Referat 26. oktober 2004

Referat fra møte i komité for integreringstiltak tirsdag 26. oktober kl. 10.00 til ca. kl. 16.00 ved Universitetet i Tromsø.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad

Forfall:
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN

Referat skrevet: 4. november 2004
Referat godkjent: 12. november 2004

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 13. september
Det var ingen nye kommentarer til referatet.

3. Møte med ledelsen ved Universitetet i Tromsø
Komiteen avholdt møte med ledelsen av Universitetet i Tromsø (UiT) representert ved prorektor Gerd Bjørhovde og universitetsdirektør Jan Larsen. Også Lise Nordbrønd, daglig leder av Kvinnforsk, UiT, deltok etter anmodning fra UiTs ledelse. Møtet startet med en felles lunsj med komiteen som vertskap.

Komiteens leder takket for at komiteen fikk komme til UiT og understreket at komiteen ønsker dialog med institusjonene. Komiteens rolle er ikke å evaluere institusjonenes likestillingsarbeid, men å bistå institusjonene i prosessen mot å oppnå bedre kjønnsbalanse i UoH-sektoren. Møtet med Universitet i Tromsø er den første i rekken av flere institusjonsbesøk som komiteen vil foreta. Den direkte foranledning til at Universitet i Tromsø ble først ut er manglende svar fra institusjonen på komiteens henvendelse og den lave andelen kvinner som professorer. For tiden den laveste i landet på universitetsnivå.

Møtet kan oppsummeres som positivt med gjensidig informasjon og diskusjon om likestilling og kjønnsbalanse ved universitetet. Universitetet har en særlig utfordring nå det gjelder andelen kvinnelige professorer som mer eller mindre har stått stille de siste tjue årene. Universitetet har svart på denne utfordringen ved at en ny ambisiøs handlingsplan for likestilling er blitt vedtatt. Gjennom vedtaket ble det fra prorektor og direktør uttalt at likestillingsarbeidet er blitt tydelig forankret i styret, som har det overordnede ansvaret på dette området. Det ble orientert om at det enkelte fakultet skal utarbeide egne planer på bakgrunn av handlingsplanen innen utgangen av 2004. Universitetets mentorprosjekt er positivt, og da særlig den faglige mentoringen. Ansvaret for planen er lagt til personal­direktøren/-avdelingen, mens gjennomføringen av handlingsplanen skal foregå ved fakultetene og instituttene i en matriseorganisering hvor likestillingsombudene på det enkelte fakultet skal aktiveres.

Komiteen ser særlige utfordringer knyttet til følgende forhold:  

  1. Når det gjaldt handlings­planen etterlyste komiteen en nærmere konkretisering av måltall for fakultetene, tidshorisont og rutiner for rapportering.
  2. Komiteen ser både fordeler og muligheter med en matriseorganisering. Ut fra orienteringen fra universitetsledelsen oppfattes det likevel som noe uklart hvordan forankring og gjennomføring av likestillingsarbeidet skal ivaretas. Arbeidet må både være forankret i ledelsen og ute i organisasjonen. For å nå målene om økt likestilling er utgangspunktet særlig de prosesser som skjer nede i organisasjonen. Komiteen vil med interesse følge hvordan arbeidet med å øke kvinneandelen i toppstillingene integreres i arbeidet ved institutter og fakulteter. Komiteen merket seg også det punktet i Likestillingsplanen som slår fast at fakultetene vil inviteres til prosjektarbeid med universitetsdirektøren for å utvikle tiltak for å fremme rekruttering av kvinner til toppstillinger og vil være interessert i å bli informert både om prosess og resultater knyttet til det. Generelt ser komiteen fram til å få del i de erfaringer som høstes ved Universitetet i Tromsø når det gjelder å vurdere hvor effektiv en matriseorganisering av likestillingsarbeidet er.
  3. Komiteen oppfordret videre UiT til å forankre handlingsplanen i institusjonens strategidokumenter og vil følge denne prosessen med interesse.

4. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Lederen orienterte om sitt møte med universitetenes likestillingsrådgivere. Sekretæren orienterte kort om sitt møte med Norsk Studentunions likestillingsutvalg.

5. Tilbakemeldinger på henvendelser fra komiteen
Komiteen har fått noen få svarbrev fra institusjonene siden sist, men det er fortsatt flere som ikke har svart. Svarbrevene er fordelt og sendt komitémedlemmene. Svarene er svært ulike, og det trengs mye bearbeiding og sammenfatting før de enkelt kan benyttes i komiteens arbeid og eventuelt av institusjonene selv. Det ble ytret ønske om en forholdsvis detaljert oversikt/matrise over svarene (institusjonene). Det ble foreslått å hente inn kompetanse som kan gjøre dette.

Svaret fra Forskningsrådet er positivt i den forstand at de innrømmer at de har et problem når det gjelder ivaretakelse av likestilling på sine ansvarsområder. Komiteen ønsker å initiere en prosess internt i Forskningsrådet slik at kjønn/likestilling blir satt på dagsorden innenfor alle deler av organisasjonen. Komiteen er kritisk til at det er store mangler i rådets statistikkproduksjon. Forskningsrådet bør ha samme krav til rapportering som institusjonene. Komiteen vil sende brev til Forskningsrådet etter det planlagte møtet med UFD (se under). Komiteen besluttet også at den vil sende brev til direktørene for helseforetakene som også er betydelige aktører på forskningssiden.

Komiteen har sendt en ny henvendelse til NOKUT som ikke er besvart ennå. Komiteen fastslår at likestilling er et kvalitetselement og bør derfor være en måle­indikator ved kvalitetsevalueringer o.l. Dette blir ett av momentene som blir tatt opp med statssekretær Haugstad i det planlagte møtet med komiteen 10. november.

6. Mediestrategi
På siste møte vedtok komiteen å kjøpe tjenester fra KILDEN, og det er avtalt at KILDEN sender en faktura på dette til komiteen. KILDEN bisto med pressemelding og -oppslag før møtet ved UiT. Dette resulterte i flere henvendelser fra media både under og etter møtet. Komiteen etterspurte ”ressurs­senteret” som KILDEN skal utvikle for komiteen (jf. sak 5 fra komitémøtet 13. september). Komiteen er særlig opptatt av oversikten over ”best practices” som blant annet ville danne et grunnlag for et seminar neste år.

7. Bruk av KiF-midlene
Etter forrige møte ble det lyst ut noen mastergradsstipender (inntil 10 stipender á kr 25 000). Søknadsfristen var satt til 1. november 2004. Responsen på denne utlysningen vil kunne gi komiteen kunnskap/ideer om andre tiltak. Komiteens leder har invitert likestillingsrådgiverne ved UiB, UiO og NTNU til å skissere ideer til forsknings-/evalueringsprosjekter knyttet til institusjonenes likestillingsarbeid som kan utvide kunnskapsgrunnlaget for komiteens arbeid. Oversikten over ”best practices” som komiteen skal få fra KILDEN (jf. sak 6) vil kunne gi ytterligere kunnskap og ideer om tiltak og forskningsprosjekter.

 Ellers kom komiteen inn på Bologna-prosessen og møtet som skal være i Bergen i mai 2005. Sekretæren undersøker om kjønn/likestilling er ivaretatt i programmet.

8. Rapportering for 2004
Dette punktet ble ikke behandlet.

9. Møteplan høst 2004
Det var enighet om at komiteen ikke skulle avtale noen ordinære møter en tid framover. I stedet for vil komiteen kommunisere via e-post eller ved telefonmøter.

10. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.