Referat 25. oktober 2006

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning onsdag 25. oktober 2006 kl. 09.00 til kl. 15.00.

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges handelshøyskole (kom kl. 12.00)
Avdelingsleder Arnfinn J. Andersen, Likestillings- og diskrimineringsombudet (kom kl. 12.00)
Seniorrådgiver Lise Christensen (observatør), Norges forskningsråd
Seniorrådgiver Tone Eng (observatør), Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Gunhild Rønningen (observatør), Kunnskapsdepartementet

Fra sekretariatet:
Seniorrådgiver Mari S. Rigstad
Seniorrådgiver Linda M. Rustad

Forfall:
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Studentrepresentant Jon Ivar Thompson Eikeland, NSU

Referat skrevet: 1. november 2006
Referat godkjent: 10. november 2006

Møtet med ledelsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap var første punkt på programmet, deretter konsentrerte Komiteen seg først og fremst om å behandle utkast til sluttrapport / forslag til disposisjon.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Saken ble ikke behandlet.

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referat fra KiF-møtet 19. – 20. juni 2006
Referatet er lagt ut på komiteens sider under Ressursbanken. Det var ingen nye kommentarer til referatet.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Referat fra KiF-møte 19. – 20. juni 2006

3. Møte med ledelsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Komiteen møtte følgende personer fra UMB: Rektor Knut Hove, studiedirektør Siri Margrethe Løksa, forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen, fungerende leder av Forskningsnemnda professor Reidar Borgstrøm, leder i Likestillingsutvalget, førsteamanuensis Trine Sogn, instituttleder Jessica Kathle, fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong, rådgiver Lena Kjøbli Grønflaten, Personal- og organisasjonsavdelingen, seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, Personal- og organisasjonsavdelingen og Leder av FODOS (stipendiatforeningen) stipendiat Andriy Kupyna.

Elizabeth de Jong ønsket Komiteen velkommen til UMB. Kari Melby presenterte Komiteen og orienterte om dens arbeid og prioriteringer. Hun viste også til at UMB er en av få institusjoner som ikke har respondert på Komiteens henvendelser i forbindelse med institusjonsundersøkelsen.

Komiteen ble orientert om UMB generelt og likestillingsarbeidet spesielt. Det har vært en økning fra 5 % til 13 % kvinnelige professorer og fra 42 % til 60 % kvinnelige stipendiater i perioden 1994 til 2005, men det er store forskjeller mellom instituttene. Det ble påpekt at statistikkgrunnlaget bør forbedres. UMB eviste til at de arbeider med kjønnsfordelt kartlegging over stillingssøknader, innstillinger etc., og arbeider mot følgende mål i 2016: 25 % kvinnelige professorer (økning 13 årsverk) og 50 % kvinnelige (økning 34 årsverk) førsteamanuenser. Det er stipulert at 60 årsverk forsvinner på grunn av aldersavgang i perioden.

UMBs styre har så langt ikke behandlet likestilling som sak. Institusjonen har nylig ansatt en likestillingsrådgiver i en toårig prosjektstilling og er i startgropen når det gjelder likestillingsarbeidet, selv om et likestillingsutvalg har fungert aktivt i ansettelsesprosesser. Dessuten praktiseres det hyppigere forskningstermin for kvinner i rekrutteringsstillinger (hvert femte år vs. hvert sjuende år for menn).

En ny handlingsplan er under arbeid og skal etter planen styrebehandles i januar 2007. Komiteen stilte sin kompetanse til rådighet i forbindelse med arbeidet med planen.

Komiteen tok blant annet opp strategisk forankret / ledelsesforankret likestillingsarbeid, rapportering, organisering og operasjonalisering av likestillings¬arbeidet, ansettelsesprosesser og utlysningstekst, utvikling av gode forskningsmiljøer og rekruttering internasjonalt (ERA-MORE).

