Referat 27. mars 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning tirsdag 27. mars 2007 kl. 12.00 til ca. kl. 15.30 i UHRs lokaler. Pilestredet 46 B, Oslo.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Avdelingsleder Arnfinn J. Andersen, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Daglig leder og ansvarlig redaktør Nina Kristiansen, Forskning.no
Seniorrådgiver Tone Eng (observatør), Kunnskapsdepartementet
Førstekonsulent Niclas Trosdahl (observatør), Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Lise Christensen (observatør), Norges forskningsråd

Fra sekretariatet:
Seniorrådgiver Mari S. Rigstad
Seniorrådgiver Linda M. Rustad

Forfall:
Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole

Referat skrevet: 28. mars 2007
Referat godkjent: 13. april 2007

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Forslag til vedtak vedtatt.

  Vedtak:
  Innkalling og saksliste godkjennes.

 2. Sluttrapport fra komiteen
  Komiteens sluttrapport ble overlevert statsråd Djupedal 8. februar. Rapporten fikk stor medieoppmerksomhet ved offentliggjøringen. En noe forkortet versjon er i ferd med å oversettes til engelsk for bruk i internasjonale sammenhenger. Departementet er nå i en prosess hvor de skal vurdere de ulike anbefalingene; beslutningen om å etablere en ny komité er allerede tatt. Forslag til sammensetning av ny komité er til behandling hos politisk ledelse nå.

  Komitémedlemmene og observatørene fortalte hvordan komitéarbeidet hadde vært fra deres ståsted. Alle var enige om at komitéarbeidet hadde vært både interessant og givende. Sekretariats¬funksjonen lagt til UHR og samtalene med institusjonenes ledelse har vært særlig nyttig for arbeidet. Samarbeidet med departementet ble berømmet. Dette har gitt legitimitet til arbeidet. Departements¬representantene uttrykte på sin side stor tilfredshet med komiteens arbeid. Også samarbeidet med KILDEN, herunder etableringen av Ressursbanken ble framhevet som viktige forutsetninger for det arbeid komiteen har gjort..

  Saksdokumenter/nettsteder:
  Sluttrapport fra komiteen: Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter

 3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretariatet
  • Møte med Norges forskningsråd og mulig initiativ i forbindelse med 7. rammeprogram.

   Linda Rustad informerte om at Forskningsrådet har kontaktet sekretariatet vedrørende EUs 7. rammeprogram og det som omhandler gender and research. Dette er prosjekter som kan være relevant for norske miljøer å søke på. Denne saken bør følges opp av den nye komiteen. Forskningsrådet skal spille inn forslag til medlemmer til Expert Group on Gender and Excellence.

   Saksdokumenter/nettsteder:
   EU: Work programme 2007: Capacities, part 5: Science in Society – særlig s. 22–25

  • En bearbeidet versjon av sluttrapporten er sendt til engelsk oversettelse hos Akasie, jf. sak 2. Oversettelsen er ferdig før påske. Målet er å få den ferdigstilt til Helsinkigruppens møte i Berlin i april i år der sluttrapporten skal presenteres. Det er ønskelig å få en presentasjon av den nye komiteen og dens mandat med i den oversatte rapporten. Tone Eng følger opp dette.
  • KD hadde møte med DG Research Scientific Cultures and Gender Issues Unit og DG Employment 23. mars for å avklare muligheten av å praktisere positive særtiltak som ikke er i strid med EUs likebehandlingsdirektiv. Linda Rustad var med som observatør. Fra KD deltok Niclas Trosdahl, Janna Weidemann og Gunnhild Rønningen. Linda Rustad skriver referat fra møtet. Fra kommisjonen stilte blant annet leder Johannes Klumpers og to jurister. Weidemann presenterte hva som har skjedd i Norge etter EFTA-dommen, bl.a. enkelte av komiteens anbefalinger. Det ble bemerket at i de senere har EU systemet rettet større politisk oppmerksomhet rundt denne type spørsmål, og at det kan se ut til at regelverket ikke er i harmoni med økt politisk vilje til endring.

   Komiteen melder dette inn som sak til den nye komiteen. Det er en oppgave for departementet å fortolke handlingsrommet og informere institusjonene om hvilke type tiltak som er innenfor reglene. Det handler mye om hvordan tiltakene innrettes. Saksunderlag vil bl.a. være referatet fra nevnte møte. Saken kan også følges opp ved å avholde en konferanse om dette temaet hvor ulike europeiske tiltak presenteres. Konferansen kan eventuelt arrangeres i samarbeid med Norges forskningsråd.

  • Søknad om medlemskap i European Platform for Women Scientists (EPWS) er sendt. EPWS skal ha sitt første formelle møte i slutten av april.

