Referat 26. august 2005

Referat fra møte i komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning fredag 26. august 2005 kl. 09.00 til ca. kl. 15.10 i UHRs lokaler.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Eikeland, Norsk studentunion
Rådgiver Gurid Lomeland (observatør),Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad
Kari Nyheim Solbrække

Forfall:
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen

Gjester:
Nestleder Lars Christensen, Likestillingsombudet (KiF-sak 4)
Likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø, Universitetet i Bergen (KiF-sak 5)
Likestillingsrådgiver Svandis Bendiktsdottir, NTNU (KiF-sak 5)
Likestillingsrådgiver Hege Eidstuen, Universitetet i Oslo (KiF-sak 5)
Seniorrådgiver Lise Christensen, Norges forskningsråd (KiF-sak 5)

Referat skrevet: 29. august 2005
Referat godkjent: 12. september 2005

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble godkjent uten kommentarer.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 7. juni 2005
Referatet er lagt ut på komiteens sider under Ressurssenteret.

Saksdokumenter/nettsteder:
Referat fra KiF-møte 7. juni 2005

Det godkjente referatet fra komitémøtet 7. juni ble gjennomgått. Følgende saker kom opp som følge av gjennomgåelsen av referatet:

i) Ferdigstillelse av brevet til UHRs styre etter møtet med generalsekretær Ola Stave. Sekretariatet prioriterer dette.
ii) NOKUT har fortsatt ikke svart komiteen. Sekretariatet følger dette opp.
iii) Sekretariatet har fått klarlagt med Moderniseringsdepartementet at statlige organer ikke trenger å legge oppdraget med videreutvikling og drift/oppdatering av Ressursbanken ut på anbud. KILDEN, i samarbeid med sekretariatet, får ansvar for å lage forslag til en rammeavtale. Utkastet skal være ferdig til oktober-møtet.
iv) Sekretariatet lager en oversikt over kjønnsfordeling i institusjonenes ledelse på alle nivåer i etterkant av de siste endringene, særlig med henblikk på om ansatt kontra valgt ledelse har konsekvenser for kjønnsbalansen.
v) Handlingsplanen ferdigstilles (sekretæren i samråd med Kari Melby) og sendes resten av komiteen på sirk.

Vedtak:
Komiteen har ingen nye kommentarer til referatet. Gjenstående oppgaver fra forrige møte følges opp av sekretariatet og avsluttes/ferdigstilles.

3. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretæren
Medlemmene og sekretæren orienterte om relevante møter og lignende siden forrige møte i komiteen.

4. Møte med likestillingsombudet
På forrige komitémøte ble påstander om forbigåelse av kvinner i forbindelse med søknad om professoropprykk/innstilling til professorat diskutert. Kjennskap til slike saker har relevans for komiteens arbeid, uten at den vil gå inn i enkeltsaker. I den forbindelse ønsket komiteen å ta problemstillingen omkring klage ved innstillinger opp med Likestillingsombudet.

Nestleder Lars Christensen fra Likestillingsombudet ble ønsket velkommen og oppfordret til å orientere om ombudets erfaring med diskriminering i forbindelse med ansettelser og lignende. Han fortalte at Likestillingsombudet har en god del saker der kvinner føler seg forbigått pga av kjønn, men av disse er det ikke så mange fra UoH-systemet. Ombudet redegjorde for saksgangen i klagesaker (se Likestillingsombudets nettsider).

Ombudet orienterte om at de hadde mange klagesaker knyttet til ansettelser; de fleste gjelder graviditet og omsorgspermisjon. Det er forholdsvis få rene ansettelsessaker. Vanskelig å få medhold, hvis det ikke er i forbindelse med graviditet/fødselspermisjon. Det er et strengt regelverk (EU) ved slike forhold. Gjennom sin granskning skal ombudet forsikre seg om at det er foretatt en objektiv/saklig vurdering i forbindelse med ansettelser. Etter Christensens mening er det tilnærmet umulig å lovfeste ansettelseskriterier som umuliggjør forskjellsbehandling. Man har ikke rett til en stilling, og arbeidsgiver gjør ikke noe ulovlig om han/hun går litt ut over stillingsutlysningsteksten. Det er generelt vanskelig å vinne fram i slike saker. Christensen tror ikke det er mye diskriminering i slike ansettelsessaker, men understreker at det trengs mer faktakunnskap på dette området.