Fra UMBs side ble det framhevet at mangelen på faste stillinger har vært et hinder for rekruttering av kvinner og det ble etterlyst muligheter for å benytte for eksempel positiv kvotering. Det ble videre vist til at eksterne krav om kjønnsbalanse/likestilling har effekt, med direkte referanse til siste SFF-utlysning fra Forskningsrådet. Fra UMBs side resulterte dette i en kvalitativt bedre søknad, ble det hevdet og betydningen av å gjøre likestilling til en konkurransefordel ble understreket.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • UMBs nettside
 • UMBs strategiske plan 2005–2008 
 • Notat om UMB og likestilling
 • Handlingsplan mot seksuell trakassering

4. Orienteringer fra komitémedlemmene og sekretariatet
Medlemmene og sekretariatet orienterer om relevante møter og lignende siden forrige møte i komiteen.

Sekretariatet merker en markant økning i antall henvendelser fra ulike institusjoner og miljøer som ønsker råd, innspill, deltakelse på konferanser og seminarer, samt at komiteen skal bidra på ulike måter. Sekretariatet har også denne høsten hatt tettere kontakt med departementet, noe som har vært konstruktivt. Flere av medlemmene har også fått direkte henvendelser.

Prioriteringene er foretatt i samråd med Kari Melby, og ut fra en målsetning om å sluttføre de prosjekter som er igangsatt heller enn å påbegynne nye.

 • På komitémøtet i april ble det vedtatt å igangsette en prosess i forhold til evaluering av likestillingsarbeidet i sektoren. Dette ble senere vurdert som lite realistisk i denne omgang. For det første ble oppdragene til NIFU STEP og Statskonsult prioritert. For det andre ville et slikt evalueringsoppdrag være så omfattende og tidkrevende at resultatene av en slik evaluering mest sannsynlig først ville vært klare etter komiteens virketid. Spørsmålet er imidlertid foreløpig løst ved at sekretariatet har henvendt seg til samtlige likestillingsrådgivere/ ansvarlige ved universitetene og etterspurt evalueringer og situasjonsrapport i forhold til endringer siden rapporten Kvinner i forskning – fra kvotering til integrering ble utgitt i 2002.
 • Oppfølging av komiteens forespørsel til KD om at Kvalitetsreformen evalueres også ut fra et likestillingsperspektiv. KD svarte raskt og positivt på komiteens henvendelse og sendte i mai en tilleggsbestilling til Forskningsrådet for å få en slik evaluering iverksatt. Det ser imidlertid ut til at en slik evaluering likevel ikke igangsettes, det kan virke som det har vært noe mangelfull kommunikasjon mellom departement og Forskningsrådet, og at betydningen av en slik evaluering heller ikke har blitt kommunisert tydelig nok i Forskningsrådsprogrammet som er ansvarlig for hele evalueringen. Dette er beklagelig.
 • EFTA-dommen: sekretariatet (Linda Rustad) var til stede ved Helsinkigruppens møte i juni, der det ble presentert ulike forskningsprosjekter forbeholdt kvinner. Dette er et grunnlag for å vurdere dommen Norge har fått når det gjelder øremerking av stillinger for kvinner. Johannes Klumpers, leder av daværende Women and Science Unit i EU uttrykte interesse for å se nærmere på saken, noe komiteen har orientert KD om. Sekretariatet er i dialog med departementet om dette. En mulighet er at Women and Science Unit organiserer en workshop med relevante norske parter og deltakere fra andre land diskuterer virkemidler som er forenlige med likebehandlingsdirektivet. Det er videre spørsmål om dommen Norge fikk er i tråd med intensjonene til direktivet.
 • Komiteens oppdrag til NIFU STEP er sluttført. Resultatet foreligger som et notat Likestillingsscenarier i høyere utdanning, som vil bli et grunnlagsdokument for sluttrapporten.
 • Oppdraget til Statskonsult vedrørende finansieringssystemet er godt i gang. Det ble arrangert en workshop mandag 16. oktober der sekretariatet, Arnfinn Andersen og Lise Christensen kom med innspill til arbeidet.

