarbeider en plan for hvordan arbeidet legges opp, og vil som første skritt gjøre en henvendelse til Kunnskapsdepartementet der man ber en mer aktiv rolle videre i prosessen I brevet blir det bedt om et møte for å diskutere rekruttering til forskning og post. doc. og likestilling i akademia. Det bør videre påpekes at likestillingsperspektivet ikke er integrert i NIFU STEPs andre rapport som omhandler framtidige scenarier, men at dette må inn i rekrutteringsmeldingen .

Lenker:
http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/forskerrekrutteringsbehov_i_norge
http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/forskerrekruttering_i_norge_s...
http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/likestillingsscenarier_for_uoh_sektoren

Vedtak: KIF-komitéen gir sin tilslutning til tiltakene skissert i saksutredningen og med de justeringer som fremkom i møtet.

KIF 25/07 (Jf. KIF 17/07) Tolkning av EFTA-dommen
EFTA-dommen har fått betydning for institusjonenes valg av virkemidler for å integrere kvinner i forskning. I april i år hadde Kunnskapsdepartementet et møte med EU kommisjonen for å diskutere hvilke virkemidler vi kan ta i bruk i Norge for å øke andelen kvinner i forskning. Én av konklusjonene fra møtet er at man i Norge har tolket dommen snevrere enn nødvendig, og utelukket virkemidler som det nå viser seg at man likevel kan benytte. Øremerking av post.doc.-stillinger til kvinner på særlig mannsdominerte fagområder, er ett eksempel på et slikt virkemiddel.

I siste komitémøte ble det konkludert med at komiteen ønsket en tydeligere grenseoppgang for rekkevidden av dommen, og komiteen har bedt Kunnskapsdepartementet komme med en redegjøring i kommende møte. Det er viktig at informasjon om dette formidles til institusjonene på en slik måte at man forebygger tiltak som er i konflikt med EUs likebehandlinsgdirektiv, men at institusjonenes handlingsrom ikke innskrenkes unødig. En konferanse kan være en arena for formidling av denne informasjonen, men dette er ikke et tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Det er derfor ønskelig at Kunnskapsdepartementet i god tid før en slik konferanse bidrar til klargjøring.

Å utarbeide entydige kriterier om hva som er ”tillatt” kan ha en ekskluderende funksjon, og bør derfor unngås. Én tilnærming kan være å gi eksempler på tiltak som er i samsvar med likebehandlingsdirektivet, og samtidig gi en fortolkning av dommen, der man forsøker å avgrense rekkevidden til det forholdet dommen faktisk gjelder. KIF-komitéens møter med institusjonene er en god anledning til å formidle dette. Det er viktig at fortolkninger av dommen ikke lager nye feller eller begrensninger.

Vedtak:
Sekretariatet utarbeider et forslag til formulering av en fortolkning av dommen, på de premisser som er nevnt i saksutredningen. Forslaget sendes til KD for uttalelse.
Sekretariatet utarbeider en plan og budsjett for arbeidet med konferanse. Komiteen sender en forespørsel til KILDEN om de kan påta seg det praktiske arbeidet, og, i samarbeid med sekretariatet, utarbeide program. Planen, samt svar fra KILDEN, presenteres på komitèmøte i november.

KIF 26/07  Strategisk handlingsplan for KIF-komitéen

Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til en strategisk handlingsplan for KIF-komitéen. Handlingsplanen må samsvare med komitéens mandat og kan også relateres til andre relevante strategiske dokumenter. Policynotatet utarbeidet av Norges forskningsråd er et eksempel på et slikt dokument. En handlingsplan for kommende periode må i noen grad være forankret i anbefalingene i sluttrapporten fra KIF-komitéen 2004-2006. Handlingsplanen kan ta utgangspunkt i den malen som ligger til grunn for UHRs handlingsplaner for utdanning (ikke vedtatt ennå) og forskning. 

Forslaget presenteres for komitéen i møtet 20. november. Det inviteres til ekstern kritikk av forslaget, for eksempel fra likestillingsmedarbeidere ved universitetene, Forskningsrådet og instituttsektoren. Hensikten med planen er å legge en strategi for hvordan komitéen vil innfri mandatet. Planen må omfatte både kjønns- og likestillingsperspektivet. http://www.uhr.no/forskning/forskningsutvalget/arsplan_og_handlingsplan

Arbeidsgruppe: Gerd Bjørhovde, Helene Bustad Johannessen, Tone Eng, og sekretariatet.

Vedtak: Komitéen gir sin tilslutning til prosessen skissert i saksutredningen, med de justeringer som fremkom i møtet. 

KIF 27/07 Møteplan høsten 2007

Tirsdag 11. september
Kl. 11.00: Formøte for komitéen hos NFR – Møtelokale Bjørnson.
kl. 11.30-13.00: KIF-komitéens leder, sekretariatet og de av gruppens medlemmer som måtte ha anledning, møter Norges forskningsråd.
Sted: NFRs lokaler.

kl. 13.30-15.00: KIF-komitéens leder, sekretariatet og de av gruppens medlemmer som måtte ha anledning møter NOKUT (Oddvar Haugland, Petter Aaslestad og Eva Liljegren)
Sted: UHRs lokaler

Tirsdag 20.november
Det er ønskelig at komitémøtet legges til Universitetet i Agder eller Høgskolen i Bodø, og at møtet går over én ettermiddag og én formiddag, dvs. fra 19.-20 eller fra 20.-21. november. 

Sekretariatet fastsetter sted og tid i dialog med komiteen og med de aktuelle institusjonene.

Noen saker:

 • Utlysning av prosjektmidler – Organisering av likestilling
 • Samarbeidsavtale med NIFU STEP vedrørende KiFs deltakelse i forskningsprosjektet Comperative Academic Profession
 • Forslag til handlingsplan
 • Utarbeide arbeidsplan på grunnlag av handlingsplan
 • Mediestrategi
 • Konferanse høst 2008

Institusjonsbesøk
Ved besøk i Agder er det relevant å besøke Agderforsk i tillegg til Universitetet. Dersom møtet legges til Bodø, bør vi besøke Nordlandsforsk og Høgskolen i Bodø. Komitéen kommer tilbake til institusjonsbesøk i møtet i november.

Vedtak: Komitéen vedtar møteplan som skissert over.

KIF 28/07 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Med hilsen

Gerd Bjørhovde (s)     Ellen Birgitte Levy
leder                              sekretær