Referat 23. mars 2004

Referat fra møte i komité for integreringstiltak tirsdag 23. mars kl. 10.00 til kl. 15.10 i UHRs lokaler, Oslo

Til stede:
Professor Kari Melby (leder), NTNU
Professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen (gikk under sak 8)
Professor Siri Pettersen Strandenes, Norges handelshøyskole (gikk under sak 8)
Rådgiver Arnfinn J. Andersen, Norges forskningsråd
Daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN
Seniorrådgiver Tone Eng (observatør), Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra sekretariatet:
Rådgiver Mari S. Rigstad
Informasjonsrådgiver Arvid Ellingsen (KiF-sak 9/04)

Referat skrevet: 24. mars 2004
Referat godkjent: 19. april 2004

Saksliste
KiF-sak 1/04 Godkjenning av innkalling og saksliste
KiF-sak 2/04 Godkjenning av referat fra komitémøtet 24. februar 2004
KiF-sak 3/04 Orienteringer
KiF-sak 4/04 Innspill til Forskningsrådet
KiF-sak 5/04 Innspill til Universitets- og høgskolerådet
KiF-sak 6/04 Innspill til NOKUT
KiF-sak 7/04 Innspill til Forskningsmeldingen (UFD)
KiF-sak 8/04 Planlegging av mini-seminar
KiF-sak 9/04 Mediestrategi
KiF-sak 10/04 Arbeidsplan
KiF-sak 11/04 Eventuelt

De ulike punktene ble i noen tilfelle behandlet/diskutert flere ganger. I referatet er deler som hører sammen ordnet under samme punkt.

1. KiF-sak 1/04 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.

2. KiF-sak 2/04 Godkjenning av referat fra komitémøtet 24. februar 2004
Referatet fra forrige møte ble sendt komitémedlemmene på e-post 4. mars etter godkjenning av lederen. Sekretæren har ikke mottatt kommentarer/ rettelser. Når komiteen har fått en egen hjemmeside på plass foreslår sekretæren at det normale blir en ukes kommentarfrist til referater fra komiteens møter slik at referater er forholdsvis ferske når de legges ut. Tilsvarende praksis er det ellers i UHR-systemet. Forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:
Referatet fra komitémøtet 24. februar godkjennes. Når hjemmesiden er etablert innføres en ukes kommentarfrist til referater. Etter den tid regnes referatene som godkjent og kan offentliggjøres på komiteens hjemmesider.

3. KiF-sak 3/04 Orienteringer
Nina Kristiansen orienterte om seminaret ”Likestillingen møter kjønns­forskningen – eller omvendt!” som ble arrangert 19. mars av KILDEN, Likestillings­ombudet, Likestillingssenteret og programmet Kjønnsforskning i Norges forskningsråd. Det var stor interesse for seminaret med 150 deltakere og stor entusiasme. Kristiansen trakk fram behovet for en møteplass, og at dette også bør være en oppgave for komiteen. KILDEN, Likestillingssenteret og Likestillingsombudet er samlokalisert. Likestilling i akademia bør være en felles interesse for alle tre. Komiteen ønsker å påvirke dem til å etablere et samarbeid på området. Komiteen ble enig om å sende tilnærmet likelydende brev til Kilden, Likestillingssenteret og Likestillingsombudet. Sekretæren utformer utkast og sender dem til komiteen for godkjenning før utsendelse. Kristiansen fikk i oppgave å følge opp dette. Hun undersøker også hva som ligger i aktivitets- og rapporteringsplikten som Likestillingsombudet har i oppgave å følge opp. Kan dette brukes offensivt av komiteen?

Arnfinn J. Andersen orienterte fra konferansen ”Akademia – et lokomotiv i likestilling?” ved Høgskolen i Agder 8. mars. Det ble påpekt at det var få faglige ledere tilstede på konferansen, og at kvinnelige ansatte ved Høgskolen i Agder i større grad er bundet opp med undervisning enn tilfellet var for mennene.

Sekretæren orienterte fra møte 18. mars med likestillingsrådgiverne ved NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen (ULL). Andersen deltok også på dette møtet. Likestillingsrådgiverne ble informert om komiteen og dens mandat. De så muligheten for at komiteen kan bli et virkemiddel også for dem i deres arbeid. Likestillingsrådgiverne så videre et stort behov for administrering av et nasjonalt nettverk / jevnlige møter for likestillings­rådgivere i UH-sektoren. Universitets- og høgskolerådet ble sett på som et naturlig sted å forankre dette. Behovet for møteplasser er stort.

Når det gjelder honorering for komiteens arbeid har Tone Eng tatt det opp i departementet. Tilbakemelding fra UHR hadde tidligere vært at rådet ikke honorerer slikt arbeid. Sekretæren har snakket med UHRs generalsekretær Ola Stave om saken og han sier at selvsagt skal komitéarbeidet honoreres fordi dette er et spesifikt prosjekt betalt av departementet og Forskningsrådet, og da etter statens regulativ for slikt arbeid.

Arnfinn J. Andersen orienterte om statstikk fra NIFU og kopi av lysark ble delt ut. Disse blir etter hvert lagt ut på komiteens hjemmesider. Det ble også delt ut to artikler (svensk og britisk) vedrørende kvinner i akademia. Disse vil også bli lagt ut på hjemmesiden i kopi.