   Linda Rustad orienterte om at komiteen har søkt om medlemskap i EPWS. Søknaden er foreløpig ikke blitt vurdert. Prosessen i EPWS er svært forsinket. EPWS kan bli en viktig nettverksarena. EPWS mottar midlertidig støtte fra EU, men er samtidig et slags lobbyorgan mot EU-systemet.

  • Besøk ved The UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology, Women in Science and Engineering (WISE) og The Royal Society: Athena SWAN Charter for Women in Science. Marte Ryste Ericsson og Linda Rustad besøkte disse i England 20. – 22. mars.

   Linda Rustad orienterte om besøkene. Storbritannia har hatt mange ulike ukoordinerte kampanjer innenfor området women and science. Nå er dette primært samlet ett sted: The UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology, Women in Science and Engineering (WISE) I Bradford. Dette senteret mottar 2,5 mill £ pr. år i støtte. Arbeidet baserer seg i stor grad på awards, belønningssystemer og kampanjer. Alle skoler i England skal nå ha en handlingsplan for likestilling. Athena SWAN Charter for Women in Science får støtte fra det nevnte senteret. Erfaringene herfra formidles via Ressursbanken.

  • Gender in Norway – kort orientering om status for nettstedet. Komiteen er partner og har støttet arbeidet med til sammen kr 100 000. Det har allerede blitt et nyttig nettsted for internasjonale kontakter.
  • Kvinner i realfag – forskningsprosjektet ved UiO som blir støttet av komiteen. Det har kommet inn to søknader. Begge søkerne er svært kvalifiserte. UiO hadde håpet på flere søkere, særlig siden stipendet har vært aktivt markedsført. De registrerer problemer med 4-årsregelen; flere aktuelle kunne ikke søke. Dette eksemplifiserer problemet med midlertidige stillinger. 40 % av de ansatte ved UiO har ikke fast stilling. Mange av disse er kvinner. Det ble etterlyst en refleksjon rundt stillings¬strukturen i Norge.
  • Lise Christensen orienterte om en konferanse hun deltok på 26. mars: ”Skal kjønn få bestemme lønn?” ¬arrangert av Likelønnskommisjonen. Det ble vist til en rekke refleksjoner rundt dette i media.
 4. Budsjett og regnskap for komiteen
  Regnskapet, så langt det foreligger, presenteres på møtet. Kunnskapsdepartementet har satt en frist på 1. april for foregående år (2006) når det gjelder innrapportering av regnskap for prosjekter finansiert av departementet.

  Det ble vist oversikter over forbruk i 2006, januar–februar 2007, samt stipulerte utgifter for resten av perioden (ut mars 2007). Etter komiteens avgang vil det gjenstå ca. 2 mill NOK. Sekretariatet undersøker hva som har skjedd med utbetalingen til UiO på forskningsprosjektet, samt finansiering av nettverk for likestillingsarbeidere. Det er uklart om dette er utgiftsført eller ikke.

  Regnskapsoversiktene viser at det har vært et underforbruk i startfasen av komité¬arbeidet. Dette har sammenheng med at komiteen hadde behov for å konsolidere arbeidet, få et bedre kunnskapsgrunnlag og å gi det en retning før finansielle initiativ kunne tas. Restmidlene har derfor sitt utspring i oppstartsåret.

  Vedtak:
  Komiteen tar tallene til etterretning. Sekretariatet bes lage en oversikt fordelt pr. år over hvordan midlene er brukt i komiteens periode til bruk for den nye komiteen.

 5. Nasjonal plattform for forskernettverk for kvinner Det er utarbeidet et forslag til et forprosjekt som skal kartlegge hva som finnes i dag og behovet for å etablere en nasjonal plattform.

  Dette var opprinnelig et forslag i ett av de første utkastene til anbefalingene til KD. Nettverk kan være nyttig, men det er nødvendig med en koordineringsfunksjon. Nina Kristiansen kommenterte at kvinner ofte velger nettverk som metode, men det er viktig å undersøke om en nasjonal plattform er fornuftig. Selv om den nye komiteen eventuelt ikke vil gå videre og utvikle en nasjonal plattform, så er det nyttig med en oversikt over hva som fins og mulighetene som finnes.

  Saksdokumenter/nettsteder:
  Forslag til forprosjekt: Nasjonal plattform for forskernettverk for kvinner – et forprosjekt

  Vedtak:
  Forprosjektet gjennomføres med en litt åpnere formulering om hva forprosjektet skal munne ut i; en rapport og nettpresentasjon. KILDEN forespørres om å påta seg oppdraget. Det settes av inntil kr 200 000 til arbeidet.

 6. Eventuelt
  Det var ingen saker til eventuelt.