Henvendelser
Stiftelsen Manifest skal skrive en bok (Oktober forlag) om kvinner i høyere posisjoner/stillinger og ønsker at Komiteen skal bidra når det gjelder kvinner i forskning. Ideen er en slags bruksanvisning eller ”kokebok” for kvinner. Hvis dette blir aktuelt er dette en sak for Ressursbanken, poenget er at det også publiseres der. Sekretariatet har ikke ressurser til å gå inn i dette prosjektet.

 • Forespørsel om å innlede på konferansen “How to Strenghten Institutions of Higher Education in the South?” i november. Dette er det takket nei til.
 • Forespørsel om å innlede på ledelsessamling ved Norges veterinærhøgskole i forbindelse med ny handlingsplan for likestilling. Nina Kristiansen og Linda Rustad drar.
 • Forespørsel fra Høgskolen i Telemark om deltakelse på seminar om likestilling. Rune Nilsen og Linda Rustad deltar.
 • Forespørsel fra KD om å holde innlegg på OECD-workshop i Ottawa. Linda Rustad og Arnfinn Andersen deltok (jf. referat som er sent ut tidligere).
 • Forespørsel fra Tallin om å presentere komiteens erfaringer på workshop. Av kapasitetsgrunner må komiteen takke nei.
 • Forespørsel fra Studentenes landsforbunds høstkonferanse 20. – 21. oktober. Jon Ivar Eikeland deltok og orienterte om Komiteen.
 • Forespørsel om KiF-komiteen ønsker å være medlem av European Platform of Women Scientists. Dette har Komiteen takket ja til. Sekretariatet deltok på ”kick off” 20. oktober.
 • Ressursbanken har deltatt på konferansen ELSA- Excellence in Life Science Area: Adding the Gender Dimension, Karolinska Institutet, 5. – 6. oktober 2006. Artikler blir lagt ut på nettsiden.
 • Invitasjon til høringskonferanse – handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo 7. november. Det er en åpen høringskonferanse der alle interesserte inviteres til å diskutere universitetets fremtidige likestillingspolitikk. Komiteen vil være tilstede.
 • Det er en internasjonal konferanse om gender budgeting i Helsinki 8.–9. november 2006. Sekretariatet (Linda Rustad) vil være tilstede på denne.

5. Sluttrapporten
Komiteen diskuterte struktur og innhold på bakgrunn av foreløpig utkast til sluttrapport/disposisjon. Kunnskapsdepartementet varslet at de ønsker et kortere notat med komiteens anbefalinger i løpet av november. Dette vil bli avlevert 21. november. Det foreløpige notatet vil danne grunnlag for komiteens sluttrapport til departementet som vil avleveres innen utgangen av januar 2007, dvs. ved utløpet av komiteens funksjonstid. Det vises også til komiteens brev til KD av 26.06.06 om en eventuell videreføring av komiteens arbeid.

Det er flere aktiviteter som støtter opp om arbeidet med sluttrapport, blant annet:

a) Kunnskapsseminaret
Tirsdag 24. oktober arrangerte Komiteen sitt Kunnskapsseminar. Målet med seminaret var å gi faglige innspill om kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling i akademia. Seminaret ga verdifull oversikt over eksisterende kunnskap og uløste forskningsoppgaver.
Program og deltakerliste ligger på: Ressursbanken

b) Demografiske fremskrivinger – NIFU STEP
NIFU STEP har levert notatet Likestillingsscenarier i høyere utdanning på oppdrag fra Komiteen. Det samlede fremtidige behovet for vitenskapelig og faglig personale i UoH-sektoren er uvisst, men om endringstakten i akademia fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, vil det fremdeles ta mange år å nå fram til en situasjon med likestilling. En mulig tidshorisont er 25 til 30 år. Gitt at 50 % av alle ansettelser hvert år gikk til kvinner kunne likestillingsmålet oppfylles i årene etter 2028. Innen 2020 er det stort sett urealistisk å nå målene om en kvinneandel på 50 %. Derimot er det alternative målet på 40 % mer realistisk.

