Referat fra møte 11. og 12. juni 2007

Tidspunkt: 
11. juni kl. 15.30-18.00
12. juni kl. 09.30-14.00

Sted:
UHRs lokaler, Pilestredet 46 B, Oslo
 
Tilstede:
Professor Gerd Bjørhovde (leder), UiT
Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, Norges forskningsråd
Seniorrådgiver Karen-Lise Scheie Knudsen, Høgskolen i Agder
Ernst Kristiansen, konserndirektør i SINTEF og plassjef for SINTEF Oslo
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
Professor Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, HF-fakultetet, NTNU
Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund

Fra UHR:
Seniorrådgiver Linda M. Rustad
Rådgiver Ellen Birgitte Levy (sekretær – vikar for Mari S. Rigstad frem til 15. mai 2008).  Tilstede til sak 14/07
 
Observatør:
Observatør Tone Eng fra Kunnskapsdepartementet var til stede tirsdag 11. juni
 
Saksliste:
KIF 7/07
KIF 8/07
KIF 9/07
KIF 10/07
KIF 11/07
KIF 12/07
KIF 13/07
KIF 14/07
KIF 15/07
KIF 16/07
KIF 17/07
KIF 18/07
Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
Orienteringssaker
Ny komité og nytt mandat
Budsjett
Møteplan høst 2007
Kunnskapsdepartementet om sluttrapporten for 2004-2006.
Presentasjon av Norges forskningsråds policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning
Ressursbanken for likestilling i akademia
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Tolking av EFTA-dommen
Eventuelt
 
 

Saker:

KIF 7/07
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

KIF 8/07
Referatsaker
Referat fra møte i KIF-komitéen 27. mars 2007
Referat fra møte med statsråd Djupedal 29. mai 2007      
Vedtak: Komitéen tar referatene til etterretning
 
KIF 9/07
Orienteringssaker
Nasjonalt nettverk for likestillingsarbeidere.
Linda M. Rustad orienterte muntlig i møtet.

Nasjonal plattform for forskernettverk for kvinner
 Vedtak: Komitéen tar sakene til orientering
 
KIF 10/07
Ny komité og nytt mandat
Komitéens medlemmer presenterte seg selv og sine egne forutsetninger for og forventninger til arbeidet i komitéen. Mandatet ble diskutert.
 
Den viktigste endringen i mandatet for ny periode, er at ansvarsområdet er utvidet til å omfatte samtlige forskningsinstanser, ikke bare UH-sektoren. Likeledes er NFR og samtlige departementer også tatt inn i gruppens ansvarsfelt.
 
Uavhengig av endringer i mandatet for perioden 2007-2010 fra mandatet for siste periode, er det viktig med kontinuitet, og at forventninger fra siste periode blir fulgt opp. Det ble understreket at komitéen må ha bevissthet om egne forventninger til KD. KDs dialog med institusjonene må videreføres, og kvinneaspektet må inn i styringsdialogmøter med departementet. Likeledes bør komitéen være klare i sine forventninger til UHR og opprette dialog på et tidlig tidspunkt.
 
Det var enighet om at gruppens arbeid må baseres på et solid kunnskapsgrunnlag, og at gruppen bør ta initiativ til å få utført undersøkelser og kartlegginger som kan gi denne type dokumentasjon. Det er for eksempel behov for en oversikt over kjønnsfordeling på stillinger i sektoren på instituttnivå.
 
Rekrutteringsprosesser er sentralt i gruppens arbeid. En hensiktsmessig innfallsvinkel vil være å konsentrere seg om tiltak som har vist seg å føre frem i arbeidet med å integrere kvinner i forskning (”best practices”).
 
Vedtak: Komitéen tar problemstillingene med inn i sitt arbeid
 
KIF 11/07
Budsjett
Linda Rustad orienterte om status for budsjett for kommende periode.
Komitéens årlige tildeling er på 3 millioner kroner, hvorav halvdelen kommer fra NFR og den andre halvdelen kommer direkte fra KD. Fra forrige periode var det en rest på kr 1 755 000 i udisponerte midler. I brev fra UHR til KD 15. juni 2007 er disse midlene søkt overført til kommende periode. Budsjettsaken beror i påvente av svar fra KD.
 
Vedtak: Komitéen tar informasjonen til orientering.
 
KIF 12/07
Møteplan høst 2007
Komitéen tar sikte på et møte under konferansen i Berlin fra 28.-31. august

Møte med Norges forskningsråd og NOKUT (må forespørres) 11. september 11:30-13:00.

Komitémøte 20.november. Møtet legges til en institusjon i sektoren. Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bodø ble nevnt. Komitéen tar stilling til dette i neste møte, og forespørsel til institusjonene sendes etter dette.
 
KIF 13/07
Kunnskapsdepartementet om sluttrapporten for 2004-2006.
Tone Eng fra Kunnskapsdepartementet redegjorde for behandlingen av sluttrapporten fra KIF 2004-2006, i Kunnskapsdepartementet. KD avventer ferdigstillelse og formell oversendelse av NFRs policynotat og påfølgende handlingsplan (inneværende år) for likestilling, og vil komme tilbake til komitéen med en mer utførlig oppfølging av rapporten på ettersommeren.
 
Vedtak:
Sekretariatet tar kontakt med NIFU STEP for å undersøke muligheten av å gangsette to prosjekter: a) kartlegge kjønnsfordelingen blant fast vitenskapelig ansatte ved samtlige institutt og avdelinger i UH-sektoren. b) evaluere kvalitetsreformen ut fra et likestillingsperspektiv med utgangspunkt i anbefalingene i rapporten Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter. Begge punkter tenkes benyttet i forbindelse med meldingene om kvalitetsreformen og rekruttering.
 