Christensen orienterte også om aktivitets- og redegjørelsesplikten som Likestillingsombudet er håndhevingsapparat. Ombudet har ikke ressurser nok til god nok håndhevelse med bare 1,5 stillinger avsatt til dette. Komiteens oppgave med å være en pådriver i UoH-systemet ligner mye på det som ligger i aktivitets- og redegjørelsesplikten, og at Komiteen egentlig har oppnevnt seg selv til å følge denne opp overfor institusjonene. Det er ligger et potensial her for en tettere kobling mellom Komiteen og Likestillingsombudet. Christensen etterlyste for øvrig henvendelser fra fagforeninger og tillitsvalgte. Det har hittil ikke skjedd. Ombudet stilte spørsmål ved hvordan man skal bruke aktivitets- og redegjørelsesplikten aktivt til å fremme bedre kjønnsbalanse?

Likestillingsombudet sitter på stoff som bør være gjenstand for en undersøkelse. Det ble blant annet stilt spørsmål ved hvor stor grad det legges vekt på skjønnsmessige forhold. Er det mulig å få noen statistikk på eksempelvis endring av rangering (hvor ofte byttes den første ut)? Det ble også foreslått et ”klagesystem light” slik at terskelen ikke ble så høy. Nå kvier de fleste seg for å klage. Det var enighet om at det trengs flere undersøkelser. Det ble foreslått at komiteen og ombudet, og eventuelt UFD, går sammen og ser på de individuelle klagesakene. Det kunne blant annet vært interessant å få en systematisk tilbakemelding fra ombudet vedrørende saker fra akademia. Andre forslag til undersøkelser som ble nevnt var blant annet: Undersøkelse av såkalt aktiv rekrutteringspraksis; følges: ”kvinner skal foretrekkes ved tilnærmet like kvalifikasjoner” opp? Hvor attraktivt er arbeidskulturen ved universitetene i forhold til næringslivet, ved for eksempel en spørreundersøkelse blant doktorgradsstudenter: hva skal til for at du velger universitetet som arbeidsplass?

Det ble til slutt uttalt at det er fornuftig med et samarbeid mellom KiF-komiteen og ombudet. Etter Christensens mening er hovedutfordringen å få folk med på at det er viktig å arbeide med likestilling, og at dette er mer enn å la være å diskriminere.

Vedtak:
Kontakten mellom Likestillingsombudet og KiF-komiteen opprettholdes og utvikles med tanke på samarbeid om blant annet noen relevante undersøkelser.

Saksdokumenter/nettsteder:
Likestillingsombudets nettsider

5. Møte med universitetenes likestillingsrådgivere
Komiteen har gjort flere ulike innspill til universitetenes likestillingsrådgivere og bedt dem komme med innspill/forslag til prosjekter/følgeforskning som komiteen kunne vurdere å støtte. Komiteen inviterte likestillingsrådgiverne til møte for å diskutere dette.

Kari Melby ønsket velkommen og orienterte kort om komiteens arbeid hittil, blant annet om bearbeidingen av institusjonenes svar til komiteen. Hun stilte spørsmål ved om det går an å vurdere effektene av noen av tiltakene på institusjonene. Likestillingsrådgiverne og komiteen diskuterte ulike forsknings- og kunnskapsbehov på området. Disse ble oppsummert slik:

1) Omstillingene i sektoren – kvalitetsreformen
a) Gurid Lomeland fikk i oppgave å undersøke om det er lagt inn noe kjønnsperspektiv i evalueringen av Kvalitetsreformen fra UFDs side.
b) Sekretariatet har tidligere fått i oppgave å undersøke om det kan påvises kjønnsmessige konsekvenser av tilsatt/valg ledelse.
c) Vektleggingen av kvalitet/excellence (SFF, YFF) – konsekvenser for kjønnsbalanse. Det må først tallfestes/dokumenteres som et problem; deretter: Hva kan/bør gjøres med det.

2) Trenger mer kunnskap om rekrutteringspolitikk
a) Få noen til å ta et utvalg av ansettelsesinnstillinger. Hva skjer? Hvor ofte blir innstillingene endret?
b) Se på noen gode rekrutteringsinstitusjoner. Hva har de gjort? Gå videre på NIFU STEP-undersøkelsen (NIFU STEP Arbeidsnotat nr 8 2004: ”I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling”)
c) Undersøke ”lekkasjene” (”The leaking pipeline”) nærmere: Hvorfor/hvor forsvinner kvinnene?

3) Organisering av likestillingsarbeidet
Er det noen interessante følgeforskningsoppgaver? Hvem kan gjøre dette? Likestillingsarbeidet i UoH-sektoren og organiseringen av dette bør evalueres.

4) Kvinner i realfag
Likestillingsrådgiverne ble bedt om å komme med et skriftlig innspill/forslag.

Vedtak:
På bakgrunn av denne listen foreslår sekretariatet prosjekter som komiteen deretter prioriterer ut fra, inkludert å bestemme hvem skal/kan gjøre jobben. Komiteen driver prosessen fremover. Likestillingsrådgiverne brukes som en ressursgruppe, i tillegg til bestillingen vedrørende kvinner i realfag.

