Referat 27. april 2005

Referat fra møte i komité for integreringstiltak onsdag 27. april 2005 kl. 10.00 til ca. kl. 17.00 i UHRs lokaler

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Eikeland, Norsk studentunion
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad

Gjester:
Kari Nyheim Solbrække (t.o.m. sak 5)
Marte Ryste, KILDEN (under sak 7)
Agnete Vabø, NIFU STEP (under sak 8)
Referat skrevet: 13. mai 2005
Referat godkjent: 25. mai 2005
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes. Alle innkallinger, inkludert vedlegg til innkallingen sendes heretter ut i form av ett vedlagt dokument i e-post.

2. Referat fra KiF-møtet 26. oktober 2004
Referatet fra møtet er lagt ut på KiFs hjemmesider. I tillegg er det laget et referat fra møtet mellom komiteen (Kari, Rune og Arnfinn) og UFD10. november 2004. Det var ingen ny kommentarer til referatet fra komitémøtet. Det var imidlertid noen bemerkninger til referatet fra UFD-møtet som gjaldt oppfølging og det ble presisert at komiteen må benytte seg av departementets invitasjon til å komme med innspill.

Saksdokumenter:
- Referat fra KiF-møte 26. oktober 2004
- Referat fra møte med UFD 10.11.04

3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Medlemmene og sekretæren orienterte om relevante møter og lignende siden forrige møte i komiteen. Det ble orientert om en film EU har laget om kvinner i forskning (Women of Science). Temaet er kvinnelige forskeres tanker og refleksjoner rundt det å være kvinne og forsker i Europa i dag. Sekretæren har fått oversendt to dvd-er fra Forskningsrådet (v/ Hedvig Buene) som komitémedlemmene fikk låne.

4. Studentrepresentant til KiF-komiteen
UFD har etter henvendelse fra Norsk studentunion (NSU) bestemt at komiteen utvides med et studentmedlem for perioden 1. mai 2005 til 1. januar 2007. NSU og Studentenes Landsforbund har blitt bedt om et omforent forslag til representant og vararepresentant innen 1. mai 2005. Dagen før komitémøtet ble NSU og StL enig om studentrepresentasjonen i komiteen ved at representanten kommer fra NSU, mens vararepresentanten kommer fra StL. Etter konsultasjon med Kari Melby ble det besluttet at NSUs representant Jon Ivar Eikeland skulle delta på komitémøtet selv om oppnevningen ikke formelt hadde funnet sted. Han ble ønsket velkommen i komiteen.

Saksdokumenter:
- Revidert mandat for komiteen
- Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet til NSU (29.04.05!): Oppnevning av studentrepresentant til Komité for integreringstiltak
- Brev fra NSU til UFD (30.11.04): Studentrepresentant

5. Tilbakemeldinger på henvendelser fra komiteen
Kari Nyheim Solbrække har utarbeidet oversikter over institusjonenes svar på henvendelsen fra komiteen, om deres handlingsplaner og likestilling i strategiplanene. Hun har også laget, i samarbeid med sekretæren, et notat med konklusjoner fra arbeidet. Solbrække orienterte komiteen om funnene. Komiteen var godt fornøyd med notatet, som med enkelte endringer vil bli oversendt fra komiteen til UFD.

Komiteen merket seg spesielt ulikhetene mellom institusjoner og institusjonstyper. Universitetene er ”best i klassen”, men også her er det forbedringspotensiale. Det er ikke lenger pålegg om egen handlingsplaner for likestilling ved institusjonene, men de har aktivitets- og redegjørelsesplikt. Det ble framholdt at UFD raskt bør bli orientert om resultatene fra arbeidet og at oversiktene vil være et godt grunnlag for styringsdialogmøtene. Oversiktene bør videre sendes til den enkelte institusjon som grunnlag for videre dialog mellom komiteen og institusjonene. Det bør også vurderes om og i hvilken form institusjonsoversiktene skal offentliggjøres. De kan også være et godt grunnlag for en konferanse med fokus på erfaringsutveksling.