Sekretariatet utarbeider et forslag til en utredning knyttet til effekter av likestillingstiltak og måter å organisere likestillingsarbeide på i UH-sektoren. Forslaget presenteres på neste komitémøte.
 
Sekretariatet utformer et brev, sammen med leder, for å følge opp KiF-komitéens tidligere henvendelser til KD vedr. evaluering av kvalitetsreformen.
 
KIF 14/07
Presentasjon av Norges forskningsråds policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning
Lise Christensen, som er seniorrådgiver i Norges forskningsråd, divisjon for vitenskap, presenterte det nylig vedtatte policynotatet for likestilling og kjønnsperspektivet i forskning.
 
Etter ønske fra komitéen ble det fastsatt et møte 11. september, med følgende fokusområder:
 
NFRs handlingsplan som oppfølging av policynotatet for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. KIF-komitéen ønsker å bli holdt orientert om denne prosessen, av hensyn til komitéens videre arbeid. Vil det være sammenfallende interesser mellom anbefalingene i sluttrapporten og NFRs handlingsplan?
 
Behovet for å styrke forskningspolitikken nasjonalt i forhold til likestilling i forskning, og Forskningsrådets rolle i dette.
 
Realisering av KIF-rapportens anbefaling om å styrke forskningen på temaet Kjønn i akademia.
 
Vedtak: Møte mellom KIF-komitéen og Forskningsrådet legges til 11. september. 
Det blir sendt en forespørsel til NFR om dette, der det blir foreslått en agenda med basis i ovenforstående punkter.
 
Vedlegg: Presentasjon – Lise Christensen
Policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i akademia
 
KIF 15/07
Ressursbanken for likestilling i akademia
KILDEN er et informasjonssenter for kjønnsforskning i Norge, underlagt Norges forskningsråd. I følge KIF-komitéens mandat, skal komitéen jobbe tett med senteret.  
 
Maria Grönroos, som er daglig leder ved KILDEN ga en presentasjon av senteret og presenterte komitéens eget nettsted: Ressursbank for likestilling i akademia http://www.kvinneriforskning.no
 
Vedtak: KIF-komitéen tar informasjonen til orientering. Komitéen vedtar å åpne for at KILDEN kan være representert ved komitéens møter med én observatør. Sekretær skriver et brev til KILDEN der det blir gjort oppmerksom på dette.
 
KIF 16/07
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
UHR har en sentral rolle i komitéens arbeid. Hva er UHRs forventninger til komitéen? Hva er komitéens forventninger til UHR, og hvordan kan komitéen best benytte UHRs kanaler? 
UHRs nyvalgte styre konstituerer seg i august 2007. Det foreslås at komitéen på et tidlig tidspunkt inviterer styret til en dialog om hvordan komitéens arbeid inngår i UHRs strategi og handlingsplan for likestilling, og hvilke forventninger komitéen har til UHR. Komitéen, eller bare komitéens leder, bør i løpet av høsten møte med UHRs styre og UHRs forskningsutvalg om dette.
 
Vedtak: Komitéen sender et brev til UHRs styre og inviterer til dialog. I brevet
vil komitéen signalisere at den ønsker å presentere sitt arbeid i ett av representantskapsmøtene i 2008.
 
KIF 17/07
Tolking av EFTA-dommen
Det ble redegjort for hovedtrekkene i EFTA-dommen, som man mener har blitt fortolket strengere enn intensjonen. EFTAs overvåkingsorgan ESA slo i 2001 fast at sider ved Universitets- og høgskoleloven og norsk ordning med øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner, var et brudd på EØS-avtalen. Dommen fikk betydning for norsk praksis for igangsetting av kraftfulle likestillingstiltak. På bakgrunn av dommen skrev Norges forskningsråd en rapport Kvinner i forskning – fra kvotering til integrering (2002). I rapporten foreslås ulike tiltak, deriblant opprettelse av en komité for integreringstiltak, med KIF-komitéen som resultat. KIF-komitéen 2004-2007 gjorde seg imidlertid noen erfaringer som ga grunn til å tro at norsk fortolkning av dommen kan ha medført en strengere praksis enn nødvendig. Det var derfor behov for en avklaring omkring det handlingsrommet Norge har i for igangsetting av mer radikale tiltak. Komitéens sekretariatet fikk i stand et møte mellom EUkommisjonen (DG Research og DG Emplyoment) og KD.
 
Møtet ble avholdt 23. mars i år i. Saken ligger hos KD for videre oppfølging. Da saken ble diskutert i komitémøtet 27.mars, var det enighet om at et skritt videre kan være å arrangere en konferanse som presenterer ulike ”harde tiltak” som praktiseres i Europa.
 
Det er derfor behov for en avklaring av hvilket handlingsrom man faktisk har. Det er ønske om at KD bidrar til dette, og presenterer avklaringen, fortrinnsvis på neste komitémøte. KIF-komitéens rolle vil blant annet kunne være å bekjentgjøre utfallet for institusjonene. En konferanse kan være et ledd i dette.
 
Vedtak:
KD presenterer for KIF-komitéen en oversikt over handlingsrommet for tiltak.
Komitéen tar sikte på å arrangere en større konferanse med mulige tiltak som tema.
 
KIF 18/07
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
 
 
Med hilsen
                                                                                                                                            
 
Gerd Bjørhovde (s)                                                                            Linda Rustad og Ellen Birgitte Levy
leder                                                                                                     sekretærer