Referat 7. juni 2005

Referat fra møte i komité for integreringstiltak tirsdag 7. juni 2005 kl. 10.00 til ca. kl. 16.30 i UHRs lokaler

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Eikeland, Norsk studentunion
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad
Generalsekretær Ola Stave (første del av møtet under sak 1)

Referat skrevet: 10. juni 2005
Referat godkjent: 22. juni 2005

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble godkjent.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Ola Stave gav tilbakemelding på komiteens arbeid ved møtets start. Han gratulerte Komiteen med Ressursbanken som ble karakterisert som en nyttig informasjonskanal. Han kommenterte at årsrapporten for 2004 var innsendt for sent, noe Komiteen tok til etterretning. Videre påpekte han underforbruk i forhold til budsjettet og framholdt at Komiteens handlingsrom er stort. Komiteen redegjorde for sitt arbeid med å få etablert målrettede tiltak, noe som har tatt tid, og framholdt at det ikke er ønskelig å gi støtte til generelle tiltak.

Spørsmålet om nytt medlem etter Rune Nilsen ble tatt opp uten at det kunne avklares på nåværende tidspunkt. Hans representasjon i Komiteen er koblet til UHRs forskningsutvalg. Nilsen går ut av forskningsutvalget ved utgangen av 2005 på grunn av at han går av som prorektor ved UiB.

Spørsmål Stave tok opp ble behandlet videre under sak 4. Følgende vedtak ble fattet:

Vedtak:
Komiteen skriver brev til UHRs styre hvor det orienteres om komiteens målsettinger (policy) og arbeid (prosessen), herunder disponering av budsjettet.

2. Referat fra KiF-møtet 27. april 2005
Referatet fra møtet er lagt ut på komiteens sider under Ressursbanken.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Referat fra KIF-møte 27. april 2005
 • Internt møtenotat fra møtet 27. april

3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Kari Melby orienterte om to saker hun hadde fått henvendelse om. Det gjelder påstander om forbigåelse av kvinner i forbindelse med søknad om professoropprykk/innstilling til professorat. Kjennskap til slike saker har relevans for komiteens arbeid, uten at den vil gå inn i enkeltsaker. Komiteen vil ta problemstillingen omkring klage ved innstillinger opp med Likestillingsombudet.

Vedtak:
Komiteen inviterer Likestillingsombudet til et møte for å drøfte felles spørsmål og spesielt bli orientert om ombudets erfaring med klagesaker knyttet til kompetanse/innstilling til vitenskapelige stillinger.

Rune Nilsen orienterte om kvinneandelen ved vårens valg og tilsettinger ved Universitetet i Bergen: 1 av 7 dekaner kvinner; 2 av 7 prodekaner og ingen kvinner blant de tilsatte instituttlederne.

Nina Kristiansen la fram et forslag om å lage en modell/mal for seminar og/eller kurs om likestillingsrelaterte spørsmål som kan knyttes til Ressursbanken.

4. Tilbakemeldinger på henvendelser fra komiteen
Komiteen diskuterte oppfølging av henvendelsen til institusjonene og sluttet seg til forslaget om å engasjere en person som kan utvikle dialogen med institusjonene videre på grunnlag av et bearbeidet notat (oppsummering av situasjonen for likestilling ved institusjonene) av institusjonene svar til komiteen.

Komiteen påpekte at det er viktig å finne fram til beste praksis, men også å identifisere en ”verste praksis”. Samlet vil det gi bedre kunnskap om hva som hemmer/fremmer integrasjon av kvinner og vil kunne motivere endringer.

Komiteen vil ta initiativ til at det fremskaffes en oversikt over kjønnsfordelingen på alle ledelsesnivåer ved institusjonene (også randsoneinstitusjonene) etter innføring av ny uh-lov. Det vil kunne gi en pekepinn om hvorvidt valg vs. tilsettinger har effekt på kjønnsfordelingen.

Vedtak:
Komiteen engasjerer en person til å videreutvikle dialogen med institusjonene. Sekretæren får fullmakt til å rekruttere ekstern bistand for 6 mnd knyttet til igangsetting og gjennomføring av dialogen med UoH-sektoren. Komiteen ber UHR om å utarbeide en oversikt over kjønnsfordeling på valgte og ansatte ledere ved uh-institusjonene.

Komiteen diskutere videre oppfølging av dialogen med UFD. Komiteen vil opplyse departementet om at komiteen ønsker å komme med innspill til styringsdialogmøtene når rapporten om situasjonen ved institusjonene foreligger.

Vedtak: Komiteen tilbyr Utdannings- og forskningsdepartementet en gjennomgang av institusjonsoversiktene når rapporten foreligger, og ber UFD om tidsfrister når det gjelder innspill til styringsdialogmøtene.

Komiteen merket seg med tilfredshet at Forskningsrådet har vedtatt at kriterier for kjønnsbalanse skal legges inn i nye utlysninger om SFF. Komiteen vil på et senere tidspunkt drøfte med NFR hvordan elementer av EUs ”gender mainstreaming”s politikk kan implementeres i norsk sammenheng.

NOKUTs forskrift er på høring: Høringsfristen er 24.06.05. Komiteen er ikke høringsinstans. Det var enighet om å rette en henvendelse til UFD om å bli høringsinstans. Komiteen ble orientert om Norsk studentunions synspunkter.

Vedtak:
Sekretæren skriver utkast til høringsuttalelse om forslag til ny forskrift for NOKUT.