Når det gjelder hvordan Likestillingsombudet, Forskningsrådet og NOKUT o.a. skal følges opp ble dette utsatt til neste gang.

Sekretæren orienterte kort om svarene fra de regionale helseforetakene. Det er mottatt svar fra Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Øst og Helse Vest. Det mangler svar fra Helse Sør.

Saken videreføres i neste møte.

Saksdokumenter:
- Notat fra Kari Nyheim Solbrække og sekretæren: Oppsummerende notat vedrørende status og planer for likestilling i UoH-sektoren
- Brev fra komiteen til Likestillingsombudet (16.12.04): Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning
- Brev fra Norsk Studentunion til NOKUT (30.11.04): Evaluering av NOKUT-kriterier
- Brev fra komiteen til NOKUT (24.09.04): Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

6.
Forskningsmeldingen: st.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning
KiF-komiteen sendte inn to innspill til meldingen; den første i april 2004; den andre i etterkant av møtet med statssekretær Haugstad i desember 2004. Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet behandlet meldingen i sitt møte 13. april. Sekretæren videreformidlet Kari Melbys kommentarer til utvalget som var som følger:

Fra KIFs side er det spesielt to punkter som kunne påpekes:
- at meldingen er lite konkret mht å sette mål for bedre kjønnsbalanse og foreslå tiltak, jf. KIFs innspill
- at meldingen under omtalen av likestilling viser til EUs gender mainstreamings politikk, men unnlater å ta denne politikken innover seg ved for eksempel ikke å løfte fram kjønnsubalansen i virkemidler for kvalitet, som SFF og YFF. Det har vært betydelig offentlig oppmerksomhet omkring kjønnsskjevheten særlig mht siste.

Nina Kristiansen informerte om det initiativet kjønnsforskningsmiljøene ved Nasjonalt fagråd og FOKK har gjort når det gjelder Forskningsmeldingen. De har bl.a. hatt et møte med KUF-komiteen på Stortinget og laget en høringsuttalelse.

Kari Melby utformer et forslag til uttalelse om Forskningsmeldingen fra KIF til Stortingets KUF-komité. Det tas utgangspunkt i komiteens tidligere innspill til UFD og med fokus på hvordan departementets forslag kan ytterligere konkretiseres.
- Forskningsmeldingen: http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/regpubl/stmeld/045001-040014/dok-bn.html
- Fra KiF-komiteen til Utdannings- og forskningsdepartementet (07.12.04): Innspill til Utdannings- og forskningsdepartementet, desember 2004 (sendt tidligere)
- Fra KiF-komiteen til Utdannings- og forskningsdepartementet (april 2004): Innspill til Forskningsmeldingen (sendt tidligere)
- Universitets- og høgskolerådets innspill til Stortingets KUF-komité før behandlingen av Forskningsmeldingen (vedlagt)

7.
Mediestrategi
KILDEN har laget en ramme for Ressurssenteret på nettet som avtalt. Komiteen ble fakturert for dette i 2004. Mye av innholdet er også på plass. Sidene er ikke lansert ennå – avventet behandling i komiteen først. Marte Ryste fra KILDEN og Nina Kristiansen presenterte og demonstrerte Internettsidene. Komiteen var svært godt fornøyd med resultatet så langt og anser dette som et svært viktig tiltak

Det var enighet om at komiteen egne sider bør inngå i Ressurssenteret. Det er ikke mye igjen av komiteens bevilgning til å utvikle Ressurssenteret, bare litt til oppdatering. Dette brukes til å inkludere komiteens egne sider i Ressurssenteret. Det kom mange forslag hva sidene bør inneholde, herunder en engelskspråklig versjon av sidene. Ressurssenteret bør kobles opp mot hver institusjons intranett – sende henvendelse til institusjonene om dette. Det ble lagt fram et forslag til lanseringsplan som ble litt justert. Det ble enighet om lansering 18. mai og at utkast til pressemelding sendes komiteen for uttalelse først.
Komiteen ba KILDEN om et mer spesifisert (inkludert kostnader) notat med forslag til videreføring som skal foreligge til neste møte.