Saksdokumenter/nettsteder:
Universitetet i Oslo sin Internettside for/om likestilling
Universitetet i Bergen sin Internettside for/om likestilling
NTNU sin Internettside for/om likestilling

6. Engasjement av medarbeider
På forrige møte diskuterte komiteen oppfølging av henvendelsen til institusjonene og sluttet seg til forslaget om å engasjere en person som kan utvikle dialogen med institusjonene videre på grunnlag av et bearbeidet notat (oppsummering av situasjonen for likestilling ved institusjonene) av institusjonene svar til komiteen, og gjorde følgende vedtak:

Komiteen engasjerer en person til å videreutvikle dialogen med institusjonene. Sekretæren får fullmakt til å rekruttere ekstern bistand for 6 mnd knyttet til igangsetting og gjennomføring av dialogen med UoH-sektoren.

Kari Nyheim Solbrække er engasjert i (foreløpig) seks måneder, og startet å arbeide for komiteen 16. august.

Kari Nyheim Solbrække ble ønsket velkommen!

7. KiF-seminar
Komiteen vedtok på forrige møte å arrangere et seminar 16. november i år. KILDEN fikk i oppdrag å organisere dette. Det ble avholdt et planleggingsmøte 17. august med Nina Kristiansen, Marte Ryste (KILDEN), Kari Nyheim Solbrække og Mari S. Rigstad. Hele seminaret, inkludert lunsj, legges trolig til Det norske teatret. Komiteen ble bedt om å komme med innspill. Kari Melby kan ikke delta den 16. november. Konferansen utsettes derfor til tirsdag 10. januar.

Nina Kristiansen orienterte om forslaget til opplegg, og ba om tilbakemelding. Forslaget til opplegg ble diskutert og det kom flere innspill, blant annet var studentene glemt i første omgang, både som innledere og deltakere. Dette og andre innspill tas det hensyn til videre i planleggingen.

Saksdokumenter/nettsteder:
Referat fra møte i planleggingsgruppe for KIF-konferanse onsdag 17. august

8. Studietur
Det ble vedtatt på forrige komitémøte at det legges opp til en studietur til Brussel 3. – 4. november eller 10. – 11. november. Nå ser det ut som at 3. – 4. november passer best siden 11. november er fridag i Belgia. Arnfinn Andersen har vært i kontakt med Johannes Klumpers i EUs Science and Society (Women and Science). Sekretæren utformer et formelt brev snarest.

9. Aktuelle høringer
Komiteen diskuterte to høringer for eventuelt å be om å bli høringsinstans og avgi uttalelse. Dette gjaldt Høring – Forskrift om kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (UFD) og Høring – Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt endringer i påtaleinstruksen kapt. 5 (BFD). Sekretæren ga en foreløpig vurdering av høringene.

Vedtak:
Sekretariatet ser nærmere på høringene (særlig den førstnevnte), og sender utkast til eventuell uttalelse på sirk til komiteen. Det sendes brev til Utdannings- og forskningsdepartementet der komiteen ber om å bli høringsinstans for høringen og tilsvarende relevante høringer, også de som kommer fra andre departementer.

Saksdokumenter/nettsteder:
Utdannings- og forskningsdepartementet: Høring – Forskrift om kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Barne- og familiedepartementet: Høring - Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt endringer i påtaleinstruksen kap. 5

10. Neste møte

Neste komitémøte er torsdag 20. oktober ved Universitetet i Stavanger.

11. Eventuelt
Arnfinn Andersen stilte spørsmål ved om komiteen skal følge opp Aftenpostens kronikk vedrørende ansettelser ved Universitetet i Oslo (Ingunn Økland). Det er en gylden anledning for komiteen til å komme med utspill. Kari Nyheim Solbrække omformer Arnfinn Andersens Klassekampen-kronikk og sender Aftenposten (via komiteen/Kari M).

Gurid Lomeland fortalte at tidspunkter for etatssyringsmøter er lagt til våren, f.o.m. mars. Det er kun eventuelle kontaktmøter på høsten. Forberedelsene til etatsstyringsmøtene begynner på høsten. Kari Nyheim Solbrække kan komme og orientere om institusjonssvarene. Gurid og Kari NS holder kontakten.

Nina Kristiansen sjekket opp statistikken for Ressursbanken. Det har vært 1538 besøk siden starten, hvorav 7600 sider nedlastet. Dette er litt lavt. Imidlertid er gjennomsnittlig bruk 5 minutter. Dette er forholdsvis mye.

For komiteen,

Kari Melby (sign.), leder
Mari S. Rigstad, sekretær