NIFU STEP har ingen statistikk som viser andelen kvinner som ansettes i vitenskapelige stillinger i dag. I og med rapporten tar utgangspunkt i 40 % og 50 % ansettelse av kvinner ville dette vært nyttig informasjon for å påpeke utfordringene. Sekretariatet vi ta noen stikkprøver blant de største institusjonene.

Rapporten vil inngå i sluttrapporten. Etter at denne er avgitt til departementet vil NIFU STEP publisere notatet.

c) Finansieringssystemet – Statskonsult
Statskonsult er godt i gang med oppdraget. En workshop ble avholdt i UHRs lokaler mandag 16. oktober. En foreløpig versjon av rapporten avleveres 3. november. Rapporten vil danne grunnlag for anbefalinger i sluttrapporten.

Saksdokumenter/nettsteder:

 • Disposisjon, inkludert noe tekst
 • Framdriftsplan
 • Program for kunnskapsseminaret
 • Deltakerliste seminaret
 • NIFU STEP: notat Likestillingsscenarier i høyere utdanning
 • Statskonsults diskusjonsgrunnlag for workshopen 16. oktober

6. Møtet med Forskningsrådet
Komiteen avholdt møte med Forskningsrådets ledelse 26. september. Følgende personer deltok fra Forskningsrådet: adm.dir. Arvid Hallén, divisjonsdirektør Ragnhild Solheim (Divisjon for innovasjon), divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik (Divisjon for store satsinger), konst. divisjonsdirektør Hilde Jerkø (Divisjon for vitenskap), divisjonsdirektør Per Wøien (Divisjon for administrasjon), direktør Kari Kveseth (adm.dir. stab), direktør Svein Erik Høst (adm.dir. stab), spesialrådgiver Gunnar Bolstad og spesialrådgiver Finn Terje Simonsen. I tillegg deltok selvsagt Lise Christensen. Utgangspunktet for diskusjonen var Policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning som er vedtatt av Divisjonsstyret for vitenskap.

7. Søknad fra SEMUT og UiT til NORADs NUFU-program: Gender Network 2007–2011 – gender equality in academia
Komiteen er spurt om å støtte søknaden gjennom møter med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Dette oppfattes å ligge utenfor komiteens mandat og henvendelsen ble avvist.

Saksdokumenter/nettsteder:

 1. Brev fra Kvinnforsk/SEMUT til Utenriksdepartementet og ambassadene (04.10.06): Re: NUFU Gender Network 2007–2011 – Gender Equality in Acadmia, inkludert NUFU-søknaden

8. Plattform for kvinnelige forskere
Center of Excellence Women and Science i Bonn er et kompetansesenter for blant annet utvikling og igangsetting av tiltak for å rekruttere og ivareta kvinner i forskning. De har nå fått EU-finansiering til å starte European Platform of Women Scientists som er en plattform for koordinering av ulike nasjonale forskernettverk for kvinner, og nettverk for de som driver med politikkutforming på feltet. Komiteen har svart positivt på en henvendelse om deltakelse. En del av agendaen til EPWS er at de skal lage møteplasser for de ulike nasjonale nettverkene, for eksempel ved ulike europeiske konferanser. Linda Rustad og Marte Ryste deltok på møte i EPWS 20. oktober. Linda Rustad orienterte kort fra dette møtet.

For at Norge skulle kunne dra full nytte av dette er det nødvendig å avklare ansvar for nasjonal koordinering. Det avklares nærmere på et senere tidspunkt.

9. Neste møte
Neste møte er 4. desember i Trondheim. Til dette møtet skal det foreligge et fullstendig utkast til sluttrapport.

10. Eventuelt
Pensjonsreformen
Rune Nilsen reiste spørsmålet om hvorvidt komiteen bør uttale seg om reformen knyttet til det forhold at kvinner kommer sent ut i arbeidslivet på grunn av lang utdanning. Komiteen fant ikke å kunne prioritere dette mot slutten av sin virketid.

Kvalifiseringsstipend: klagesaker ved UiS/UiB
Komiteen vil komme tilbake til saken på neste møte.