8.
NIFU STEP-rapporten ”Kvinner og menn – like muligheter?”
Komiteen har vært orientert om arbeidet med denne rapporten, som er laget på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Norges forskningsråd. Det var meningen at forsker Elisabeth Hovdhaugen, NIFU STEP, skulle komme og orientere om rapporten på møtet, men hun var forhindret. I stedet kom Agnete Vabø, NIFU STEP, og orienterte om en pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner som er oppsummert i et arbeidsnotat (dokument 2 under saksdokumenter). Det er ikke mange forskningsmiljøer som har høy kvinneandel, og årsaken til høye kvinneandeler var ikke resultatet av en bevisst likestillingspolitikk. Men det var til en viss grad brukt kvalifiseringsstipend og mentorordninger. Dessuten viser det seg at det er viktig med åpne utlysningsprosesser. Vabø anbefalte at man tenker i flere dimensjoner når det gjelder likestilling.
Komiteen diskuterte problemstillingene og da særlig det faktum at flere og flere forskere forsvinner ut til næringslivet. Det må derfor fokuseres mer på forskerkarriere i akademia. Akademia må ta bedre var på den intellektuelle kapitalen som kvinner besitter.

Saksdokumenter:
- Utkast til handlingsplan 2005 (inkludert budsjett) for Kvinner i forskning: http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/kvinner_og_menn_like_muligheter
- NIFU STEP arbeidsnotat 8/2004: Vera Schwach, Ellen Brandt, Agnete Vabø: ”I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling”: http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/i_spennet_mellom_kvalitet_og_krav_til_likestilling__1

9. Handlingsplan for 2005 / bruk av KiF-midlene
På grunnlag av tilsendt forslag til handlingsplan (oversikt mulige tiltak), inkludert budsjett påpekte komiteen at det er spesielt viktig å arbeide videre mot institusjonene. Likestillingsrådgiverne ved universitetene har blitt oppfordret til å komme med noen prosjektforslag. Sekretæren har vært i kontakt med UiO, som har bebudet et forslag. Komiteen avventer dette.

Det ble også diskutert hvordan institusjonsoversiktene (jf. sak 5) kunne bearbeides ytterligere. En idé kunne være å be for eksempel Statskonsult evaluere handlingsplanene ved noen utvalgte institusjoner. Oversiktene kan også være utgangspunkt for en konferanse. Muligheten for at Kari Nyheim Solbrække kan engasjeres videre ble diskutert, og Arnfinn Andersen ble bedt om å komme med et forslag til konkretisering.
Komiteen vil vurdere økt bruk av KILDENS kompetanse.

Det er aktuelt for komiteen å foreta en studietur til Brüssel for å bli nærmere orientert om EUs politikk for gender mainstreaming. Arnfinn Andersen fikk i oppgave å spille inn til sekretæren.

Saksdokumenter:
- Utkast til handlingsplan 2005 (inkludert budsjett) for Kvinner i forskning

10. Rapportering for 2004
Sekretæren har laget utkast til årsrapport for 2004, som vil bli behandlet pr. e-post og deretter sendt UFD.

Saksdokumenter:
- Utkast til årsrapport for Kvinner i forskning 2004

11.
Møteplan 2005
Nest møte ble avtalt 7. juni 2005. Sekretæren undersøker om Universitetet i Stavanger kan være vertskap. Blant sakene da er endringer i likestillingsloven (O.t. prp. nr. 34 og nr. 35). Arnfinn Andersen fikk i oppgave å innlede om denne saken.

12.
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Vennlig hilsen
Kari Melby (sign.), leder
Mari S. Rigstad, sekretær