4. KiF-sak 4/04 Innspill til Forskningsrådet
På forrige møte ble komiteen blant annet enig om å be Forskningsrådet foreta en kartlegging av hvorvidt kjønnsfordeling og rekruttering av kvinner har blitt tatt opp i fagevalueringene. Et utkast til brev forelå til møtet. Utkastet ble gjennomgått og sekretæren utformer et nytt utkast som tar inn de nye momentene som kom fram på møtet. Utkastet sendes komitémedlemmene for uttalelse før det går ut.

Arnfinn J. Andersen orienterte om et Hovedstyrenotat han skriver vedrørende kjønnsperspektivet med EUs 6. ramme­program som struktureringsverktøy.

5. KiF-sak 5/04 Innspill til Universitets- og høgskolerådet
Komiteen har tidligere diskutert hvordan Universitets- og høgskolerådet (UHR) med dets underorganer best kan brukes for å fremme likestillingen innenfor sektoren. Det forela et utkast til brev til UHRs styre til møtet. Komiteen ville imidlertid vente med en formell henvendelse til styret. Det ble bestemt at det først sendes et brev til institusjonene (universitetene og statlige og private høgskoler) med utgangs­punkt i utkast til brev til universitetene. Punktet vedrørende støtte til tiltak tas ut i utkastet. Komiteen ønsker mer tid til å tenke strategisk når det gjelder dette punktet. Hjemme­siden bør ta inn en uttalelse som ”komiteen vil komme tilbake til hvilke tiltak det kan være aktuelt å støtte”. Det har allerede vært noen henvendelser vedrørende dette. Brevet sendes til komitémedlemmene for uttalelse før det går ut.

Ellers ble UHRs Representantskapsmøte sett på som en unik mulighet til å nå ut til rektorene og direktørene i sektoren. Kan likestillingsproblematikken settes opp som et tema på et av disse møtene, eller som en orienteringssak?

6. KiF-sak 6/04 Innspill til NOKUT
NOKUT er en sentral aktør innenfor høyere utdanning. Komiteen stilte spørsmål på forrige møte om det ligger noe i kravene til institusjons­akkreditering som vil kunne påvirke kjønnsbalansen / er kjønn en dimensjon? Kan eventuelt kjønn gjøres relevant i forbindelse med akkreditering? Det forelå et utkast til brev til møtet som tok opp disse problemstillingene. Utkastet til brev justeres litt, og sendes komitémedlemmene før det går ut.

7. KiF-sak 7/04 Innspill til Forskningsmeldingen (UFD)
Frist for innspill til meldingen er 18. mai. Det er viktig for likestillings­problematikken innenfor forskning at dette blir behandlet/omtalt i Forsknings­meldingen. Departementet ønsker innspill, og gjerne så snart som mulig. Kari Melby la fram et utkast til innspill i fire punkter. Komiteen gikk gjennom dette og gjorde noen endringer/justeringer. Rune Nilsen skriver noen setninger vedrørende tidsperspektivet, bl.a. stor grad av pensjoneringer de neste 10-15 årene. Melby og sekretæren reviderer utkastet i henhold til tilbakemeldingene.

Når det gjelder et eventuelt møte mellom komitémedlemmene og statsråden ble komiteen enig om å vente til høsten slik at komiteen rekker å bli godt samkjørt, men før løpet er kjørt i forhold til Forskningsmeldingen.

8. KiF-sak 8/04 Planlegging av miniseminar
Komiteen lanserte ideen om et miniseminar på forrige møte. Kari Melby tok opp tråden og pekte på at hensikten med seminaret bør være å få råd til hva komiteen bør gjøre, samt skape allianser. Forslaget er å invitere noen til å holde korte fokuserte innlegg fra gruppene: ”de engasjerte”, forskerne og ”de-som-har-fått-det-til”. Det ble diskutert om det skal inviteres noen vanlige deltakere. En-to av universitetene bør være med, men da skal helst rektor delta sammen med eventuelt likestillingsrådgiveren. Det er viktig å begrense antallet deltakere for å sikre debatt. Virkemidler ble diskutert og mulige innledere ble foreslått. Det var enighet om at pressen bør inviteres, og aktuelle medier (aviser, radio) ble nevnt. Tidspunkt: 21. juni; sted: Oslo (Arnfinn Andersen reserverer møterom i Forskningsrådet).

9. KiF-sak 9/04 Mediestrategi
Rune Nilsen og Siri Pettersen Strandenes måtte gå før dette punktet ble behandlet. Det er enighet om at komiteen må få sin egen hjemmeside med link fra UHRs hovedside. Dette er så vidt startet opp. UHRs informasjons­rådgiver Arvid Ellingsen informerte og svarte på spørsmål. Utformingen av hjemmesiden ble diskutert, herunder muligheter og begrensninger. Nina Kristiansen fikk i oppdrag å søke om domenenavn ”Kvinner i forskning”. Nina Kristiansen, Tone Eng og Arvid Ellingsen i samarbeid med sekretæren fikk i oppdrag å utforme forslag til en helhetlig mediestrategi for komiteen som skal foreligge til neste møte.

10. KiF-sak 10/04 Arbeidsplan
Dette punktet ble bare behandlet indirekte under andre saker på dagsorden, men komiteen vil komme tilbake til saken på neste møte.

11. KiF-sak 11/04 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt, men komiteen var enig om en felles frist på 1. juni for tilbakemelding i brevene som komiteen skal sende ut.

Neste komitémøte ble fastsatt til 22. juni (dagen etter seminaret). Blant sakene som bør diskuteres da er hvordan komiteen skal disponere sin bevilgning.

Vennlig hilsen

Kari Melby (sign.), leder
Mari S. Rigstad, sekretær