Det ble delt ut kopier av svarene fra helseforetakene.

Vedtak:
Helseforetakene behandles på samme måte som uh-institusjonene, dvs. skal inngå i oppfølgingen av institusjonene (engasjementet).

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev fra komiteen til Likestillingsombudet (16.12.04): Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning
 • Notat fra Kari Nyheim Solbrække og sekretæren: Oppsummerende notat vedrørende status og planer for likestilling i UoH-sektoren
 • Brev fra komiteen til NOKUT (24.09.04): Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning
 • Referat fra Norges forskningsråd (19.05.05): Tiltak for å styrke likestillingsaspektet ved SFF-ordningen (DSV sirkulasjonssak)

5. Forskningsmeldingen: St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning
Komiteens kommentar til Forskningsmeldingen rettet til Stortingets KUF-komité ble sendt 26. mai.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Brev til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité (26.05.05): Kommentar fra Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning til St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning
 • Forskningsmeldingen
 • Innst.S. nr. 232 (2004–2005) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om vilje til forskning (midlertidig versjon)

6. Mediestrategi
Ressursbanken ble lansert 18. mai. Nina Kristiansen orienterte om lanseringen. Nå er det viktig å sørge for at den lenkes opp på institusjonene. Ressursbanken er et pionrtiltak og komiteen påpekte at ideen kan eksporteres til resten av Norden og at den også vil ha interesse utover Norden.

Nina Kristiansen orienterte om tilbud fra KILDEN vedrørende videreføring og utvikling av Ressursbanken. Komiteen la spesielt vekt på at Ressursbanken bør oversettes til engelsk (internasjonalisering). Totalkostnadene til videreføring og utvikling av Ressursbanken vil overstige ESA-grensen og arbeidet settes derfor ut på anbud. Det må foregå forhandlinger ved kontraktsinngåelse, noe som må presiseres i utlysningen av anbudet. Videre bør utbygging av eksisterende tjenester beskrives detaljert. Oversettelsesjobben bør skje raskt og behandles som en egen sak. KILDEN bes om det. Komiteen drøftet kort forslag til videreutvikling av Ressursbanken, bl.a. utvikling av et informasjonstilbud for forskere som vurderer å bli gjesteforskere i utlandet. Når det gjelder internasjonalisering ble det framhevet at Komiteen bør komme i inngrep med SIU.

Vedtak:

 • Komiteen innhenter anbud på en rammeavtale som omfatter videreføring og utvikling av Ressursbanken; pris: inntil kr. 300 000,- pr. år.
 • Oversettelse av Ressursbanken trekkes ut av rammeavtalen og KILDEN får ansvaret for gjennomføringen i henhold til beskrivelsen i tilbudet av 06.06.05.
 • Komiteen ber UHRs informasjonsrådgiver om å oppsummere hvor stort nedslag/påvirkning lanseringen av Ressursbanken har hatt.

 Saksdokumenter/nettsteder:

 • Pressemelding (18.05.05)
 • Ressurssenteret på nett
 • Tilbud fra KILDEN (6. juni 2005)

 7. Handlingsplan for 2005 / bruk av KiF-midlene
Utkastet til handlingsplan ble diskutert og vedtatt med noen endringer. Det vises også til vedtak under sakene 3, 4 og 6. Sekretæren korrigerer handlingsplanen og budsjett i samsvar med komiteens ønsker.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Utkast til handlingsplan 2005 (inkludert budsjett) for Kvinner i forskning
 • Arnfinn Andersen: (notat) Forslag til studiereise for KIF-komiteen

8. Rapportering for 2004
Årsrapport for 2004 er oversendt Utdannings- og forskningsdepartementet 23.05.05. Sen innsending av årsrapport ble behandlet under sak 1.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Oversendelsesbrev (23.05.05) med årsrapporten fra komiteen til UFD
 • Årsrapport for Kvinner i forskning 2004

9. Endringer i likestillingsloven o.a.
Komiteen har tidligere avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i likestillingsloven (vedlagt). Nå foreligger odelstingsproposisjonen: Ot.prp. nr. 35 (2004–2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov). Det er også naturlig å se denne i sammenheng med Ot.prp. nr. 34 (2004–2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Arnfinn Andersen innledet i saken.

De endringene som nå skjer med Likestillingssenteret, aktualiserer spørsmålet om hvorvidt komiteens arbeid bør begrense seg til likestilling mellom kjønn. Komiteen ser det ikke som aktuelt med et utvidet mandat som omfatter andre former for likestilling. Komiteen vil ta spørsmålet om likestillingsarbeid på ulike felter opp i møtet med Likestillingsombudet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Ot.prp. nr 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov)
 • Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
 • KiF-komiteen: Høring: Forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

10. Møteplan 2005

 • Fredag 26. august: møte med Likestillingsombudet og deretter universitetenes likestillingsrådgivere og personen som engasjeres av komiteen.
 • 20. eller 21. oktober: Komitémøte og møte med Universitetet i Stavanger (må avtales)
 • Studietur: 3. – 4. november eller 10. – 11. november i Brussel.
 • Seminar: 16. november

Vedtak:
KILDEN gis i oppdrag å forberede seminaret 16. november samt bistå i planleggingen av møtet med Likestillingsombudet.

Komiteen uttrykte behov for mer sekretærhjelp. Kari Melby undersøker med Ola Stave om dette lar seg gjøre.

11. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Vennlig hilsen

Kari Melby (sign.), leder
Mari S. Rigstad, sekretær